JAVNI OGLAS

U skladu sa članom 20a. st. (1) i (2) Zakona o radu („Službene novine FBiH“ br. 26/16 i 89/18) i članom 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji BiH („Službene novine FBiH“ br. 13/19), a na osnovu člana 98. Statuta Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, broj: 00.1-03-17072/20-6 od 29. 06. 2020. godine, te u vezi sa tačkom II Odluke o objavljivanju javnog oglasa za prijem u radni odnos u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo, broj: 00.1-14-72276-4/20 od 21. 10. 2020. godine, generalnI direktor Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo objavljuje

 

 

J A V N I  O G L A S

 

za  prijem radnika u radni odnos u Službi za energetiku SarajevoSektora za napajanje i klimatizaciju, Izvršne direkcije za tehnologiju i razvoj servisa, Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca, na radnom mjestu, kako slijedi:

            

–          367a. Tehničar, SSS – 1 (jedan) izvršilac, sa mjestom rada u Goraždu.

                                              

Opis poslova i radnih zadataka:

 

1.         Radi na terenu (rad se odvija u nepovoljnim mikroklimatskim uslovima i pod nepovoljnim uticajem atmosferskih uslova 

na otvorenom prostoru, niske temperature zimi i visoke temperature ljeti);

2.     Radi na održavanju i ispitivanju električnih instalacija BS (izlaganje nejonizirajućim elektromagnetnim  zračenjima);

3.     Povremeno radi u postrojenjima TS 10/0.4 kV i kontinuirano radi na održavanju EE instalacija i priključaka 220/380 V;

4.     Po potrebi diže teret (aku baterije koje su teške od 40 do 80 kg);

5.     Vrši  poslove nadziranja rada i funkcionalnosti elektroenergetskih sistema i otklanjanja smetnji;

6.     Pravi izvještaje o svim promjenama u radu elektroenergetskih uređaja;

7.     Obavlja poslove na održavanju opreme i instrumenata;

8.     Radi na  održavanju, servisiranju i poslovima montaže i demontaže opreme iz domena rada službe;

9.    Trenutno izvještava o svim promjenama u radu pojedinih energetskih uređaja;

10.   Provodi mjere HTZ i PPZ.

 

 I  Opšti uslovi:

 

– da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine,

– da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta (samo kandidat koji bude izabran

  dužan je u roku od 5 dana, od dana konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos kandidata dostaviti ljekarsko uvjerenje o

  zdravstvenoj sposobnosti, kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju svim uslovima radnog

  mjesta, koji su navedeni u opisu poslova).

 

II Posebni uslovi:

 

– SSS (IV stepen stručne spreme), završena srednja elektrotehnička škola,

– radno iskustvo nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima, u trajanju od najmanje 6 (šest) mjeseci,

– položen vozački ispit „B“ kategorije.

 

III Način prijave:

 

Kandidat je dužan dostaviti svojeručno potpisanu prijavu, koja sadrži adresu, kontakt telefon i kratku biografiju.

Uz prijavu se obavezno dostavlja:

– Diploma ili svedočanstvo o sticanju tražene stručne spreme,

 

– Izvod iz matične knjige rođenih,

– Uvjerenje o državljanstvu,

– Uvjerenje ili potvrda poslodavca o dužini radnog iskustva nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima u

  trajanju od najmanje 6 (šest) mjeseci, koja obavezno treba da sadrži: osnovne podatke o kandidatu, naziv radnog mjesta,

  stručnu spremu radnog mjesta na kojem je kandidat stekao radno iskustvo, trajanje radnog odnosa i kratak opis poslova (radna

  knjižica i potvrda nadležnog PIO/MIO o ostvarenom radnom stažu ne prihvataju se kao relevantan dokaz o radnom iskustvu),

– Dokaz o položenom vozačkom ispitu „B“ kategorije.

 

Napomene:

 

Svi traženi dokumenti trebaju biti orginal ili ovjerene kopije.

Ukoliko na obrascu Izvoda iz matične knjige rođenih nema naznake da je bez roka važenja, isti ne može biti stariji od 6

mjeseci.

Uvjerenje o državljanstvu ne može biti starije od 6 mjeseci.

Uvjerenje ili potvrda poslodavca o dužini radnog iskustva koja ne sadrži sve elemente iz tačke III alineja 4. ovog oglasa,

smatrat će se nepotpunom.

 

IV Javni oglas za podnošenje prijava ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu.

 

Sa kandidatima koji uđu u uži izbor obavit će se intervju.

 

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova traženih javnim oglasom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti neposredno na protokol Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo ili putem pošte na adresu:

 

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo

sa naznakom ”Prijava na javni oglas za radno mjesto 367a. Tehničar

u Izvršnoj direkciji za tehnologiju i razvoj servisa – ne otvarati”

Ul. Franca Lehara br. 7, 71000 Sarajevo.

 

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.           

                                   

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo će lične podatke kandidata dostavljene u prijavi i prijavnoj dokumentaciji obrađivati u svrhu provođenja postupka prijema novog radnika.   

  

Dokumenti priloženi uz prijavu vratit će se kandidatima u roku od 6 (šest) mjeseci od dana konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos.