JAVNI OGLAS

U skladu sa članom 20a. st. (1) i (2) Zakona o radu („Službene novine F BiH“ br. 26/16 i 89/18) i članom 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji BiH („Službene novine F BiH“ broj: 13/19), a na osnovu člana 98. Statuta Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, broj: 00.1-03-17072/20-10 od 29.06.2020. godine, te u vezi sa tačkom II Odluke o objavljivanju javnog oglasa za prijem u radni odnos u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo, broj: 00.1-14-45391-4/20 od 22.10.2020. godine, generalni direktor Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo objavljuje

 

J A V N I  O G L A S

 

Za prijem radnika na radno mjesto 10c. Stručni saradnik, VSS – 1 (jedan) izvršilac u Odjeljenju za imovinsko pravne poslove i zastupanje Tuzla, Službe za imovinsko pravne poslove i zastupanje, Sektora za pravne poslove u Izvršnoj direkciji za pravne poslove, upravljanje organizacijom i ljudskim resursima, Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci, sa mjestom rada u Tuzli. 

 

Opis poslova i radnih zadataka:

1.  Prati i primjenjuje opšte akte Društva i za potrebe direkcije.

2.  Zastupa direkciju pred pravosudnim organima u postupcima naplate potraživanja po osnovu pruženih telekomunikacionih  usluga, a u okviru datog ovlaštenja.

3.  Prikuplja od drugih organizacionih jedinica i arhive direkcije dokaze potrebne za sudske postupke naplate potraživanja, koji se ne mogu pribaviti putem aplikacije.

4.  Izrađuje vansudske nagodbe, odgovore korisnicima usluga u vezi potraživanja koja su predmet sudskog postupka.

5.  Izrađuje sve vrste tužbi, žalbi, prigovora, prijedloga i drugih podnesaka, koji nisu unaprijed formirani obrasci u okviru aplikacije i prakse odjeljenja.

6.  Prati naplatu u izvršnim postupcima i odlučuje o sredstvima i predmetima izvršenja, te predlažu okončanje izvršenja kada je isto nemoguće.

7.  Preduzima sve potrebne aktivnosti u sudskim predmetima po osnovu pruženih telekomunikacionih  usluga i iste prati do okončanja postupka, uključujući i uređenje tužbe i prijedloge za izvršenje.

8.  Pruža podršku drugostepenoj Komisiji za rješavanje žalbi korisnika i drugim komisijama po potrebi.

9.  Obavlja sve pravne poslove vezane za postupak nabavki.

10. Učestvuje u radu tenderskih i drugih komisija za nabavke.

11. Sačinjava odluke  u postupcima nabavki direkcije, prijedloge ugovora i okvirnih sporazuma iz oblasti nabavki.

12. Učestvuju u komisijama za pimopredaju radova/usluga/roba i komisijima za konačan finansijski obračun.

13. Učestvuje kao član tima za pripremu ponuda Društva u postupcima javnih nabavki telekomunikacionih usluga.

14. Kada je to određeno zapisnicima Komisije Društva sačinjava odgovarajuće ugovore i koordinira prilikom notarske obrade ugovora, kada je ista potrebna za odgovarajuću vrstu ugovora.

 

I  Opšti uslovi 

– da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine, 

– da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta (samo kandidat koji bude izabran dužan je da u roku od 5 dana od dana konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos, dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta). 

 

II Posebni uslovi 

– VSS (VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova u istoj struci), završen pravni fakultet,

– položen vozački ispit „B“ kategorije,

– radno iskustvo nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima, u trajanju od najmanje 1 (jednu) godinu. 

 

III Način prijave:

Kandidat je dužan dostaviti svojeručno potpisanu prijavu, koja sadrži adresu, kontakt telefon i kratku biografiju.

Uz prijavu se obavezno dostavlja:

– Diploma/diplome o sticanju tražene stručne spreme.

– Dodatak diplomi/diplomama (za kandidate koji su završili studij po Bolonjskom sistemu studiranja).

– Izvod iz matične knjige rođenih.

– Uvjerenje o državljanstvu.

–  Dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije.

– Uvjerenje ili potvrda poslodavca o dužini radnog iskustva nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima u trajanju od najmanje 1 godinu, koja obavezno treba da sadrži: osnovne podatke o kandidatu, naziv radnog mjesta, stručnu spremu radnog mjesta na kojem je kandidat stekao radno iskustvo, trajanje radnog odnosa i kratak opis poslova (radna knjižica i potvrda nadležnog PIO/MIO o ostvarenom radnom stažu ne prihvataju se kao relevantan dokaz o radnom iskustvu).

 

Napomene:

-Svi traženi dokumenti trebaju biti orginal ili ovjerene kopije.

-Uvjerenje o državljanstvu ne može biti starije od 6 mjeseci.

-Kandidati koji su završili I ciklus studija u trajanju od 6 (šest) semestara po Bolonjskom sistemu studiranja i stekli 180 ECTS bodova, dužni su dostaviti diplome i dodatak diplomama za I i II ciklus studija u istoj struci.

-Kandidati koji su u toku trajanja I ciklusa studija po Bolonjskom sistemu studiranja stekli najmanje 240 ECTS bodova, nisu dužni dostaviti diplomu i dodatak diplomi i za II ciklus studija.

 Uvjerenje ili potvrda poslodavca o dužini radnog iskustva koje ne sadrži sve elemente iz tačke III stav (2) alineja 6. ovog oglasa, smatrat će se nepotpunom.

 

IV Javni oglas za podnošenje prijava ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu.

 

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova traženih javnim oglasom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti neposredno na protokol Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo ili putem pošte na adresu:

 

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo

Sa naznakom ”Prijava na javni oglas za radno mjesto 10c. Stručni saradnik u Izvršnoj direkciji za pravne poslove, upravljanje organizacijom i ljudskim resursima – ne otvarati”

Ul. Franca Lehara br. 7

71000 Sarajevo

 

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.           

                                   

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo će lične podatke kandidata dostavljene u prijavi i prijavnoj dokumentaciji obrađivati u svrhu provođenja postupka prijema novog radnika.   

  

Dokumenti priloženi uz prijavu vratit će se kandidatima u roku od 6 (šest) mjeseci od dana konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos.