JAVNI OGLAS

U skladu sa članom 32. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 89/18) i članom 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 13/19), a na osnovu člana 43. Priloga broj 1. Pravilnika o radu Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo-prečišćeni tekst br. 00.1-2.2-83058-1/17, 00.1-14-52313/18, 00.1-14-61199/18, 00.1-14-117198/18-2 i 00.1-14-26635/19-1, te u vezi sa tačkom II. i III. Odluke o poništenju i ponovnom objavljivanju javnog oglasa za prijem u radni donos u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo, br. 11.7-46-94647-1/20 od 23.10.2020. godine, vršilac dužnosti direktora Direkcije Bihać Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo

 

P O N I Š T A V A   J A V N I  O G L A S

 

za  prijem u radni odnos radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad, u trajanju od 6 (šest) mjeseci u Direkciji Bihać Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, sa mjestom rada u Bužimu, objavljen dana 18.03.2020. godine u dnevnom listu ”Dnevni avaz”, za prijem pripravnika na radno mjesto:

 

25. Šalterski radnik, SSS- 1 (jedan) izvršilac u Odjeljenju za plasman usluga rezidencijalnim korisnicima (front office) Službe za plasman usluga i podršku rezidencijalnim korisnicima Direkcije Bihać Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo

 

te ponovo objavljuje

J A V N  I  O G L A S

 

za  prijem u radni odnos radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad, u trajanju od 6 (šest) mjeseci u Direkciji Bihać Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, sa mjestom rada u Bužimu, na radno mjesto

 

25. Šalterski radnik, SSS- 1 (jedan) izvršilac u Odjeljenju za plasman usluga rezidencijalnim korisnicima (front office) Službe za plasman usluga i podršku rezidencijalnim korisnicima Direkcije Bihać Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo.

 

Opis poslova i radnih zadataka:

1.     Evidentira zahtjeve i reklamacije za sve usluge,

2.     Prezentira i prodaje usluge u neposrednom kontaktu s korisnikom,

3.     Vrši prodaju terminalne opreme, vrijednosnica i komisione opreme,

4.     Vrši naplatu svih računa,

5.     Obavlja i druge poslove i radne zadatke po nalogu neposrednog rukovodioca, a u okviru stručne spreme,

6.     Odgovoran je za blagovremeno i tačno izvršenje svojih poslova koji su mu stavljeni u nadležnost ovim opisom poslova i pojedinačnim naredbama neposrednog rukovodioca, a u okviru stručne spreme,

7.     Poslovi se obavljaju u skladu sa ovlaštenjima i odgovornostima propisanim odgovarajućim dokumentima integrisanog sistema upravljanja u Dioničkom društvu.

 

I  Opšti uslovi:

–  da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine,

– da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta (samo kandidat koji bude izabran dužan je u

  roku od 5 dana od dana konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos, dostavi ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, kao dokaz

  da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta).

 

II Posebni uslovi:

– SSS, završena srednja škola tehničkog ili društvenog smjera,

– Bez radnog iskustva na poslovima srednje stručne spreme (IV stepen stručne spreme)

 

III Način prijave:

Kandidat je dužan dostaviti svojeručno potpisanu prijavu, koja sadrži: adresu, kontakt telefon i kratku biografiju.

Uz prijavu se obavezno dostavlja:

– Diploma ili  drugi dokument o sticanju tražene stručne spreme,

– Izvod iz matične knjige rođenih,

– Uvjerenje o državljanstvu,

– Uvjerenje Porezne uprave ili PIO/MIO da kandidat nije prijavljen u Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, zaključno

  sa danom objave oglasa. Kandidati koji imaju ostvaren radni staž ili su još uvijek u radnom odnosu, činjenicu nepostojanja radnog iskustva

  u traženoj stručnoj spremi, a nakon sticanja iste, dokazuju Uvjerenjem Porezne uprave ili PIO/MIO o radnom stažu uz dešifraciju školske

  spreme i zanimanja ili Uvjerenje Poreske uprave ili PIO/MIO o statusu sa pregledom historije osiguranja za osiguranika.

 

Napomene:

-Svi traženi dokumenti moraju biti orginal ili ovjerene kopije.

-Ukoliko na obrascu Izvoda iz matične knjige rođenih nema naznake da je bez roka važenja, isti ne može biti stariji od 6 mjeseci.

-Uvjerenje o državljanstvu ne može biti starije od 6 mjeseci.

– Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

– Dokumenti priloženi uz prijavu vratit će se kandidatu u roku od 6 (šest) mjeseci od dana konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos.

– Na koverti je obavezno navesti broj i naziv radnog mjesta na koje se prijava odnosi i mjesto rada.

– Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo lične podatke kandidata dostavljene u prijavi i prijavnoj dokumentaciji obrađivat će u svrhu provođenja postupka prijema novog radnika.

 

IV Javni oglas za podnošenje prijava ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu.

 

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova traženih oglasom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti neposredno na protokol Direkcije Bihać Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo ili putem pošte na adresu:

 

 

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo

Sa naznakom ”Prijava na javni oglas, na radno mjesto 25. Šalterski radnik, mjesto rada Bužim – ne otvarati”

Ul. Bosanska broj 5

77000 Bihać