Sponzorstvo i donacije

SPONZORSTVOKAKO POSTATI PARTNER BH TELECOMA U OBLASTI DRUŠTVENE ODGOVORNOSTI?


BH Telecom posebnu pažnju posvećuje programu sponzorstava. Pored toga što želimo da budemo pouzdan partner privredi i stanovništvu, budući da smo dugoročno posvećeni tržištu Bosne i Hercegovine, vidimo svoju ulogu u aktivnom i konstantnom doprinosu razvoju društva. Trudimo se da budemo čvrsto povezani sa zajednicom u kojoj djelujemo, doprinoseći njenom daljem razvoju i stabilnosti. U ovome nismo sami. Stoga očekujemo da nam se javite sa dobrim idejama za saradnju u vezi sa svim pozitivnim, društveno korisnim projektima u svim sferama života i rada.

Vaše prijedloge za saradnju možete slati u skladu sa Uputstvom za prijavljivanje, nakon čega je nužno da popunite i naš Prijavni formular.BH Telecom od 27. maja 2015. godine primjenjuje Kriterije za ugovaranje svojih sponzorskih aranžmana, kojima je definisano na koji način BH Telecom ocjenjuje ponuđene partnerske projekte i aranžmane, kao i visinu sredstava koje je ekonomski opravdano angažirati u projektima koji su ponuđeni BH Telecomu za učešće.

Za projekte/programe/aktivnosti u različitim oblastima ovo su Kriteriji.

Sport:

NIVO SELEKCIJE: državni tim – najviši rang takmičenja, državni tim, klub – najviši rang takmičenja, klub

POPULARNOST SPORTA: velika, vrlo dobra, srednja, mala

IMIDŽ I POPULARNOST KOLEKTIVA: velika, vrlo dobra, srednja, mala

BROJ NASTUPA U TOKU UGOVORNOG PERIODA: više od 10 nastupa, do 10 nastupa, do pet nastupa, jedan nastup

RANG TAKMIČENJA: međunarodni, državni, feseralni, kantonalni

MEDIJSKO POKRIĆE: TV, dnevne i sedmične novine, outdoori

OČEKIVANA POSJEĆENOST: velika, vrlo dobra, srednja i mala

OČEKIVANA GLEDANOST: velika, vrlo dobra, srednja i mala

OBIM PROMOTIVNIH USLUGA: velik, vrlo dobar, srednji i mali

TRAJANJE: do godinu, do šest mjeseci, do mjesec, do sedam dana

Napomena:

BH Telecom će, rukovodeći se promotivnim interesom odabrati ekipu iz najpopularnijeg sporta sa najsnažnijim promotivnim potencijalom za sponzorskog top partnera koji će moći nositi u svom nazivu i naziv BH Telecom.

Sportski aranžmani sa klubovima koji se takmiče u domaćim ligama najvišeg ranga, realiziraće se na način da se sa klubovima koji imaju najveći promotivni potencijal sponzorstva ugovore na nivou Generalne direkcije BH Telecoma, a sa ostalim klubovima eventualno, sponzorstava će se ugovoriti putem regionalnih direkcija.

 

Nauka:

IMIDŽ I POPULARNOST KOLEKTIVA: velika, vrlo dobra, srednja, mala

BROJ MANIFESTACIJA U TOKU UGOVORNOG PERIODA: više od 10 manifestacija, do 10 manifestacija, do pet mainifestacija, jedna manifestacija

RANG MANIFESTACIJA: međunarodni, državni, feseralni, kantonalni

MEDIJSKO POKRIĆE: TV, dnevne i sedmične novine, outdoori

OČEKIVANA POSJEĆENOST: velika, vrlo dobra, srednja i mala

OČEKIVANA GLEDANOST: velika, vrlo dobra, srednja i mala

OBIM PROMOTIVNIH USLUGA: velik, vrlo dobar, srednji i mali

TRADICIJA: više od 10 godina, od pet do 10 godina, do pet godina

SRODNOST DJELATNOSTI S BH TELECOMOM: velika, vrlo dobra, srednja, mala

TRAJANJE: do godinu, do šest mjeseci, do mjesec, do sedam dana

 

Kultura:

IMIDŽ I POPULARNOST KOLEKTIVA: velika, vrlo dobra, srednja, mala

BROJ MANIFESTACIJA U TOKU UGOVORNOG PERIODA: više od 10 manifestacija, do 10 manifestacija, do pet mainifestacija, jedna manifestacija

RANG MANIFESTACIJE: međunarodni, državni, feseralni, kantonalni

MEDIJSKO POKRIĆE: TV, dnevne i sedmične novine, outdoori

OČEKIVANA POSJEĆENOST: velika, vrlo dobra, srednja i mala

OČEKIVANA GLEDANOST: velika, vrlo dobra, srednja i mala

OBIM PROMOTIVNIH USLUGA: velik, vrlo dobar, srednji i mali

TRADICIJA: više od 10 godina, od pet do 10 godina, do pet godina

TRAJANJE: do godinu, do šest mjeseci, do mjesec, do sedam dana

Napomena za kulturu:

BH Telecom će, rukovodeći se promotivnim interesom, odabrati umjetnika – pojedinačnog izvođača i /ili grupu trenutno među najpopularinijim, sa najsnažnijim promotivnim potencijalom (novi album, turneja,...) za sponzorskog top partnera. S tim partnerom će se obim saradnje i visina promotivnog aranžmana ugovoriti na osnovu odluke Uprave BH Telecoma.

 

Posebni sponzorski aranžmani:

MEDIJSKO POKRIĆE: TV, dnevne i sedmične novine, outdoori

OBIM PROMOTIVNIH USLUGA: velik, prihvatljiv

DRUŠTVENA KORISNOST: velika, prihvatljiva

TRAJANJE: do godinu dana, do mjesec dana, do sedam dana

 

BH Telecom može, u vezi sa projektima koje ocijeni vrlo interesantnim iz aspekta svog poslovanja, kontaktirati Organizatora/e projekta/programa/takmičenja/drugih aktivnosti, s ciljem organizovanja sastanka/sastanaka na kom će Organizator/i dobiti šansu da ga detaljnije predstave, ali i da iznesu zašto su kontaktirali baš BH Telecom za partnera i kako vide povezivanje i uključivanje BH Telecoma u njihov projekat/program/aktivnost.

Nakon održanih sastanaka, a u slučaju pozitivnog stava BH Telecoma spram ponuđenog projekta, slijedi donošenje odluke/odobrenja za podršku/sponzorstvo.Odluke donose:

 • Uprava BH Telecoma – za projekte vrijednosti do 20.000 KM, na prijedlog Izvršne direkcije za razvoj poslovanja
 • Nadzorni odbor BH Telecoma – za projekte vrijednosti preko 20.000 KM do vrijednosti 50.000 KM, po prijedlogu Izvršne direkcije za razvoj poslovanja, uz prethodnu saglasnost/Odluku Uprave BH Telecoma i
 • Vlada Federacije BiH - za projekte vrijednosti preko 50.000 KM, po prijedlogu Izvršne direkcije za razvoj poslovanja, uz prethodnu saglasnost/Odluku Uprave BH Telecoma.

Ovaj dokument je namijenjen organizacijama, institucijama, ustanovama, i svima onima koji žele da se prijave za sponzorska sredstva BH Telecoma d.d. Sarajevo. U njemu je predstavljeno kako BH Telecom vidi svoju ulogu kroz strategiju korporativne filantropije, predstavljene su fokus-oblasti u koje BH Telecom ulaže sredstva, kao i naše ciljne grupe. Navedeno je na koji način je BH Telecom spreman da pruži podršku programima i projektima, kao i na koji način je moguće prijaviti se za podršku.

MOLIMO VAS DA PAŽLJIVO PROČITATE CIJELI DOKUMENT, jer Vam može pomoći da što bolje pripremite Vašu prijavu za prijedlog programa ili projekta koji želite da realizujete, a za šta Vam je potrebna podrška/sponzorstvo BH Telecoma.

*Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije, predlažemo da se obratite Sektoru za upravljanje promocijom BH Telecoma

*Kontakti su navedeni na kraju ovog dokumenta.

1. Kako BH Telecom d.d. Sarajevo vidi svoju stratešku ulogu u Bosni i Hercegovini u oblasti korporativne odgovornosti:

BH Telecom nastoji da aktivno i konstantno doprinosi reizgradnji sistema vrijednosti, razvoju društva uopšte, a posebno sporta, nauke i kulture u Bosni i Hercegovini, putem iniciranja, prepoznavanja i pružanja finansijske podrške akcijama, projektima, organizacijama i institucijama koje djeluju u istom pravcu.

Važno je naglasiti da se BH Telecom ne ograničava samo na podršku projektima koji su mu predloženi ili ponuđeni, već ih aktivno inicira, naročito kada su u pitanju humanitarni projekti, kao i projekti koji su kreirani da pomognu djeci i mladima u lakšem odrastanju i pravilnom razvoju i odgoju. Projekte BH Telecom realizuje samostalno, u ili u saradnji sa nadležnim društvenim institucijama, bilo da su one državnog, federalnog, kantonalnog, općinskog/lokalnog ranga. Iskreno vjerujemo u moć i snagu strateških partnerstava čemu težimo u svom radu. Cilj nam je da jednom uspostavljena partnerstva gradimo kroz nove akcije i projekte. Svojim djelovanjem BH Telecom nastoji naročito da ohrabri i pruži šansu nezavisnim, inovativnim, kreativnim, kao i neafirmisanim mladim ljudima i njihovim inicijativama u Bosni i Hercegovini. Suštinu svakog partnerstva vidimo u komplementarnom delovanju partnera – vjerujemo da se najbolji rezultati postižu kad se kapaciteti partnera nadopunjuju.

2. Fokus:

BH Telecom korporativnu odgovornost, odnosno korporativnu filantropiju shvata kao važan sastavni dio korporativne filozofije i misije kompanije. Od prvog dana svog postojanja i poslovanja u Bosni i Hercegovini, BH Telecom daje svoj doprinos:

 • sportu,
 • nauci,
 • obrazovanju,
 • kulturi i umetnosti,
 • socijalnoj sigurnosti,
 • očuvanju prirode i zdrave životne sredine.

3. Visina iznosa namenjena sponzorstvu:

Principi za određivanje minimalnih i maksimalnih iznosa koje BH Telecom može izdvojiti za pojedinacno partnerstvo su definisani. Svaki projekat se posmatra i analizira zasebno, kao i predloženi budžet.

4. Ko može da se prijavi:

Mogu da se prijave sva PRAVNA LICA: sportski klubovi i savezi, obrazovne i naučne institucije, institucije i ustanove u oblasti kulture, registrovane organizacije civilnog društva (*nevladine organizacije, udruženja građana, humanitarne organizacije, društvene organizacije, fondovi i fondacije i sl.), neformalne grupe i institucije.

5. Šta BH Telecom ne finansira svojim opštim programom za sponzorstva

 • pojedince i njihova putovanja, studije, učešce na konferencijama, ili slične aktivnosti
 • istraživacke projekte tipa: anketiranje, evaluacija, monitoring, ispitivanje i sl.
 • aktivnosti političkih stranaka, organizacija, grupa
 • aktivnosti koje se odnose na propovijedanje ili zagovaranje određene religije protiv drugih religija
 • organizacije/grupe koje promovišu i zagovaraju netolerantnost i/ili nasilje
 • organizacije/grupe koje promovišu i zagovaraju nezdrav način življenja (pušenje, uživanje narkotika, konzumiranje alkohola)
 • informisanje, treninge, seminare i/ili slične redovne aktivnosti nevladinog sektora
 • troškove smeštaja i ishrane pojedinaca, učesnika na konferencijama, takmičenjima,...
 • projekte i programe koji se ne realiziraju na teritoriji BiH.

6. Kako poslati prijavu:

Da biste konkurisali za sponzorstvo BH Telecoma, potrebno je da popunite i pošaljete prijavni formular. Prijavni formular se nalazi odmah ispod ovog Uputstva za prijavljivanje za sponzorstvo. Spreman i popunjen prijavni formular pošaljite elektronskom poštom na sledeću e-mail adresu: sponzorstva@bhtelecom.ba

Osim što ste poslali Vaš popunjen formular elektronski, potrebno je da pošaljete BH Telecomu i printanu/štampanu i propisno ovjerenu prijavu/formular na sledeću adresu:

BH Telecom d.d. Sarajevo

Izvršna direkcija za razvoj poslovanja - Sektor za upravljanje promocijom

Franca Lehara broj 7

71000 Sarajevo

Prijavni formular možete preuzeti ovdje.

Proces odlučivanja u BH Telecomu traje kratko, a sve koji apliciraju za sponzorska sredstva obavještavamo o rezultatima/odlukama BH Telecoma elektronski ili pismeno, bez obzira da li im je sponzorstvo odobreno/usvojeno ili ne, i to najkasnije 10 dana od dostave popunjene aplikacije BH Telecomu.

U slučaju da je sponzorstvo koje ste ponudili BH Telecomu prihvaćeno, dobićete od BH Telecoma obavijest o tome, bilo elektronskim putem, bilo putem faksa ili pošte

Prije/do ugovora sa BH Telecomom, predstoji postupak nabavke reklamno-promotivnih usluga u skladu sa Pravilnikom o nabavkama BH Telecoma, koji primjenjuje BH Telecom za sve nabavke roba, radova i usluga, dakle i usluga koje su kompaniji ponuđene u okviru sponzorstava različitih kulturnih/sportskih/naučnih, obrazovnih/humanitarnih projekata.