NABAVKA USLUGA KOŠENJA I KRČENJA RASTINJA NA LOKACIJAMA NA KOJIMA SU SMJEŠTENI TELEKOMUNIKACIONI OBJEKTI – LOT 1-LOT 7

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Predmet nabavke

Nabavka usluga košenja i krčenja rastinja na lokacijama na kojima su smješteni telekomunikacioni objekti – (LOT 1 – LOT 7)

I  Komunikacija

Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima:

Emina Arapović, tel: +387 33 256-161 emina.arapovic@bhtelecom.ba ili Merima Bajrić, tel: +387 33 256-173 e-mail adresa: merima.bajric@bhtelecom.ba

Fax: +387 33 256-171

Web stranica: www.bhtelecom.ba

Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespondencije) između BH Telecoma i dobavljača vodi se putem navedenih sredstava komunikacije.

Javno nadmetanje sa ovlaštenim predstavnicima ponuđača, čije se ponude ocjene prihvatljivim u skladu sa tenderskom dokumentacijom, biće održano na adresi navedenoj u posebno dostavljenom pozivu za javno nadmetanje. Trajanje nadmetanja biće određeno pozivom za javno nadmetanje i biće vremenski ograničeno. Tok postupka javnog nadmetanja je detaljno opisan modelom tenderske dokumentacije.

II  Dostavljanje ponuda

Dobavljač će ponudu dostaviti u originalu koja treba biti sa pečatom i potpisom a dostavlja se na sljedeći način:

Ponuda sa pečatom i potpisom se mora dostaviti u jednoj koverti sa naznakom

“Ponuda za nabavku usluga košenja i krčenja rastinja na lokacijama na kojima su smješteni telekomunikacioni objekti za LOT/LOT-ove ____, broj 28235/24-EA“

Unutar iste se nalaze dvije neprovidne koverte koje sadrže:

· Koverta br. 1 – dokumentacija propisana Tenderskom dokumentacijom,

· Koverta br. 2 – cijena ponude.

Ponude se trebaju dostaviti na sljedeću adresu:

BH Telecom d.d. Sarajevo – Protokol

Franca Lehara 7

71 000 Sarajevo, BiH

Ponude se trebaju dostaviti najkasnije do 22.04.2024. godine do 14:00 sati.

Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene dobavljaču neotvorene.

III  Izmjena ili povlačenje ponuda

Dobavljači mogu izmijeniti ili povući svoje ponude pod uslovom da se izmjene ili povlačenje ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje ponuda. BH Telecom mora biti obaviješten u pisanoj formi i o izmjenama i o povlačenju ponude. Osim toga, na koverti u kojoj se nalazi izjava dobavljača treba pisati slijedeće: “IZMJENA PONUDE” ili “POVLAČENJE PONUDE”.

Dobavljači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa kriterijima koji su utvrđeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbačene kao

neprihvatljive. Dobavljači snose sve troškove nastale na ime pripreme i dostavljanja njihovih ponuda. BH Telecom ne snosi nikakve troškove dobavljača u postupku javnog nadmetanja.

IV  Tenderska dokumentacija

Za tendersku dokumentaciju se plaća naknada u iznosu od 20,00 KM ili 10,00 EUR. Zainteresirani dobavljači imaju pravo uvida u tendersku dokumentaciju isključivo na Protokolu BH Telecoma, prije nego što je otkupe.

Tenderska dokumentacija se može preuzeti svakim radnim danom od 08:00 -16:00 sati na Protokolu BH Telecoma d.d. Sarajevo, Franca Lehara 7, uz obavezno prilaganje pisanog zahtjeva za preuzimanje tenderske dokumentacije i dokaza o izvršenoj uplati naknade za tendersku dokumentaciju za nabavku usluga košenja i krčenja rastinja na lokacijama na kojima su smješteni telekomunikacioni objekti, broj 28235/24-EA. sa tačnom adresom i kontakt-telefonom ponuđača i dostavljanje istog na fax broj: +387 33 256-171 i na e-mail kontakt osobe iz obavještenja i ista se može poslati putem obične pošte zainteresovanim dobavljačima. Bez navedenog pisanog zahtjeva tenderska dokumentacija ne može biti preuzeta. Ukoliko ponuđač želi da Tenderska dokumentacija na njegovu adresu bude poslana brzom poštom isto treba naglasiti u zahtjevu za preuzimanje iste, te će mu ista biti poslana o njegovom trošku. BH Telecom ne snosi odgovornost za zakašnjelu isporuku niti nepristizanje Tenderske dokumentacije.

Tenderska dokumentacija se može dostavljati putem e-maila isključivo u PDF formatu. Ukoliko ponuđač želi da Tenderska dokumentacija bude dostavljena elektronskim putem (e-mail), dužan je isto naznačiti u pisanom zahtjevu, uz obavezu da u istom navede e-mail adresu na koju će se dostaviti Tenderska dokumentacija. Novčana naknada za preuzimanje tenderske dokumentacije iznosi: 20,00 KM za domaće ili 10,00 EUR za ino-ponuđače.

Transakcijski račun za uplatu TD za domaće ponuđače:1610000030950092 kod Raiffeisen bank d.d. Sarajevo (na naloga za uplatu potrebno je navesti i PDV broj ponuđača); Transakcijski račun za uplatu TD za ino-ponuđače: SWIFT: RZBABA2S, IBAN Code: BA391611000001248933.