Prolongiranje roka za dostavljanje ponuda

Vezano za postupak nabavke kablova za potrebe redovnog održavanja pristupnih mreža, koja se provodi putem postupka javnog nadmetanja, i molbu jednog od učesnika u postupku nabavku za odgodu roka za predaju ponuda, ovim putem vas obavještavamo da je novi rok za dostavljanje ponuda 07.03.2024. godine do 13:00h. Način dostavljanja ponude je opisan tačkom 4. tenderske dokumentacije (Dostavljanje i otvaranje ponuda).

Prolongiranje roka ne mijenja rokove definisane tenderskom dokumentacijom po pitanju dokumenata kojim se dokazuje ispunjenje kvalifikacionih uslova i prihvatljivosti ponude u dijelu bankovnih garancija.

Napominjemo da je rok za dostavljanje upita, definisan tenderskom dokumentacijom, istekao.