POZIV ZA DOSTAVLJANJE INICIJALNE PONUDE PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA BROJ: 8696/22

I. PREDMET NABAVKE

Naziv Ponuđača

PUNI NAZIV I ADRESA

Organizacija: BH Telecom d.d. Sarajevo Kontakt-osobe: Alma Zajko-Kadrić / Dalila Mujarić-Hadžić

Adresa direkcije : Franca Lehara br.7 Poštanski broj: 71000

Grad : Sarajevo Identifikacioni broj: 4200211100005 PDV broj: 200211100005

Telefon:033/256-097;033/256-098 Fax: 033/256 – 171

Elektronska pošta (e-mail kontakt osobe):

alma.zajko-kadric@bhtelecom.ba

dalila.mujaric@bhtelecom.ba Internet adresa (web) : www.bhtelecom.ba

I.1 OPIS PREDMETA NABAVKE :

Potrebno je izvršiti nabavku funkcionalnog i kapacitivnog proširenja BBA. Ponudu je potrebno pripremiti i dostaviti u skladu sa tekstom Poziva za dostavu inicijalne ponude i tenderskom dokumentacijom koja se dostavlja u prilogu. Ponuđač je dužan u inicijalnoj ponudi dostaviti:

– Jedinične cijene sa i bez uključenog PDV-a – popuniti obrazac za cijenu ponude (isti potpisati od strane ovlaštene osobe ispred ponuđača i opečatiti);

Uslovi plaćanja i ugovorna kazna će biti definisani tokom pregovora.

I.2 TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA

14 mjeseci od dana obostrano potpisanog ugovora.

II: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE

II. 1. GARANCIJA ZA PONUDU

Ne zahtjeva se u ovoj fazi.

II.2 . GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE POSLA

Ponuđač je dužan dostaviti izjavu da će u slučaju zaključivanja ugovora dostaviti originalnu bezuslovnu bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla u iznosu od 10% ukupne vrijednosti ugovora (bez PDV-a) u roku od 10 dana od dana potpisa ugovora, a prije bilo kakvog plaćanja od strane BH Telecoma, sa rokom važnosti: rok trajanja ugovora + 30 dana. Forma garancije prihvatljive za BH Telecom je u prilogu Poziva.

II.3 . GARANCIJA ZA GARANTNI PERIOD

Ponuđač je dužan uz ponudu dostaviti Izjavu (ovjerenu i potpisanu od strane odgovornog lica) da će, ukoliko mu bude dodijeljen ugovor, dostaviti originalnu bezuslovnu bankarsku garanciju za garantni period u iznosu od 5% od ukupne vrijednosti ugovora bez PDV-a, u roku od 7 dana od dana potpisivanja Zapisnika o kvalitativnom i kvantitativnom prijemu bez primjedbi, sa rokom važnosti: garantni period + 30 dana

II. 4. USLOVI ZA UČEŠĆE – OGRANIČENJE ZA UČEŠĆE DOBAVLJAČA

Uslovi/ dokazi:

• Uslov: Ponuđač je ispunio obaveze u vezi s plaćanjem direktnih poreza i ostalih javnih davanja u skladu s relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran.

– Dokaz za ponuđače registrovane u BiH je uvjerenje nadležne poreske uprave (U FBiH i RS potvrdu izdaje Porezna Uprava) ne starije od tri mjeseca od krajnjeg roka za dostavljanja ponude . Traženi dokument ponuđač može dostaviti u originalu ili kopiji.

– Dokaz za ino ponuđače je dokument nadležnog organa u zemlji u kojoj je isti registrovan Traženi dokument ponuđač može dostaviti u originalu ili kopiji.

• Uslov: Ponuđač je ispunio obaveze u vezi s plaćanjem indirektnih poreza u skladu s relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran.

– Dokaz u BiH: potvrda koju izdaje Uprava za indirektno oporezivanje (UIO), ne starija od tri mjeseca od dana dostavljanja ponude (original ili kopija).

– Za ino ponuđače, dokaz je dokument nadležnog organa u zemlji u kojoj je isti registrovan (original ili kopija) ne stariji od tri mjeseca od dana dostavljanja ponude.

U slučaju da ponuđač nije obveznik PDV-a, kao dokaz za prethodnu tačku je potrebno dostaviti ovjerenu i potpisanu izjavu kojom ponuđač navodi da nije obveznik PDVa ili Uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) kojim se konstatuje da ponuđač nije PDV obveznik.

Kao dokaz za ispunjavanje obaveza u vezi sa plaćanjem penzionog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, odnosno obaveza u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, prihvata se i sporazum ponuđača s nadležnim poreskim institucijama o reprogramiranom, odnosno odgođenom plaćanju obaveza ponuđača po osnovu poreza i doprinosa i indirektnih poreza, uz potvrdu poreskih organa da ponuđač u predviđenoj dinamici izmiruje svoje reprogramirane obaveze.

II. 5. USLOVI ZA UČEŠĆE – SPOSOBNOST OBAVLJANJA PROFESIONALNE DJELATNOSTI

Ponuđač dokazuje sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti prilaganjem u ponudi slijedećeg dokumenta:

a) Original ili kopija izvoda iz sudskog registra čiji datum izdavanja nije stariji od 6 (šest) mjeseci od dana dostavljanja ponude, ukoliko je kandidat ponuđač domaće pravno lice, odnosno originalom ili kopijom rješenja nadležne službe za upravu,

b) Original ili kopija dokumenata kojima se dokazuje registracija u relevantnim profesionalnim ili drugim relevantnim registrima zemlje inostranog ponuđača čiji datum izdavanja nije stariji od 6 (šest) mjeseci od dana dostavljanja ponude, a kojim se dokazuje obavljanje odgovarajuće profesionalne djelatnosti. Uz dokument se dostavlja prevod od strane ovlaštenog sudskog tumača na jedan od službenih jezika BiH.

II. 6. USLOVI ZA UČEŠĆE – EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST

Ponuđači, dokazuju svoju ekonomsku i finansijsku podobnost prilaganjem jednog ili više slijedećih dokumenata a u zavisnosti od postavljenih uslova: Odgovarajuće bankovno pismo kojim se dokazuje da je račun ponuđača aktivan u periodu od tri mjeseca od momenta izdavanja bankovnog pisma, čiji datum izdavanja ne može biti stariji od jednog mjeseca od krajnjeg roka za dostavljanje ponuda.

U bankovnom pismu domaćeg ponuđača banka je dužna navesti da je račun za koje izdaje bankovno pismo ujedno i glavni račun ponuđača.

NAPOMENA: U slučaju da se ponuđač nalazi na listi kvalifikovanih ponuđača isti nije u obavezi dostavljati dokumente tražene tačkama II.4, II.5 i II.6

NAPOMENA: U slučaju da ponudu dostavlja grupa ponuđača,zajednička ponuda obavezno mora sadržavati ugovor o zajedničkom nastupanju odnosno ugovor o konzorciju, kojim je utvrđen nosilac grupe ponuđača.

II. 7. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA

Najniža cijena prihvatljive ponude

II.8. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE

Svi traženi dokumenti se podnose na jednom od službenih jezika u BiH.

II. 9. ROK ZA PRIJEM PONUDA Do 16.03.2022. godine do 16:00 sati

II.10. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN OBEZBIJEDITI: 150 dana od krajnjeg roka za dostavu inicijalne ponude

II. 11. DATUM I MJESTO PREGOVORA U slučaju da ponuđač bude ocijenjen kao kvalifikovan biti će naknadno obaviješten o mjestu i terminu pregovora

II.12. DODATNE INFORMACIJE

Ponuđač je dužan dostaviti sve tražene dokumente, svi dokumenti treba da budu složeni i označeni rednim brojevima, a sve stranice ponude numerisane i čvrsto uvezane. Zapečaćenu kovertu sa ponudom i naznačenom punom adresom kandidata dostaviti poštom ili lično na adresu: BH Telecom d.d. Sarajevo, Protokol: Franca Lehara br.7 sa naznakom: «Ponuda za nabavku broj: 8696/22 AZK – NE OTVARAJ». Neblagovremeno pristigla ponuda i ponuda koja nije predata putem Protokola, neće se razmatrati i bit će vraćena na adresu ponuđača neotvorena. O datumu i mjestu pregovora Ponuđač će biti naknadno obaviješten ukoliko bude ocijenjen kao kvalifikovan. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na pismeni upit dostavljen putem e-maila: alma.zajko-kadric@bhtelecom.ba ili na fax br. 033/256 -171.