JAVNI POZIV Ovlaštenim distributerima Sony PlayStation igraćih konzola

Predmet javnog poziva

BH Telecom d.d. Sarajevo poziva ovlaštene distributere Sony PlayStation igraćih konzola da iskažu svoj interes za poslovnu saradnju sa BH Telecomom dostavljanjem pisma namjere kojim izjavljuje da može obezbijediti:

– uzorak, odnosno prototip modela (variant) prije njegovog naručivanja,

– sve relevantne informacije o proizvodu (datum lansiranja, prestanak proizvodnje i drugim promjenama),

– prodajnu podršku,

– promotivnu podršku,

– garantni i postgarantni period za proizvode u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima u BiH i

– postprodajnu servisnu podršku.

Ovlašteni distributer je dužan dostaviti:

– Pismo proizvođača kojim se potvrđuje da je autorizirani distributer ovlašten za distribuciju i prodaju Sony PlayStation igraćih konzola na tržištu Bosne i Hercegovine u 2022. godini,

– Izjavu kojom se obavezuje da će igraće konzole koji budu predmet ugovora isporučivati na paritetu DDP – skladište Direkcije za promociju, prodaju i podršku, ul. Bulevar Meše Selimovića 18, Sarajevo (Incoterms 2010).

Svi dokumenti trebaju biti originalni i potpisani od strane ovlaštene osobe te prevedeni na jedan od službenih jezika u BiH od strane sudskog tumača.

Podnošenje pisma namjere

Pismo namjere potrebno je dostaviti na adresu:

BH Telecom d.d. Sarajevo

Izvršna direkcija za razvoj poslovanja

Služba za nabavku i distribuciju roba, terminalnih uređaja i sadržaja

Ul. Franca Lehara 7

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

sa naznakom: ”Prijava na javni poziv ovlaštenim distributerima Sony PlayStation igraćih konzola– ne otvaraj!”

Ostalo

BH Telecom po ovom javnom pozivu ne snosi nikakave troškove pravnih lica u sudjelovanju, kao ni obavezu sklapanja ugovora. Poslovna saradnja sa pravnim licima koja ispunjavaju navedene uslove ostvariće se u skladu sa Pravilnikom o nabavkama BH Telecoma.

BH Telecom zadržava pravo uvida, provjere dostavljenih informacija i traženja dodatnih pojašnjenja.

Javni poziv za iskazivanje interesa za poslovnu saradnju ostaje otvoren 10 dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.

Dodatne informacije mogu se zatražiti putem e-mail adrese: dino.svraka@bhtelecom.ba