ISPRAVKA DIJELA JAVNOG OGLASA

U skladu sa članom 20a. st. (1) i (2) Zakona o radu („Službene novine F BiH“ br. 26/16 i 89/18) i članom 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji BiH („Službene novine F BiH“ broj: 13/19 i 9/21), a na osnovu člana 98. Statuta Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, broj: 00.1-03-17072/20-10 od 29.06.2020. godine, te u vezi sa tačkom II Odluke o objavljivanju javnog oglasa za prijem u radni odnos, broj: 01-46-104001-7/20 od 22.03.2021. godine u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo, generalni direktor Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo objavljuje:

I

U tekstu Javnog oglasa za prijem u radni odnos u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo, u Službi za sisteme prenosa Zenica, Sektora za IP i prenosne mreže, Direkcije za mrežnu infrastrukturu, u Izvršnoj direkciji za tehnologiju i razvoj servisa, na radnom mjestu 151. Tehničar, SSS – 1 (jedan) izvršilac, na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca, sa mjestom rada u Zenici, objavljenog dana 09.04.2021. godine u dnevnom listu „Oslobođenje“, koji je shodno tački II. Odluke o objavljivanju javnog oglasa za zasnivanje radnog odnosa u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo, broj: 03.2.2-46-94114-4/20 od 01.04.2021. godine njen sastavni dio, u dijelu koji se odnosi na tačku II „Posebni uslovi“, vrši se ispravka na način da se u alineji 1. riječi: „Gimnazija, Srednja tehnička ili Srednja ekonomska škola“, zamjenjuju riječima: „Srednja elektrotehnička škola“.

II

Tačka IV mijenja se i glasi: „Oglas za podnošenje prijava ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja ispravke dijela Javnog oglasa u dnevnom listu „Oslobođenje“.

III

U ostalom dijelu tekst Javnog oglasa ostaje neizmijenjen.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova traženih oglasom mogu se dostaviti neposredno na protokol Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo ili putem pošte na adresu:

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo

Sa naznakom ”Prijava na javni oglas za radno mjesto 151. Tehničar, SSS – 1 (jedan) izvršilac

u Izvršnoj direkciji za tehnologiju i razvoj servisa – ne otvarati”

Ul. Franca Lehara broj 7

71000 Sarajevo

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo će lične podatke kandidata dostavljene u prijavi i prijavnoj dokumentaciji

obrađivati u svrhu provođenja postupka prijema novog radnika.