Kuća je tamo gdje je dom.

Zadrži svoj postojeći telefonski broj.

Prenesi fiksni broj u mrežu BH Telecoma

Usluga Prenos telefonskog broja omogućava da zadržiš svoj postojeći telefonski broj i isti preneseš u mrežu BH Telecoma.

U fiksnoj mreži geografski brojevi se mogu prenijeti na geografskoj lokaciji koja se nalazi u području mrežne grupe kojoj broj pripada, a negeografski brojevi mogu se prenijeti na bilo koju lokaciju.

Prenos telefonskog broja u mrežu BH Telecoma može se izvršiti podnošenjem zahtjeva na nekom od naših prodajnih mjesta.

Podnesi zahtjev online
Prilikom podnošenja zahtjeva potrebno je priložiti potvrdu o izmirenju dugovanja izdatu od strane operatora čije ste usluge do sada koristili, kao i identifikacijske dokumente propisane Uslovima za pružanje telekomunikacionih usluga BH Telecoma: lična karta ili pasoš ili vozačka dozvola.

Za strana fizička lica, potrebni dokumenti za identifikaciju su: pasoš i prijava boravišta na adresi u Bosni i Hercegovini (ili lična karta stranca).

Prilikom podnošenja zahtjeva za prenos broja potrebno je odabrati paket usluga BH Telecoma koji želite koristiti. Nakon podnošenja zahtjeva, naknadno ćete biti obavješteni o mjestu i vremenu potpisivanja ugovora.

Prenos telefonskog broja u mrežu BH Telecoma je besplatan i realizuje se na dan koji ste naveli u Zahtjevu za prenos broja.

Zahtjev za prenos broja smatra se ujedno i zahtjevom za raskid pretplatničkog/korisničkog odnosa kod operatora čije usluge ste koristili.

Brojevi koji su bili aktivni u korisničkim grupama ne mogu se razdruživati već se mogu prenositi isključivo u sklopu grupe takvih brojeva.