BH Telecom - uspješna i društveno odgovorna kompanija.

Društveno odgovorno poslovanje čini sastavni dio poslovne prakse kompanije BH Telecom i dokazuje se svakodnevno putem različitih aktivnosti.

Novosti

Razvoj BH Telecoma i društvena odgovornost

Blog

Zanimljivosti iz svijeta telekomunikacija

Logotipi

Ovdje možete preuzeti naš logotip pogodan za štampu i web. Upotreba logotipa je dozvoljena isključivo uz saglasnost BH Telecoma.
Logotip za štampu

Verzija 1

Logotip za štampu

Verzija 2

Logotip za web

Verzija 1

Logotip za web

Verzija 2

Pristup informacijama

Podnošenje zahtjeva za pristup informacijama

U skladu sa odredbama Zakona o slobodi pristupa informacijama FBiH, kao i Vodiča za pristup informacijama, zahtjev za pristup informacijama koje su pod kontrolom BH Telecoma treba da bude dostavljen u pisanom obliku, poštom ili putem Protokola u sjedištu BH Telecoma u ulici Franca Lehara broj 7, Sarajevo.
Dostavljeni zahtjev mora biti napisan čitko na jednom od službenih jezika u BiH, treba da sadrži ime i prezime/puni naziv firme podnosioca zahtjeva i adresu, po mogućnosti i broj telefona.
Takođe, zahtjev treba da sadrži dovoljno podataka o prirodi i sadržaju informacije, i obavezno mora biti potpisan/ovjeren od strane podnosioca zahtjeva.
U slučaju neispunjavanja navedenih formalnih uslova propisanih Zakonom i Vodičem, zahtjev neće biti obrađen, a podnosilac zahtjeva će o tome biti obaviješten najkasnije osam dana od dana prijema.

Vodič za pristup informacijama

Zakon o slobodi pristupa informacijama FBiH