BH Telecom će kroz digitalnu transformaciju mijenjati, restrukturirati, investirati i razvijati svoje poslovanje ulaskom u nove poslovne niše, kreiranjem novih poslovnih modela i širenjem portfolija svojih usluga, a sve u cilju zadovoljenja potreba naših korisnika i istovremeno povećanja njihovog zadovoljstva.
Sedin Kahriman Generalni direktor

O nama

BH Telecom je vodeći telekom operator u Bosni i Hercegovini, koji pruža visokokvalitetne, najsavremenije usluge iz oblasti telekomunikacija.

Strateški veoma ozbiljno pristupamo korporativnoj odgovornosti znajući da smo dio industrije koja se brzo razvija, te nastojimo i putem ponude inoviranih usluga doprinijeti dobrobiti društva u cjelini.

Odgovornim upravljanjem, stavljanjem korisnika na prvo mjesto, implementiranjem novih tehnologija kao i donošenjem dobrih poslovnih odluka, uspjeli smo da se u vrijeme velike konkurencije na telekomunikacijskom tržištu ostvarimo kao najbolji pružalac telekomunikacionih usluga.

Naša jedinstvenost, tradicija, širok asortiman usluga i dinamika razvoja poslovanja čine nas prepoznatljivim na telekomunikacionom tržištu.

Misija

Povezujemo i razvijamo BiH kroz inovativna digitalna rješenja.

Vizija

Vodeći digitalni integrator BH društva.

Djelatnost

BH Telecom je vodeći operator u Bosni i Hercegovini, sa najvećim tržišnim učešćem na polju pružanja telekomunikacijskih usluga: fiksne, mobilne i internet mreže.

Kontinuirano sarađujemo sa brojnim domaćim i stranim firmama, čime direktno doprinosimo kvalitetu svojih usluga.

Kao društveno odgovorna kompanija učestvujemo u svakodnevnom napretku bh. društva, dajući doprinos njegovom razvoju.

Godišnji izvještaj o poslovanju za 2022. godinu

Uspjeli smo još jednu godinu zaredom pokazati da smo svim snagama usredsređeni na našu viziju da osiguranjem vrhunskog korisničkog iskustva ostanemo prvi izbor na tržištu digitalnih rješenja i usluga i kontinuirano  doprinosimo razvoju savremenog i boljeg društva u Bosni i Hercegovini.

Pročitajte Godišnji izvještaj

Korporativni film: Moja priča

Retrospektivni prikaz historije rada BH Telecoma i telekomunikacija u Bosni i Hercegovini

BH Telecom i međunarodna saradnja

BH Telecom pruža telekomunikacijske usluge na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine korištenjem savremenih tehnologija, uz poštivanje međunarodnih i domaćih standarda, propisa i normi.

Infrastruktura BH Telecoma je dio globalnog telekomunikacijskog sistema i kao takva bh. građanima i privrednim subjektima omogućava visokokvalitetno korištenje fiksne i mobilne mreže u lokalnom, međumjesnom i međunarodnom saobraćaju, te brojne, različito modelirane pakete usluga i servisa.

Postojećim kapacitetima na direktnim linkovima omogućava svojim pretplatnicima uslugu međunarodne govorne telefonije automatskim biranjem sa 225 zemalja svijeta.

Interkonekcijskim vezama sa međunarodnim operatorima BH Telecom omogućava svojim pretplatnicima uslugu međunarodne govorne telefonije i razmjene SMS-ova sa svim zemljama svijeta. BH Telecom ima 24 direktne veze sa međunarodnim operatorima, te 11 direktnih veza sa bosansko-hercegovačkim operatorima, preko kojih se vrši razmjena telefonskog saobraćaja.

BH Telecom je svojim korisnicima omogućio kvalitetnu roaming uslugu širom svijeta. Nesmetanu komunikaciju prilikom boravka u inostranstvu korisnici mogu ostvariti u 167 zemalja svijeta, te birati između 334 operatora sa kojima BH Telecom ima sklopljene roaming ugovore.

0 zemalja svijeta

usluga međunarodne govorne telefonije automatskim biranjem

0 direktne veze

sa međunarodnim operatorima

0 direktnih veza

sa bosansko-hercegovačkim operatorima

0 zemalja svijeta

roaming usluge

0 operatora

sklopljeni roaming ugovori

0 sve zemlje

govorna telefonija i razmjena SMS-ova

Kvalitet poslovanja

Strateške smjernice BH Telecoma stvaraju pretpostavke za dugoročni uspjeh.

Uprava BH Telecoma sa Generalnim direktorom na ovaj način provodi viziju, misiju i ciljeve, kako bi se ostvarila planirana dostignuća.

Usaglašenost sistema upravljanja kvalitetom

Suštinski, BH Telecom postavlja korisnika usluga u centar pažnje što i potvrđuje Certifikatom o usaglašenosti sistema upravljanja kvalitetom (QMS) sa zahtjevima međunarodnog standarda ISO 9001 : 2015.

Sigurnost informacija

Kada je u pitanju sigurnost informacija, posebna pažnja je usmjerena na procese koji se odnose na pružanje IT i Cloud Servisa uz zaštitu ličnih podataka korisnika usluga, što se i potvrđuje Certifikatom o usaglašenosti sistema za upravljanje sigurnošću informacija sa zahtjevima međunarodnog standarda ISO 27001:2013.

Članstvo u međunarodnim organizacijama

BH Telecom je član međunarodnih telekomunikacijskih asocijacija.

ITU

Međunarodna telekomunikaciona unija

Bosna i Hercegovina je članica ITU–a od 1992. godine. JP PTT saobraćaj Bosne i Hercegovine / BH Telecom d .d. Sarajevo je od 1998. godine član dva sektora ITU-a: ITU – T – Sektora za standardizaciju telekomunikacija i ITU – D – Sektora za razvoj telekomunikacija.)

ETNO

Asocijacija evropskih telekomunikacionih mrežnih operatora

European Telecommunications Networks Operators‘ Association

TM Forum

Globalna asocijacija industrije

GSM

Osnovana je 1987. god., zastupa zajedničke  interese preko 800 mobilnih operatora u svijetu, u  više od 220 zemalja.

ETSI

Evropski institut za standardizaciju u telekomunikacijama

European Telecommunications Standardization Institute