Sponzorstva

BH Telecom posebnu pažnju posvećuje programu sponzorstava. Trudimo se da budemo čvrsto povezani sa zajednicom u kojoj djelujemo, doprinoseći njenom daljem razvoju i stabilnosti.
Aplikacija za sponzorstvo

Kako postati partner BH Telecoma u oblasti društvene odgovornosti?

Vaše prijedloge za saradnju možete slati u skladu sa donjim uputstvom za prijavljivanje za pružanje reklamno-promotivnih usluga BH Telecomu.

BH Telecom posebnu pažnju posvećuje programu sponzorstava. Pored toga što želimo da budemo pouzdan partner privredi i stanovništvu, budući da smo dugoročno posvećeni tržištu Bosne i Hercegovine, vidimo svoju ulogu u aktivnom i konstantnom doprinosu razvoju društva. Trudimo se da budemo čvrsto povezani sa zajednicom u kojoj djelujemo, doprinoseći njenom daljem razvoju i stabilnosti. U ovome nismo sami. Stoga očekujemo da nam se javite sa dobrim idejama za saradnju u vezi sa svim pozitivnim, društveno korisnim projektima u svim sferama života i rada.

Uputstvo

Ovaj dokument je namijenjen organizacijama, institucijama, ustanovama, i svima onima koji žele da se prijave za sponzorska sredstva BH Telecoma d.d. Sarajevo. U njemu je predstavljeno kako BH Telecom vidi svoju ulogu kroz strategiju korporativne filantropije, predstavljene su fokus-oblasti u koje BH Telecom ulaže sredstva, kao i naše ciljne grupe. Navedeno je na koji način je BH Telecom spreman da pruži podršku programima i projektima, kao i na koji način je moguće prijaviti se za podršku.

Molimo Vas da pažljivo pročitate cijeli dokument, jer Vam može pomoći da što bolje pripremite Vašu prijavu za prijedlog programa ili projekta koji želite da realizujete, a za šta Vam je potrebna podrška/sponzorstvo BH Telecoma.

*Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije, predlažemo da se obratite Sektoru za upravljanje promocijom BH Telecoma

*Kontakti su navedeni na kraju ovog dokumenta.

1. Kako BH Telecom d.d. Sarajevo vidi svoju stratešku ulogu u Bosni i Hercegovini u oblasti korporativne odgovornosti?

BH Telecom nastoji da aktivno i konstantno doprinosi reizgradnji sistema vrijednosti, razvoju društva uopšte, a posebno sporta, nauke i kulture u Bosni i Hercegovini, putem iniciranja, prepoznavanja i pružanja finansijske podrške akcijama, projektima, organizacijama i institucijama koje djeluju u istom pravcu.

Važno je naglasiti da se BH Telecom ne ograničava samo na podršku projektima koji su mu predloženi ili ponuđeni, već ih aktivno inicira, naročito kada su u pitanju humanitarni projekti, kao i projekti koji su kreirani da pomognu djeci i mladima u lakšem odrastanju i pravilnom razvoju i odgoju. Projekte BH Telecom realizuje samostalno, u ili u saradnji sa nadležnim društvenim institucijama, bilo da su one državnog, federalnog, kantonalnog, općinskog/lokalnog ranga. Iskreno vjerujemo u moć i snagu strateških partnerstava čemu težimo u svom radu. Cilj nam je da jednom uspostavljena partnerstva gradimo kroz nove akcije i projekte. Svojim djelovanjem BH Telecom nastoji naročito da ohrabri i pruži šansu nezavisnim, inovativnim, kreativnim, kao i neafirmisanim mladim ljudima i njihovim inicijativama u Bosni i Hercegovini. Suštinu svakog partnerstva vidimo u komplementarnom djelovanju partnera – vjerujemo da se najbolji rezultati postižu kad se kapaciteti partnera nadopunjuju.

2. Fokus:

BH Telecom korporativnu odgovornost, odnosno korporativnu filantropiju shvata kao važan sastavni dio korporativne filozofije i misije kompanije. Od prvog dana svog postojanja i poslovanja u Bosni i Hercegovini, BH Telecom daje svoj doprinos:

 • sportu,
 • nauci,
 • obrazovanju,
 • kulturi i umjetnosti,
 • socijalnoj sigurnosti,
 • očuvanju prirode i zdrave životne sredine.

3. Visina iznosa namijenjena sponzorstvu:

Principi za određivanje minimalnih i maksimalnih iznosa koje BH Telecom može izdvojiti za pojedinacno partnerstvo su definisani. Svaki projekat se posmatra i analizira zasebno, kao i predloženi budžet.

4. Ko može da se prijavi?

Mogu da se prijave sva pravna lica: sportski klubovi i savezi, obrazovne i naučne institucije, institucije i ustanove u oblasti kulture, registrovane organizacije civilnog društva (*nevladine organizacije, udruženja građana, humanitarne organizacije, društvene organizacije, fondovi i fondacije i sl.), neformalne grupe i institucije.

5. Šta BH Telecom ne finansira svojim opštim programom za sponzorstva?

 • pojedince i njihova putovanja, studije, učešce na konferencijama, ili slične aktivnosti
 • istraživacke projekte tipa: anketiranje, evaluacija, monitoring, ispitivanje i sl.
 • aktivnosti političkih stranaka, organizacija, grupa
 • aktivnosti koje se odnose na propovijedanje ili zagovaranje određene religije protiv drugih religija
 • organizacije/grupe koje promovišu i zagovaraju netolerantnost i/ili nasilje
 • organizacije/grupe koje promovišu i zagovaraju nezdrav način življenja (pušenje, uživanje narkotika, konzumiranje alkohola)
 • informisanje, treninge, seminare i/ili slične redovne aktivnosti nevladinog sektora
 • troškove smeštaja i ishrane pojedinaca, učesnika na konferencijama, takmičenjima,…
 • projekte i programe koji se ne realiziraju na teritoriji BiH.

6. Kako poslati prijavu?

Da biste konkurisali za sponzorstvo BH Telecoma, potrebno je da popunite i pošaljete prijavu na Prijavnom formularu koji se nalazi odmah ispod ovog Uputstva za prijavljivanje za sponzorstvo. Spreman i popunjen prijavni formular pošaljite elektronskom poštom na sljedeću e-mail adresu: sponzorstva@bhtelecom.ba

Osim što ste poslali Vaš popunjen Prijavni formular elektronski, potrebno je da pošaljete BH Telecomu i printanu/štampanu i propisno ovjerenu prijavu/formular na sljedeću adresu:

BH Telecom d.d. Sarajevo

Izvršna direkcija za razvoj poslovanja – Sektor za upravljanje promocijom

Franca Lehara broj 7

71000 Sarajevo

Prijavni formular možete preuzeti ovdje.

Takođe, BH Telecomu možete Ponudu za reklamno-promotivne usluge poslati i ukoliko ne koristite naš Prijavni formular.

Ponuda, koja se dostavlja na memorandum pravnog lica, treba obavezno sadržavati sljedeće:

 • naziv Vašeg pravnog lica
 • opis Vaših planiranih aktivnosti u vezi sa kojima BH Telecomu predlažete promotivnu saradnju
 • mjesto i vrijeme održavanja Vaših planiranih aktivnosti /sportskih, kulturnih, naučnih, poslovnih, drugih/
 • reklamno-promotivne usluge koje biste pružili BH Telecomu tokom/u vezi sa Vašim aktivnostima
 • zahtijevani iznos sredstava za navedene reklamne usluge BH Telecomu u sklopu Vaših planiranih aktivnosti
 • Ime i prezime osobe za kontakt, broj telefona, e-mail adresa.

Ukoliko Vaša ponuda bude prihvaćena, naši službenici iz nadležnog Sektora za upravljanje promocijom BH Telecoma će Vam se javiti u roku od 20 radnih dana s uputama o daljem toku postupka.

U suprotnom, ako Vaša ponuda ne bude prihvaćena u navedenom periodu, nećete primiti nikakvu obavijest.

Prije/do ugovora sa BH Telecomom, predstoji postupak nabavke reklamno-promotivnih usluga u skladu sa Pravilnikom o nabavkama BH Telecoma, koji primjenjuje BH Telecom za sve nabavke roba, radova i usluga, dakle i reklamnih usluga koje su BH Telecomu ponuđene u okviru partnerstava/podrške različitim kulturnim/sportskim/naučnim, obrazovnim/humanitarnim i sličnim projektima.

Zahvaljujemo se na uloženom vremenu i interesovanju za saradnju s našom kompanijom.

BH Telecom