Bez ograničenja.

Zadržite svoj postojeći telefonski broj.

Prenesite broj u mrežu BH Telecoma

Usluga Prenos telefonskog broja vam omogućava da zadržite svoj postojeći telefonski broj i isti prenesete u mrežu BH Telecoma.

U fiksnoj mreži geografski brojevi se mogu prenijeti na geografskoj lokaciji koja se nalazi u području mrežne grupe kojoj pripadate, a negeografski brojevi mogu se prenijeti na bilo koju lokaciju.

Za prenos telefonskog broja u mrežu BH Telecoma, potrebno je podnijeti zahtjev na nekom od naših prodajnih mjesta.

Kontaktirajte nas
Prilikom podnošenja zahtjeva potrebno je priložiti potvrdu o izmirenju dugovanja izdatu od strane operatora čije ste usluge do sada koristili, kao i identifikacijske dokumente propisane Uslovima za pružanje telekomunikacionih usluga BH Telecoma:

- aktuelni izvod iz sudskog registra ili drugog zakonom utvrđenog registra,
- uvjerenje o poreskoj registraciji sa identifikacionim brojem,
- dokaz o otvorenom transakcijskom računu kod poslovne banke.

Za strana predstavništva, potrebni dokumenti su:

- dokaz o izvršenoj registraciji kod nadležnog organa,
- dokaz o otvorenom transakcijskom računu kod poslovne banke.

Prilikom podnošenja zahtjeva za prenos broja potrebno je odabrati paket usluga BH Telecoma koji želite koristiti. Nakon podnošenja zahtjeva, naknadno ćete biti obaviješteni o mjestu i vremenu potpisivanja ugovora.

Prenos telefonskog broja u mrežu BH Telecoma je besplatan i realizuje se na dan koji ste naveli u Zahtjevu za prenos broja. Zahtjev za prenos broja smatra se ujedno i zahtjevom za raskid pretplatničkog/korisničkog odnosa kod operatora čije usluge ste koristili.

Brojevi koji su bili aktivni u korisničkim grupama ne mogu se razdruživati, već se mogu prenositi isključivo u sklopu grupe takvih brojeva.