Bez ograničenja.

Bilo da ste postpaid ili prepaid korisnik.

Zadržite svoj postojeći telefonski broj.

Prenesite broj u mrežu BH Telecoma

Usluga Prenos telefonskog broja vam omogućava da zadržite svoj postojeći telefonski broj i isti prenesete u mrežu BH Telecoma. Prenos mobilnog telefonskog broja može se izvršiti bez ograničenja, bilo da ste postpaid ili prepaid korisnik.

Za prenos telefonskog broja u mrežu BH Telecoma, potrebno je podnijeti zahtjev na nekom od naših prodajnih mjesta.

Kontaktirajte nas
Prilikom podnošenja zahtjeva potrebno je priložiti potvrdu o izmirenju dugovanja izdatu od strane operatora čije ste usluge do sada koristili, kao i identifikacijske dokumente propisane Uslovima za pružanje telekomunikacionih usluga BH Telecoma:

- aktuelni izvod iz sudskog registra ili drugog zakonom utvrđenog registra,
- uvjerenje o poreskoj registraciji sa identifikacionim brojem,
- dokaz o otvorenom transakcijskom računu kod poslovne banke.

Za strana predstavništva, potrebni dokumenti su:

- dokaz o izvršenoj registraciji kod nadležnog organa,
- dokaz o otvorenom transakcijskom računu kod poslovne banke.

Prepaid korisnici mobilne mreže obavezni su priložiti SIM karticu i originalni dokument (certifikat) sa PUK kodom.

Prilikom podnošenja zahtjeva za prenos broja potrebno je odabrati paket usluga BH Telecoma koji želite koristiti.

Nakon podnošenja zahtjeva, naknadno ćete biti obavješteni o mjestu i vremenu potpisivanja ugovora.

Prenos telefonskog broja u mrežu BH Telecoma je besplatan i realizuje se na dan koji ste naveli u Zahtjevu za prenos broja.

Zahtjev za prenos broja smatra se ujedno i zahtjevom za raskid pretplatničkog/korisničkog odnosa kod operatora čije usluge ste koristili.

Brojevi koji su bili aktivni u korisničkim grupama ne mogu se razdruživati, već se mogu prenositi isključivo u sklopu grupe takvih brojeva.