Usluge posebne namjene

Kontaktirajte nas

Govorne usluge posebne namjene

Informacije o cijenama i uslovima korištenja su dostupne u Cjenovniku.

Usluga Besplatni poziv (Free Phone), je usluga inteligentne mreže koja omogućava naplatu poziva pozivanom korisniku. To znači da se telefonski pozivi upućeni na ove brojeve ne naplaćuju onome koji vrši poziv, već pretplatniku usluge Besplatni Poziv (pozvanom korisniku). Ova usluga se najčešće koristi u reklamne svrhe, ili sa ciljem upućivanja primjedbi od strane korisnika.

Preduslov za korištenje ove usluge je da podnosilac zahtjeva ima zakupljen broj kod Regulatorne agencije za komunikacije.

Odredište za pozive upućene na numeraciju usluge Besplatni poziv može biti:

  • fiksni ili mobilni postpaid telefonski priključak BH Telecoma sa mogućnošću daljeg preusmjerenja na fiksne brojeve drugih operatera u BiH ili na fiksne brojeve u inostranstvu,
  • govorni automat BH Telecoma (IVR).

Usluga Posebna tarifa (Premium Rate) omogućava zakup broja koji počinje sa 090, 092 ili 094, a koji se tarifira odvojeno od ostalih telefonskih poziva. Tarifa kod poziva na ove brojeve je veća od tarife za lokalne pozive, a zavisi od zakupljenog broja.

Preduslov za korištenje usluge je zakupljen broj kod Regulatorne agencije za komunikacije. Odredište za pozive upućene prema numeraciji usluge Premium rate može biti:

  • fiksni i mobilni postpaid telefonski priključak BH Telecoma,
  • govorni automat BH Telecoma (IVR).

Usluga Jedinstveni pristupni broj omogućava kompanijama da imaju jedinstven (isti pristupni broj) u svojim podružnicama ili dijelovima na različitim lokacijama i u različitim gradovima.

Usluga je namijenjena prije svega poslovnim korisnicima (bankama, agencijama, institucijama, firmama i sl.) koje svoje poslovnice mogu objediniti pod jedinstvenim brojem i time imati svoju prepoznatljivost na tržištu.

U zavisnosti od potreba, brojevi se mogu preusmjeravati na jedno ili više odredišta u fiksnoj mreži BH Telecoma, sa mogućnošću dodatnog preusmjerenja poziva na fiksni broj drugih operatora u BiH ili na fiksni broj u inostranstvu . Preusmjeravanje može ovisiti i o vremenu i datumu poziva bilo da se radi o radnom danu, prazniku, radnom vremenu. U slučaju da niste u mogućnosti da odgovorite na dolazne pozive, isti se mogu preusmjeriti na sistem govornih poruka po vašem izboru, putem govornih automata BH Telecoma. Preduslov za korištenje ove usluge je posjedovanje telefonske linije (analogna ili ISDN). U pojedinim slučajevima moguće je koristiti i broj unutar vaše kućne centrale, u zavisnosti od tehničkih karakteristika centrale.

Usluga Teleglasanje predstavlja mogućnost organizovanja glasanja putem telefonskih poziva. Ova usluga je najčešći predmet interesovanja medijskih kuća (televizija, radio).

Usluga Humanitarni telefon pruža se isključivo pravnim licima koja su, u skladu sa zakonom, registrirana kao udruženja i fondacije kod nadležnog ministarstva i koja na osnovu izdatog rješenja mogu da se bave organiziranjem dobrovoljnih akcija radi prikupljanja donacija.

Pozivni broj za uslugu Humanitarni telefon je negeografski kod sa predbrojem 094 2xx xxx.

Content Premium

Informacije o cijenama i uslovima korištenja su dostupne u Cjenovniku.

Content Premium usluga omogućava trećim licima prodaju elektronskih sadržaja korisnicima BH Telecoma po cijenama i uvjetima utvrđenim Cjenovnikom TK usluga BH Telecoma.

Komercijalni SMS

Informacije o cijenama i uslovima korištenja su dostupne u Cjenovniku.

Usluga Premium SMS Pull omogućava jednostavnu i efikasnu komunikaciju sa kupcima (ujedno korisnicima BH Telecom mreže) te prodaju različitih usluga i sadržaja koristeći kao sredstvo naplate Premium SMS poruke. SMS poruku šalje korisnik sa upitom (čime svojevoljno učestvuje u korištenju usluge) za određeni sadržaj koji mu isporučuje kompanija pretplatnik Premium SMS Pull usluge. Kompanije prihod od poslanog sadržaja ostvaruju kroz podjelu prihoda sa BH Telecomom.

Usluge koje se mogu realizovati kroz Premium SMS Pull usluge su:

  • Kvizovi, nagradne igre, glasanje, ankete,
  • Ispitivanje javnog mijenja i tržišta,
  • Stanje i promjene na bankovnim računima,
  • Oglasi i direktni marketing.

Realizacija ove usluge uslovljena je dodjelom Premium Rate broja 091 xxxxxx od strane Regulatorne agencije za komunikacije. Pretplatnik zakupljuje jedinstveni broj (sa jedinstvenom cijenom prema krajnjim korisnicima) za sva tri mobilna operatera.

Korisnici fiksne mreže BH Telecoma također imaju mogućnost da sa svojih fiksnih telefona šalju SMS poruke na Premium SMS brojeve.

mParking

Informacije o cijenama i uslovima korištenja su dostupne u Cjenovniku.

Usluga mParking predstavlja namjenski kreiranu uslugu za pružatelje usluga parkiranja. Korisnici parking prostora plaćanje parking usluga vrše putem mobilnog telefona prema postavljenom cjenovniku.