Dodatne telefonske usluge

Dodatne funkcionalnosti komunikacije fiksnom telefonijom.

Moja sekretarica

Moja sekretarica je usluga dodatne vrijednosti za korisnike fiksne telefonske mreže, koja omogućava primanje, čuvanje i preslušavanje govornih poruka. Osim prijema govornih poruka, korisnik usluge dobiva i obavještenja o njihovom prispijeću, te bira vrijeme kada će ih preslušati.

Aktivacija i korištenje na dodatne usluge Moja sekretarica je besplatna!

Za vrijeme ostavljanja poruke pozivalac plaća cijenu poziva prema fiksnoj mreži BH Telecoma, u skladu sa korištenim tarifnim paketom.

Osnovne funkcionalnosti usluge za krajnjeg korisnika su:

 • mogućnost postavljanja personaliziranih pozdravnih poruka
 • pozdravna poruka u slučaju nejavljanja i/ili zauzeća
 • govorni potpis kao pozdravna poruka
 • e-mail notifikacija o propuštenim pozivima i primljenim porukama
 • govorna poruka u attachment-u za konfiguriranu e-mail adresu (konfiguracija putem web portala)
 • bilježenje propuštenih poziva
 • sve opcije podesive od strane korisnika.

Uslov za korištenje usluge Moja sekretarica je aktivacija dodatne usluge Preusmjerenje poziva (Call Forwarding)“ i podešavanje preusmjerenja poziva na pretinac govorne pošte (preusmjerenje na broj 1410).

Pretinac govorne pošte se kreira nakon što se izvrši jedna od sljedećih aktivnosti:

 • pozivom na kratki kod 1411, pristupa se pretincu govorne pošte
 • ostavi se prva govorna poruka u korisnikov pretinac govorne pošte.

Pristup pretincu govorne pošte je omogućen:

 • putem telefonskog aparata biranjem kratkog koda 1411 ili 033 1411
 • putem web portala BH Telecoma

Ostale karakteristike usluge Moja sekretarica:

 • period čuvanja preslušanih poruka – 10 dana
 • period čuvanja nepreslušanih poruka – 10 dana
 • maksimalan broj poruka u pretincu – 20 poruka
 • maksimalna dužina trajanja jedne ostavljene poruke – 30 sekundi
 • brisanje korisničkog pretinca nakon perioda neaktivnosti (ostavljanja/preslušavanja poruka) – 10 dana

Preslušavanje govorne pošte omogućeno je samo putem fiksnog telefona korisnika usluge Moja sekretarica. Obavijesti o prispjeloj govornoj poruci, kao i propuštenim pozivima, omogućena je putem SMS-a, na mobilni broj korisnika usluge Moja sekretarica.

Hvatanje zlonamjernih poziva

Usluga lovca, hvatanja zlonamjernih poziva, se vrši na zahtjev korisnika. Zahtjev za korištenjem ove besplatne usluge je potrebno podnijeti pozivom na broj 1444, nakon čega ćete dobiti uputu o proceduri po kojoj će se postupati u slučaju uznemiravanja.

Dopuna ultra kredita

Dopuna pozivom automatskog govornog servisa:

Usluga se aktivira pozivanjem servisnog broja 061 1171 i izborom opcije za aktivaciju.

Slijedeći upute govornog automata odaberite opciju za dopunu kredita, unosite iznos dopune i korisnički Ultra broj koji želite dopuniti. Nakon toga govorni automat saopštava uneseni broj, vrijednost nadopune i nakon vaše potvrde izvršava se dopunjavanje kredita Ultra broja. Ultra korisnik čiji je broj dopunjen dobija SMS obavijest o izvršenoj nadopuni.

Prije svake dopune, putem automatskog govornog servisa ćete biti obaviješteni o iznosu preostalih sredstava od mjesečnog limita.

Prezentacija broja pozivaoca

Ova usluga omogućava prikazivanje broja pozivaoca. Da biste je mogli koristiti, potrebno je da imate uređaj koji omogućava prikazivanje brojeva. Za aktivaciju ove usluge potrebno je da pozovete 1444.

Poziv na čekanju

Ova usluga vam omogućava signaliziranje poziva od strane drugog korisnika u trenutku dok već razgovarate odnosno dok vam je linija zauzeta. U slučaju dolaska novog poziva bićete obaviješteni odgovarajućim tonom u slušalici. Nakon obavještenja, možete naizmjenično prebacivati iz jedne veze u drugu ili prekinuti vezu sa bilo kojim od ova dva sagovornika.

U slučaju da prihvatite drugi poziv tokom razgovora, imate sljedeće mogućnosti:

 • ignorisati poziv

U tom slučaju će nakon 30 sekundi pozivalac biti odbijen. Poziv možete odbiti kratko pritiskom na viljušku telefonskog aparata (ili tipku Flash na aparatu), a zatim broj 0 na tastaturi telefona.

 • prvu vezu staviti na čekanje i preći na razgovor sa drugim pozivaocem

Ovo se postiže kratkim pritiskom na viljušku telefonskog aparata (ili tipke Flash na aparatu), i pritiskom na broj 2 na tastaturi aparata. Ponavljanjem ove procedure se veza ponovo prebacuje na prvog pozivaoca. Na taj način se veza može naizmjenično prebacivati između pozivaoca.

 • prekinuti vezu sa jednim od pozivaoca.

Ovo se postiže kratkim pritiskom na viljušku telefonskog aparata (ili tipke Flash na aparatu), i pritiskom na broj 1.

Aktiviranje / deaktiviranje usluge:

Za aktivaciju usluge podignite slušalicu i unesite kod*43#

Za provjeru podignite slušalicu i unesite kod *#43#

Za deaktivaciju podignite slušalicu i unesite kod #43#.

Preusmjeravanje poziva

Ova usluga omogućava preusmjeravanje primljenih poziva na neki drugi broj.

Postoje tri vrste preusmjerenja:

 • bezuslovno – svi pozivi se preusmjeravaju na definisani telefonski broj
 • na nejavljanje – pozivi se preusmjeravaju ukoliko se pozvani pretplatnik ne javi
 • na zauzeće – pozivi se preusmjeravaju ukoliko je birani pretplatnik zauzet.

Aktiviranje / deaktiviranje usluge:

Za bezuslovno preusmjerenje podignite slušalicu i unesite kod *21*brojtelefona#. Za provjeru statusa aktivacije ukucajte kod *#21#, a za deaktiviranje #21#.

Za preusmjerenje u slučaju nejavljanja podignite slušalicu i unesite kod *61*brojtelefona#. Za provjeru statusa aktivacije ukucajte kod *#61#, a za deaktiviranje #61#.

Za preusmjerenje u slučaju zauzeća podignite slušalicu i unesite kod *67*brojtelefona#. Za provjeru statusa aktivacije ukucajte kod *#67#, a za deaktiviranje #67#.

Korištenje ove usluge se ne naplaćuje. Za inicijalnu aktivaciju potrebno je podnijeti zahtjev pozivom na 1444.

Čekanje u redu

Ukoliko je pretplatnička linija zauzeta, sa ovom uslugom se kreira red čekanja. To znači da svaki pozivaoc koji bira vaš broj umjesto tona zauzeća dobiva poruku “Ostanite na liniji, veza će se ostvariti”. Kada završite razgovor, prosljeđuje vam se prvi poziv iz reda čekanja.

Aktiviranje / deaktiviranje usluge:

Za aktivaciju podignite slušalicu i unesite kod *38#.

Za provjeru statusa aktivacije ukucajte kod *#38#, a za deaktiviranje #38#.

Skraćeno biranje

Korištenjem ove usluge brojeve koje često zovete možete zamijeniti dvocifrenim brojevima i na taj način znatno skratiti proceduru biranja broja. Biranje skraćenog broja se vrši tako što se pritisne **, a zatim dvocifreni broj dodijeljen punom broju.

Aktiviranje / deaktiviranje usluge:

Za aktivaciju podignite slušalicu i unesite kod *51*skraćeni broj*broj se poziva#.

Za provjeru statusa aktivacije ukucajte kod *#51*skraćeni broj#, a za deaktiviranje *#51*skraćeni broj#.

Za provjeru da li ima brojeva u listi, podignite slušalicu i unesite kod *#51#.

Konferencijska veza

Ova usluga omogućava uspostavljanje veze u kojoj istovremeno učestvuju tri pretplatnika. Ukoliko ste aktivirali ovu uslugu, imate mogućnost prebacivanja veze između sagovornika ili razgovora sa sva tri pretplatnika istovremeno.

U toku telefonskog razgovora sa prvim sagovornikom pritisnite kratko viljušku telefonskog aparata (ili tipku namijenjenu za konferencijski poziv) nakon čega se dobiva ton slobodnog biranja. Tada birajte broj drugog sagovornika, pri čemu prvi sagovornik ostaje na čekanju i ne učestvuje u razgovoru.

Nakon uspostave veze sa drugim sagovornikom, imate na raspolaganju sljedeće opcije:

 • prekinuti vezu sa sagovornikom sa kojim razgovarate i prebaciti se na vezu sa preostalim sagovornikom.

Ovo se ostvaruje kratkim pritiskom na viljušku aparata ili namjensku tipku (nakon čega se dobije ton slobodnog biranja) i pritiskom na broj 1.

 • prebaciti vezu sa jednog sagovornika na drugog,

Ovo se ostvaruje kratkim pritiskom na viljušku aparata ili namjensku tipku (nakon čega se dobije ton slobodnog biranja) i pritiskom na broj 2. Pri tome se neaktivna veza stavlja na čekanje. Uzastopnim ponavljanjem ove procedure, naizmjenično se ostvaruje govorna veza sa oba sagovornika.

 • prebaciti se na konferencijsku vezu.

Ovo se ostvaruje kratkim pritiskom na viljušku aparata ili namjensku tipku (nakon čega se dobije ton slobodnog biranja) i pritiskom na broj 3.

Usluga se ne naplaćuje.

Povratni upit

Ukoliko razgovarate sa sagovornikom, i želite uspostaviti vezu sa još jednim sagovornikom, kratkim pritiskom viljuške aparata (ili tipke namijenjene za ovu vrstu usluge ovisno o vrsti aparata) dobijate signal slobodnog biranja, nakon čega možete birati telefonski broj drugog sagovornika. Nakon uspostavljanja veze sa drugim sagovornikom, možete vršiti prebacivanje veze od jednog do drugog sagovornika, kao i prekinuti vezu sa bilo kojim od sagovornika

Nakon uspostave veze sa drugim sagovornikom, imate na raspolaganju sljedeće opcije:

 • prekinuti vezu sa sagovornikom sa kojim razgovarate i prebaciti se na vezu sa preostalim sagovornikom,

Ovo se ostvaruje kratkim pritiskom na viljušku aparata ili namjensku tipku (nakon čega se dobije ton slobodnog biranja) i pritiskom na broj 1.

 • prebaciti vezu sa jednog sagovornika na drugog,

Ovo se ostvaruje kratkim pritiskom na viljušku aparata ii namjensku tipku (nakon čega se dobije ton slobodnog biranja) i pritiskom na broj 2. Pri tome se neaktivna veza stavlja na čekanje. Uzastopnim ponavljanjem ove procedure, naizmjenično se ostvaruje govorna veza sa oba sagovornika.

Odsutan pretplatnik

Ukoliko aktivirate ovu uslugu, svi pozivi prema vašem telefonskom broju se usmjeravaju na govornu poruku „Pretplatnik je odsutan“.

Za aktivaciju podignite slušalicu i unesite kod *24#. Za provjeru statusa aktivacije ukucajte kod *#24#, a za deaktiviranje #24#.

Kompletiranje poziva u slučaju zauzeća

Ukoliko pozivate telefonski broj drugog pretplatnika koji je zauzet ili se ne javlja, nakon aktiviranja usluge će centrala sama uspostaviti vezu na sljedeći način:

 • ako je birani pretplatnik zauzet, veza se uspostavlja odmah nakon što završi razgovor (pozivaocu i pozivanom zvoni telefon)
 • ako je birani pretplatnik odsutan (ne javlja se) onda će se veza automatski uspostaviti nakon što pozivani pretplatnik prvi put podigne i spusti slušalicu.

Aktiviranje/deaktiviranje usluge:

Za aktivaciju podignite slušalicu i unesite kod *37#.

Za provjeru statusa aktivacije ukucajte kod *#37*pretplatnički broj# ili *#37#.

Za deaktiviranje #37*pretplatnički broj# ili #37#.

Ne uznemiravaj pretplatnika

Ovu uslugu možete aktivirati ako ne želite prihvatiti nikakve telefonske pozive. Kada se ova usluga aktivira, svi pozivi prema vašem telefonskom broju se usmjeravaju na odgovarajuću govornu poruku.

Informacija se odnosi samo na korišteni saobraćaj od posljednjeg obračunskog perioda, bez iznosa pretplate, jednokratnih naknada za usluge i saobraćaja uključenog u pretplatu. Moguće je, ako ste bili u roamingu, da taj dio saobraćaja ne bude obrađen do trenutka slanja upita.

Aktiviranje / deaktiviranje usluge:

Za aktivaciju podignite slušalicu i unesite kod *26#.

Za provjeru statusa aktivacije ukucajte kod *#26#.

Za deaktiviranje podignite slušalicu i unesite kod#26#.

Poziv bez biranja

Ova usluga omogućava uspostavljanje veze sa prethodno određenim sagovornikom samo podizanjem telefonske slušalice. Ukoliko podignete telefonsku slušalicu i ne birate nikakav telefonski broj duže od pet sekundi, centrala automatski uspostavlja vezu sa unaprijed određenim sagovornikom.

Aktiviranje / deaktiviranje usluge:

Za aktivaciju podignite slušalicu i unesite kod *53*broj koji se poziva#..

Za provjeru statusa aktivacije ukucajte kod *#53*broj koji se poziva# ili *#53#.

Za deaktiviranje podignite slušalicu i unesite kod #53#.

Poziv u određeno vrijeme

Po potrebi možete naručiti poziv u određeno vrijeme, najmanje 5 minuta a najviše 24 sata unaprijed. Prilikom naručivanja poziva potrebno je specificirati sate i minute kao dvocifrene brojeve (tj. u formatu hh i mm). Pretplatnička procedura se razlikuje za pretplatnike sa tonskim i za pretplatnike sa dekadnim biranjem.

Aktiviranje / deaktiviranje usluge:

Za aktivaciju putem telefonskog aparata sa tonskim biranjem, podignite slušalicu i unesite kod *55*hhmm #.

Za provjeru statusa aktivacije ukucajte kod *#55hhmm#

Za deaktiviranje podignite slušalicu i unesite kod #55hhmm#.

Ukoliko posjedujete telefonski uređaj sa dekadnim biranjem, za aktivaciju pozovite 1401hhmm, provjeru statusa aktivacije 1402hhmm i deaktivaciju 1403hhmm.

Zabrana odlaznih poziva

Ukoliko želite, možete zabraniti mogućnost pozivanja međumjesnih, međunarodnih, te poziva prema mobilnoj mreži i uslugama posebne tarife. Usluga može biti aktivirana ili od strane operatera na centrali ili od strane samog pretplatnika.

Aktiviranje / deaktiviranje usluge:

Za aktivaciju podignite slušalicu i unesite kod *33*šifra#.

Za provjeru statusa aktivacije ukucajte kod *#33*šifra#

Za deaktiviranje podignite slušalicu i unesite kod #33*šifra#..

WEB2SMS

Ova usluga omogućava slanje SMS poruka putem Web portala na brojeve mobilne ili fiksne mreže BH Telecoma. Logirajte se na portal BH Telecoma ovdje i pošaljite poruku jednoj osobi ili grupi ljudi unosom brojeva telefona ili odabirom iz mAdresara. Prvih 5 poslanih SMS poruka u danu je besplatno. Broj besplatnih SMS poruka koje nisu iskorištene u toku dana se ne prenose na sljedeći dan.

Za slanje SMS poruke potrebno je unijeti broj primaoca te tekst poruke. Za slanje MMS-a potrebno je unijeti broj primaoca te dodati multimedijalni sadržaj sa tekstom i naslovom. Podržani formati broja su: +387xxxxxxxx; 00387xxxxxxxx; 387xxxxxxxx; 0xxxxxxxx. Kod grupnog slanja poruke unesite znak ; za razdvajanje brojeva. Maksimalan broj primalaca je 20.

Slanje SMS poruka prema mrežama drugih mobilnih operatora unutar BiH i Slanje SMS poruka prema mrežama mobilnih operatora van BiH se naplaćuje u skladu sa važećem Cjenovnikom. Slanje SMS poruka van BiH je omogućeno prema mrežama mobilnih operatora sa kojim BH Telecom ima potpisan sporazum o saradnji.

EMAIL2SMS i e-mail notifikacija

Email2sms omogućava slanje e-mail poruka na vaše uređaje putem SMS-a, dok SMS notifikacija omogućava pristizanje obavijesti za svaki prispjeli e-mail, po odabranom kriteriju. SMS može sadržavati adresu pošiljaoca (SMS notifikacija), ili čitavu e-mail poruku (E-mail2sms), zavisno od odabrane opcije. Uslugu možete aktivirati prijavom na portal ovdje.

Zatvorena grupa korisnika (Closed User Group - CUG)

WEB2SMS

Ova usluga omogućava slanje SMS poruka putem Web portala na brojeve mobilne ili fiksne mreže BH Telecoma. Logirajte se na portal BH Telecoma ovdje i pošaljite poruku jednoj osobi ili grupi ljudi unosom brojeva telefona ili odabirom iz mAdresara. Prvih 5 poslanih SMS poruka u danu je besplatno. Broj besplatnih SMS poruka koje nisu iskorištene u toku dana se ne prenose na sljedeći dan.

Za slanje SMS poruke potrebno je unijeti broj primaoca te tekst poruke. Za slanje MMS-a potrebno je unijeti broj primaoca te dodati multimedijalni sadržaj sa tekstom i naslovom. Podržani formati broja su: +387xxxxxxxx; 00387xxxxxxxx; 387xxxxxxxx; 0xxxxxxxx. Kod grupnog slanja poruke unesite znak ; za razdvajanje brojeva. Maksimalan broj primalaca je 20.

Slanje SMS poruka prema mrežama drugih mobilnih operatora unutar BiH i Slanje SMS poruka prema mrežama mobilnih operatora van BiH se naplaćuje u skladu sa važećem Cjenovnikom. Slanje SMS poruka van BiH je omogućeno prema mrežama mobilnih operatora sa kojim BH Telecom ima potpisan sporazum o saradnji.

EMAIL2SMS i e-mail notifikacija

Email2sms omogućava slanje e-mail poruka na vaše uređaje putem SMS-a, dok SMS notifikacija omogućava pristizanje obavijesti za svaki prispjeli e-mail, po odabranom kriteriju. SMS može sadržavati adresu pošiljaoca (SMS notifikacija), ili čitavu e-mail poruku (E-mail2sms), zavisno od odabrane opcije. Uslugu možete aktivirati prijavom na portal ovdje.