Obavijest dioničarima Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo o isplati dividende za 2016. godinu

Saglasno Odluci o isplati dividende za 2016.godinu, broj 00.1-1.1-25711/17-3, donešenoj na 48. Skupštini Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo održanoj dana 10.07. 2017.godine, Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo obavještava dioničare o isplati dividende za 2016.godinu.

Vrijednost dividende po dionici za 2016.godinu iznosi 1,070887 KM.

 

Pravo na dividendu imaju dioničari koji su na dan donošenja Odluke o isplati dividende za 2016.godinu registrovani na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH, proporcionalno njihovom učešću u kapitalu Dioničkog društva BH Telecoma Sarajevo.

 

Dioničari koji imaju pravo na dividendu dužni su, u roku od 30 dana od dana objavljivanja Obavještenja na WEB stranici BH Telecoma, odnosno  dnevnim listovima u BiH, dostaviti:

-       Dokument za ličnu identifikaciju - kopija lične karte kopirana sa obje strane (za fizička lica rezidente),

-       Naziv banke i broj transakcijskog računa ili kopiju platne kartice kopiranu  sa obje strane (za fizička lica rezidente i nerezidente kojim se uplata vrši na račun u zemlji ),

-       Podatke o uplatnom transakcijskom računu kod poslovne banke u BiH na memorandumu pravnog lica( za pravna lica rezidente),

-       Kontakt telefon.

 

Dioničarima, fizičkim licima, kojima je vršena isplata dividende u 2016.godini, a koji ne dostave izmjenu uplatnog računa u gore navedenom roku, isplata dividende će se realizovati na račune na koje je vršena isplata u 2016.godini.

 

Dioničari nerezidenti, fizička i pravna lica, potrebno je da pismeno potvrde predhodno dostavljene uplatne račune, a ukoliko se isplata vrši prvi put potrebno je da dostave:

-       Ovjerenu kopiju pasoša zastupnika kompanije, ovjerenu kopiju registracije kompanije i uplatni račun koji sadrži IBAN broj i SWIFT kod (za pravna lica nerezidente), 

-       Ovjerenu kopiju pasoša i uplatni račun koji sadrži IBAN broj i SWIFT kod (za fizička lica nerezidente).

 

Dividenda će biti isplaćena u roku do 60 dana od datuma dostavljanja spiska dioničara iz Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH, za dioničare koji imaju evidentirane uplatne račune.

Dioničarima  koji nisu dostavili uplatni račun isplata dividende izvršit će se u roku do 60 dana od datuma dostavljanja uplatnog računa.

 

Tražene podatke potrebno je dostaviti na adresu: Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo, Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo – Izvršna direkcija za ekonomsko finansijske poslove/Sektor za finansijske poslove.

 

Dioničari koji potražuju dividendu iz ranijeg perioda, a koja nije isplaćena zbog nedostavljanja podataka za isplatu, ista će se isplatiti u ukupnom iznosu sa pripadajućom dividendom za 2016.godinu, a po dostavljanju podataka za uplatu.

 

 

                                       DIONIČKO DRUŠTVO BH TELECOM SARAJEVO

14.07.2017