Obavijest za nove i postojeće korisnike Toptim usluge BH Telecoma

ATRAKTIVNA PROMOTIVNO - PRODAJNA TOPTIM AKCIJA

od 15.avgusta do 13.oktobra 2018. godine

Poslovnim korisnicima koji tokom trajanja SUPER Toptim akcije BH Telecoma od 15.8. do 13.10.2018. godine podnesu zahtijev za korištenje usluge Toptim sa obaveznim trajanjem ugovornog odnosa od 24 mjeseca, dodjeljivat će se super bonusi i povoljnosti, kako slijedi:


za Tim tarifni model Toptim usluge:

 • 50% popusta na mjesečnu naknadu osnovnog Tim paketa za fiksne i mobilne postpaid priključke u toku obaveznog trajanja ugovornog odnosa

 • duple količine mobilnog internet saobraćaja za sve mobilne postpaid priključke/brojeve (dupla količina uključenog mobilnog interenta u osnovnom Tim paketu, dupla količina uključenog mobilnog interneta u okviru dodatnog Toptim tarifnog paketa),  tokom prvih šest mjeseci obaveznog trajanja ugovornog odnosa;

za Comfort Single tarifni model: dupla količina mobilnog internet saobraćaja za mobilne postpaid priključke/brojeve tokom prvih šest mjeseci obaveznog trajanja ugovornog odnosa;

za Comfort Group tarifni model:

 • dupla količina mobilnog internet saobraćaja za svaki mobilni postpaid priključak/broj koji nije uključen u Shared Pool opciju korištenja mobilnog interneta tokom prvih šest mjeseci obaveznog trajanja ugovornog odnosa;

 • dupla količina Shared pool mobilnog internet saobraćaja koji je uključen u mjesečnu naknadu Comfort Group paketa tokom prvih šest mjeseci obaveznog trajanja ugovornog odnosa.

 

Pravo na korištenje benefita Toptim akcije ostvaruju:

 • svi novi korisnici Toptim usluge, tarifnih modela: Tim, Comfort Single i Comfort Group;

 • postojeći Toptim pretplatnici BH Telecoma koji:
  • nemaju potpisan ugovor za korištenje Toptim usluge sa obaveznim trajanjem;
  • imaju potpisan ugovor za korištenje Toptim usluge sa obaveznim trajanjem na 12 mjeseci. /*U slučaju podnošenja zahtjeva od strane ovih pretplatnika za zaključivanje ugovora po osnovu ove akcije radi ostvarenja akcijskih benefita, ovim Toptim korisnicima se neće zaračunati penali po osnovu prijevremenog prekida trenutno važećeg ugovora za korištenje Toptim usluge./
  • imaju potpisan ugovor za korištenje Toptim usluge sa obaveznim trajenjem na 24 mjeseca, ali im je preostalo maksimalno šest mjeseci do isteka obaveznog trajanja ugovornog odnosa za korištenje Toptim usluge. /*U slučaju podnošenja zahtjeva od strane ovih pretplatnika za zaključivanje ugovora po osnovu ove akcije radi ostvarenja akcijskih benefita, ovim Toptim korisnicima se neće zaračunati penali po osnovu prijevremenog prekida trenutno važećeg ugovora za korištenje Toptim usluge./.

 

Svaki novi priključak (broj) koji se uključi u Toptim grupu u toku obaveznog trajanja ugovora po osnovu ove akcije će dobiti akcijski benefit duple količine mobilnog interenta tokom šest mjeseci od datuma uključenja u Toptim grupu.

U slučaju zaključivanja ugovora za korištenje Toptim usluge sa obaveznim trajanjem od 24 mjeseca po ovoj akcijskoj ponudi, benefit duplih količina mobilnog internet saobraćaja se primijenjuje u istom obračunskom periodu.

U slučaju zahtjeva pretplatnika za promjenom Toptim paketa/dodatnog Toptim tarifnog paketa tokom obaveznog trajanja ugovora po osnovu ove akcije, primijenjivat će se sljedeći uslovi/pravila:

 • Promjena paketa se realizuje u skladu sa Specifičnim uslovima usluge „Toptim“.

 • Popust na iznos mjesečne naknade Tim paketa na koji pretplatnik prelazi se nastavlja dodjeljivati do isteka obaveznog trajanja ugovornog odnosa zaključenog po uslovima iz ove akcije.

 • Benefit duplih količina mobilnog internet saobraćaja novog paketa na koji pretplatnik prelazi se primijenjuje u istom obračunskom periodu.

 • Promjena Toptim paketa/dodatnog Toptim tarifnog paketa ne utiče na ukupno trajanje akcijskog benefita duple količine mobilnog internet saobraćaja.

 

U slučaju prijevremenog prekida ugovora sa obaveznim trajanjem, a koji je zaključen radi ostvarivanja benefita ove akcije, iz razloga za koje je odgovoran pretplatnik (na zahtjev ili krivicom pretplatnika), pretplatnik je, pored izmirenja obaveza definisanih Cjenovnikom i Opštim uslovima za pružanje telekomunikacionih usluga BH Telecoma, obavezan BH Telecomu platiti iznos u visini dodijeljenog popusta po osnovu ove Toptim akcije.

Pretplatnici Toptim usluge (Tim i Comfort Single paketa), koji po osnovu ove akcijske ponude ugovore korištenje usluge sa obaveznim trajanjem ugovornog odnosa od 24 mjeseca, ostvaruju i pravo popusta na iznos mjesečne fakture za Toptim uslugu iz redovne ponude.

Za detaljne informacije u vezi sa akcijskom Toptim ponudom BH Telecoma kontaktirajte menadžere za velike korisnike u nadležnim direkcijama.

15.08.2018