Obavijest o izmjenama i dopunama Cjenovnika BH Telecoma - Usluga MojaTV Hotel

MojaTV Hotel usluga BH Telecoma je namijenjena poslovnim korisnicima registrovanim za pružanje usluge smještaja.

Od 15. maja 2019. godine se vrše sljedeće izmjene usluge:

  • sniženje cijene mjesečne naknade za hotele od 50 i više soba
  • uvođenje mogućnosti korištenja QAM uređaja BH Telecoma na principu iznajmljivanja uz određeni iznos mjesečne naknade i
  • integracija MojaTV Hotel usluge u Biz izbor ponudu-uvođenje popusta na cijenu mjesečne naknade MojaTV Hotel paketa u slučaju kada korisnik ugovori integrisanu ponudu sa uslugama telefonije, te drugim uslugama BH Telecoma. Korisniku koji ugovori obevezno korištenje MojaTV Hotel usluge u sklopu Biz izbor ugovora na period od 24 mjeseca, pored već definisanih popusta za ostale usluge, odobrava se 5% popusta na iznos mjesečne naknade za MojaTV Hotel priključak.

  • Uslovi korištenja MojaTV Hotel usluge BH Telecoma od 15. maja 2019.

MojaTV Hotel

Jedinica mjere

Cijena bez PDV-a u KM

Cijena sa

PDV-om u KM

a)   MojaTV Hotel uslugu mogu koristiti slijedeći poslovni subjekti:

-   Hoteli (vrste: hotel, hotelsko naselje, aparthotel, apartmansko naselje, motel, pansion) i

-   Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj (vrste: kamp, sobe za iznajmljivanje, apartman, omladinski hotel, planinarski dom, odmaralište, prenoćište).

-    drugi poslovni subjekti, u objektima za nerezidentni smještaj, poput: domovi za stara i/ili iznemogla lica, studentski domovi, internati, zatvori, bolnice i sl.

b)   Specifični uslovi  usluge „MojaTV Hotel“ dati su u prilogu Cjenovnika 6.1.2.

c)   Za MojaTV Hotel uslugu nije omogućeno privremeno isključenje na zahtjev korisnika kao ni promjena na neki drugi multimedijalni MojaTV paket.

d)   Za MojaTV Hotel uslugu nije omogućena promjena lokacije priključka.

Cijena pristupa

jednokratno, po hotelskom objektu

0,85

1,00

Mjesečna naknada

 

a)   do 10 soba

b)   od 10 do 14 soba

c)   od 15 do 19 soba

d)   od 20 do 24 sobe

e)   od 25 do 29 soba

f)    od 30 do 49 soba

g)   50 soba i više

mjesečno po sobi

 

20,51

17,09

14,53

11,97

11,11

10,26

9,40

 

24,00

20,00

17,00

14,00

13,00

12,00

11,00

Napomena:

a)   U cijenu mjesečne naknade za MojaTV Hotel priključak je uključeno preko 50 TV kanala SD ili HD rezolucije, u skladu sa ponudom  BH Telecoma.

b)   U prvom i posljednjem mjesecu korištenja, korisniku se naplaćuje mjesečna naknada za MojaTV Hotel paket u iznosu srazmjerno broju dana korištenja.

Smanjenje ugovorenog broja soba

jednokratno po sobi

128,20

150,00

Napomena:

U slučaju smanjenja ugovorenog broja soba korisnik plaća jednokratnu naknadu u skladu sa nomenklaturnim brojem 4.1.2.2.3, dok je povećanje ugovorenog broja soba besplatno.

Naknada za korištenje QAM uređaja:

 

a)   do 10 soba

b)   od 10 do 14 soba

c)   od 15 do 24 sobe

d)   od 25 do 29 soba

e)   od 30 do 39 soba

f)    40 soba i više

mjesečno po hotelskom objektu

 

 

136,75

119,66

94,02

68,38

51,28

besplatno

 

 

160,00

140,00

110,00

80,00

60,00

besplatno

Napomena:

a)   QAM uređaj omogućava konverziju IP signala u DVB-C signal za potrebe realizacije MojaTV Hotel usluge na postojećoj TK infrastrukturi (coax) u već izgrađenim hotelskim objektima/kompleksima.

b)    U prvom i posljednjem mjesecu, mjesečna naknada za korištenje QAM uređaja se naplaćuje u skladu sa brojem dana korištenja u toku mjeseca.

c)     Ostale odredbe koje regulišu pružanje/korištenje QAM uređaja, nalaze se u Prilogu 6.1.2. Specifični uslovi usluge „MojaTV Hotel“ koji su dio Cjenovnika BH Telecoma.

Specifični uslovi usluge MojaTV Hotel su Prilog 6.1.2. Cjenovnika BH Telecoma.

Detaljne informacije možete dobiti i putem besplatnog info telefona za poslovne korisnike 1322.

15.05.2019