OBAVIJEST O ISPLATI DIVIDENDE DIONIČARIMA DIONIČKOG DRUŠTVA BH TELECOM SARAJEVO

Saglasno Odluci o isplati dividende, broj 00.1- 03-46599/19-10 , donešenoj na 55. sjednici Skupštine Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo održanoj dana 27.06.2019.g.godine, Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo obavještava dioničare o isplati dividende.

Pravo na dividendu imaju dioničari koji su na dan donošenja Odluke o isplati dividende evidentirani na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH, proporcionalno njihovom učešću u kapitalu Dioničkog društva BH Telecoma Sarajevo.

 

Dioničari koji imaju pravo na dividendu dužni su u roku od 30 dana od dana objavljivanja Obavještenja na WEB stranici BH Telecoma, odnosno  dnevnim listovima u BiH, dostaviti:

 

  • Dokument za ličnu identifikaciju - kopija lične karte kopirana sa obje strane (za fizička lica rezidente),
  • Naziv banke i broj transakcijskog računa ili kopiju platne kartice kopiranu  sa obje strane (za fizička lica rezidente i nerezidente kojim se uplata vrši na račun u zemlji ),
  • Podatke o uplatnom transakcijskom računu kod poslovne banke u BiH na memorandumu pravnog lica( za pravna lica rezidente),
  • Kontakt telefon.

 

 

Dioničarima, fizičkim licima, kojima je vršena isplata dividende u 2018.godini, a koji ne dostave izmjenu uplatnog računa u gore navedenom roku, isplata dividende će se realizovati na račune na koje je vršena isplata u 2018.godini.

 

Dioničari nerezidenti, fizička i pravna lica, potrebno je da pismeno potvrde predhodno dostavljene uplatne račune a ukoliko se isplata vrši prvi put potrebno je da dostave:

 

  • Ovjerenu kopiju pasoša zastupnika kompanije, ovjerenu kopiju registracije kompanije i uplatni račun koji sadrži IBAN broj i SWIFT kod (za pravna lica nerezidente), 
  • Ovjerenu kopiju pasoša i uplatni račun koji sadrži IBAN broj i SWIFT kod (za fizička lica nerezidente).

 

 

Dividenda će biti isplaćena u roku do 60 dana od datuma stupanja na snagu Odluke o isplati dividende. Dioničarima koji nisu dostavili uplatni račun isplata dividende izvršit će se u roku do 60 dana po dostavljanju uplatnog računa.

 

Tražene podatke potrebno je dostaviti na adresu: Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo, Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo – Izvršna direkcija za ekonomsko finansijske poslove /Sektor za finansijske poslove.

 

Potraživanja po osnovu dividende zastarjevaju u općem zastarnom roku od 5 (pet) godina od dana nastanka obaveze, odnosno od donošenja Odluke o isplati dividende za svaku poslovnu godinu, shodno odredbama člana 371. Zakona o obligacionim odnosima FBiH. Po proteku roka zastare predmetna potraživanja neće biti isplaćivana dioničarima, odnosno protekom tog roka dioničari gube pravo prinudne naplate potraživanja po osnovu dividende.

 

DIONIČKO DRUŠTVO BH TELECOM SARAJEVO

02.07.2019