Obavijest korisnicima o izmjenama i dopunama Cjenovnika usluga u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju BH Telecoma u dijelu koji se odnosi na uslugu Moja TV

Primjena od 1. januara 2018. godine

Obavještavamo korisnike da od 1. januara 2018. godine neće biti moguća kupovina STB uređaja u BH Telecomu. (*Besplatno korištenja STB uređaja/receivera uz obavezno trajanje ugovora za uslugu Moja TV i korištenje istog uređaja od strane Moja TV korisnika uz mjesečnu naknadu, biće dostupni korisnicima i nakon navedenog datuma.).

 

Shodno izmjenama i dopunama Specifičnih uslova usluge Prenos telefonskog broja, u dijelu koji se odnosi na prenos telefonskog broja uključenog u MojaTV paket u mrežu drugog operatora, a koje će stupiti na snagu 1.januara 2018. godine, u BH Telecomu će se primjenjivati sljedeće:

 

Ukoliko korisnik koristi jedan od Moja TV paketa sa fiksnom telefonskom uslugom, te zahtjeva prenos telefonskog broja uz zadržavanje ostalih komponenti paketa, prenos će biti omogućen pod uslovom da korisnik podnese Zahtjev za prenos telefonskog broja uz promjenu paketa, tj. da izvrši promjenu na paket koji ne uključuje fiksnu telefonsku uslugu, gdje bi se u tom slučaju realizirao prenos telefonskog broja kod operatora primaoca broja.

 

Ukoliko korisnik zahtijeva prenos fiksne telefonske usluge kod drugog operatora uz terminaciju svih usluga iz paketa koji koristi, potrebno je da podnese Zahtjev za raskid ugovornog odnosa radi prenosa telefonskog broja, što rezultira raskidom ugovornog odnosa i obračunom svih obaveza po osnovu Ugovora, a u skladu sa Cjenovnikom BH Telecoma i Opštim uslovima za pružanje telekomunikacijskih usluga BH Telecoma.

 

Obavijest korisnicima u vezi sa formalnim izmjenama Cjenovnika BH Telecoma od 1.1.2018., kojima se ne mijenjaju cijene i uslovi korištenja usluga.

 

U Cjenovniku usluga u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju BH Telecoma od 1.januara 2018. godine vrše se brojne formalne izmjene zbog prestanka koristenja negeografske 070x numeracije u realizaciji usluga BH Telecoma, a s obzirom na činjenicu da je BH Telecom u proteklom periodu izvršio migraciju svih korisnika MojaTV paketa sa 070x na geografsku numeraciju.

Tekst Cjenovnika BH Telecoma će formalno biti izmijenjen od 1.1.2018. godine, s obzirom da  više ne postoji potreba da se u tekstu Cjenovnika navode termini negeografska  070x numeracija i geografska numeracija.

30.11.2017