Aktivacija - xDSL
 

 


Zahtjev za zasnivanje pretplatničkog odnosa i priključenje na BIHnetmrežu - xDSL pristup

1. Opći podaci o pretplatniku

Napomena: Poštujemo vašu privatnost. Vaše podatke ćemo koristiti isključivo radi ostvarivanja ovog zahtjeva.

2. Kontakt informacije

3. E-mail adresa za primanje računa

4. Adresa za slanje računa (ako je različita od gore navedene i ako račun ne želite primati elektronski)

5. Tip paketa

6. Korištenje modema

7. Otkazujem DialUp uslugu

8. Primanje elektronskih sredstava za komunikaciju koji se odnose na usluge i parnterske usluge BH Telecoma

* - obavezna polja
** - obavezna polja za fizičko lice

Ukoliko pretplatnik Zahtjevom traži izmjenu u vezi sa ugovorenom osnovnom uslugom ili korištenje dodatnih usluga u smislu Opštih usluva i Cjenovnika,
ovaj Zahtjev će se smatrati aneksom ugovora, ukoliko u Cjenovniku nije drugačije naznačeno, i stupiće na snagu danom prihvatanja od strane BH Telecoma.
U skladu s Opštim uslovima, maksimalni rok za realizaciju zahtjeva je 30 dana.
Slanjem ovog zahtjeva pristajem na obradu svih u zahtjevu datih ličnih podataka koji će se od strane BH Telecoma d.d. Sarajevo koristiti u svrhu
regulisanja prava i obaveza nastalih iz ugovornog odnosa.

Za realizaciju usluge xDSL, potrebni dokumenti za kategorije korisnika su:


Fizička lica:

Lična karta ili pasoš; CIPS-ov dokument "prijava prebivališta" (samo za nove korisnike BH Telecom usluga).

Pravna lica:

Rješenje o upisu u sudski ili drugi zakonom utvrđeni registar, uvjerenje o poreznoj registraciji sa identifikacionim brojem, dokaz o otvorenom transakcijskom računu kod poslovne banke.

Strana predstavništva:

Dokaz o izvršenoj registraciji kod nadležnog organa, dokaz o otvorenom transakcijskom računu kod poslovne banke.