Prenesite broj

PRENESITE BROJ U MREŽU BH TELECOMAUsluga Prenos telefonskog broja vam omogućava da zadržite svoj postojeći telefonski broj i isti prenesete u mrežu BH Telecoma.

U fiksnoj mreži geografski brojevi se mogu prenijeti na geografskoj lokaciji koja se nalazi u području mrežne grupe kojoj pripadate, a negeografski brojevi mogu se prenijeti na bilo koju lokaciju.


POSTUPAK PRENOSA BROJA

Za prenos telefonskog broja u mrežu BH Telecoma, potrebno je podnijeti zahtjev na nekom od naših prodajnih mjesta. Saznaj više.

Prilikom podnošenja zahtjeva potrebno je priložiti potvrdu o izmirenju dugovanja izdatu od strane operatora čije ste usluge do sada koristili, kao i identifikacijske dokumente propisane Uslovima za pružanje telekomunikacionih usluga BH Telecoma:

  • aktuelni izvod iz sudskog registra ili drugog zakonom utvrđenog registra
  • uvjerenje o poreskoj registraciji sa identifikacionim brojem
  • dokaz o otvorenom transakcijskom računu kod poslovne banke.

Za strana predstavništva, potrebni dokumenti su:

  • dokaz o izvršenoj registraciji kod nadležnog organa
  • dokaz o otvorenom transakcijskom računu kod poslovne banke

Prilikom podnošenja zahtjeva za prenos broja potrebno je odabrati paket usluga BH Telecoma koji želite koristiti.

Nakon podnošenja zahtjeva, naknadno ćete biti obavješteni o mjestu i vremenu potpisivanja ugovora.

Prenos telefonskog broja u mrežu BH Telecoma je besplatan i realizuje se na dan koji ste naveli u Zahtjevu za prenos broja.

Zahtjev za prenos broja smatra se ujedno i zahtjevom za raskid pretplatničkog/korisničkog odnosa kod operatora čije usluge ste koristili.

Brojevi koji su bili aktivni u korisničkim grupama ne mogu se razdruživati već se mogu prenositi isključivo u sklopu grupe takvih brojeva.