VELEPRODAJA
VELEPRODAJA
Ukoliko ste licencirani operator ili pružalac usluga u BiH ili inostranstvu i želite postići kvalitetno i uspješno obavljanje vlastite poslovne aktivnosti, BH Telecom Vam nudi širok spektar usluga veleprodaje, prilagođenih specifičnim potrebama Vašeg poslovnog djelovanja.

Uz višegodišnje iskustvo u partnerskim odnosima sa operatorima iz zemlje i inostranstva, tim kvalificiranih zaposlenika Sektora za odnose sa operatorima BH Telecoma, redovno radi na unapređenju veleprodajnih usluga i uz inovativan pristup, vrši njihov konstantan razvoj u skladu sa regulatornim i tržišnim kretanjima na vrlo dinamičnom liberaliziranom telekomunikacijskom tržištu u BiH i svijetu. Mi smo tu da Vam pomognemo da za sebe odaberete pouzdan i kvalitetan proizvod i da kreirate rješenje koje zadovoljava Vaše potrebe.

Širok spektar veleprodajnih usluga pokriva sve zahtjeve naših klijenata. Veleprodajne usluge koje nudi BH Telecom se kreću od govorne usluge, usluge pristupa globalnom Internetu za Internet Service Provider-e (ISP) do iznajmljivanja prenosnih kapaciteta. Za navedene usluge garantujemo kvalitet, pouzdanost, skalabilnost, po konkurentnim uslovima.

BH Telecom je, u skladu sa zakonskom regulativom, kreirao i posebne veleprodajne ponude, koje sadrže tehničke, ekonomske i pravne uslove ugovaranja veleprodajnih usluga, čiji tekst Vam je u PDF formatu dostupan putem sekcije Regulativa.NACIONALNI OPERATORIUSLUGEUSLUGE INTERKONEKCIJE NA FIKSNU MREŽU

 

BH Telecom nudi nacionalnim operatorima interkonekciju na fiksnu mrežu, koja omogućava međusobno povezivanje mreže operatora i BH Telecoma u cilju omogućavanja komunikacije između korisnika obje mreže ili korištenja usluga druge mreže.

Usluge interkonekcije na fiksnu mrežu BH Telecoma se sastoje od sljedećih usluga:

Govorne usluge:

 • Polazni saobraćaj preko koda izbora operatora
 • Terminiranje nacionalnog saobraćaja
 • Terminiranje međunarodnog saobraćaja
 • Nacionalni tranzit
 • Pozivi prema brojevima posebnih službi
 • Pozivi prema brojevima hitnih službi
 • Pozivi prema brojevima usluga dodatne vrijednosti
 • Usluga izbora i predizbora Operatora

 

Polazni saobraćaj preko koda izbora operatora

Usluga polaznog saobraćaja preko koda izbora operatora obezbjeđuje realizaciju poziva prema nacionalnim i inodestinacijama koje licencirani pružaoci fiksnih govornih usluga nude krajnjim korisnicima BH Telecoma. Na ovaj način se prikupljeni pozivi koje su generisali krajnji korisnici fiksne mreže BH Telecoma preko usluge izbora ili predizbora operatora isporučuju licenciranim pružaocima fiksnih govornih usluga na tačke interkonekcije.

 

Terminiranje nacionalnog saobraćaja

Usluga Terminiranje nacionalnog saobraćaja usmjerava pozive, preuzete od Operatora/Pružaoca fiksnih govornih usluga na interkonekcijskoj tački, prema destinacijama u BH Telecom mreži.

 

Terminiranje međunarodnog saobraćaja

Usluga Terminiranje međunarodnog saobraćaja usmjerava pozive, preuzete od Operatora/Pružaoca fiksnih govornih usluga na interkonekcijskoj tački, prema destinacijama u BH Telecom mreži.

 

Nacionalni tranzit

Usluga omogućava Operatoru/Pružaocu fiksnih govornih usluga terminiranje poziva u mreže drugog Operatora/Pružaoca fiksnih govornih usluga ili u mrežu BH Mobile preko fiksne mreže BH Telecoma.

 

Pozivi prema brojevima posebnih službi

Usluga koja omogućava usmjeravanje poziva od krajnjih korisnika Operatora/Pružaoca fiksnih govornih usluga prema posebnim službama BH Telecoma (obavijest o brojevima telefona/1182 i tačno vrijeme/125). Na zahtjev, BH Telecom može ponuditi pristup dodatnim brojevima posebnih službi.

 

Pozivi prema brojevima hitnih službi

Ova usluga omogućava pozive od krajnjih korisnika Operatora/Pružaoca fiksnih govornih usluga prema hitnim službama spojenih na mrežu BH Telecoma.

 

Pozivi prema brojevima usluga dodatne vrijednosti

BH Telecom će omogućiti na komercijalnoj osnovi pristup uslugama dodatne vrijednosti u mreži BH Telecoma korisnicima Operatora/Pružaoca fiksnih govornih usluga.

 

Usluga izbora i predizbora Operatora

Usluge izbora i predizbora Operatora su omogućene kroz implementaciju koda izbora Operatora (CSC) na centralama u mreži BH Telecoma. Svi pozivi birani s kodom Operatora će biti preusmjereni u mrežu Pružaoca fiksnih govornih usluga.Krajnji korisnici BH Telecoma mogu birati kod Operatora prije svakog poziva ili tražiti aktiviranje predizbora, kojim će svi pozivi za koje je predizbor moguć biti preusmjereni u mrežu Pružaoca fiksnih govornih usluga.U oba slučaja izabrani Operator prenosi poziv do krajnje destinacije i pruža direktnu naplatu i podršku krajnjim korisnicima.

 

Usluge signalizacije

Signalizacija omogućava prenos potrebnih informacija kroz mrežu u cilju pravilnog uspostavljanja, kontrole i raskidanja poziva između krajnjih korisnika. Ova usluga je neophodna za realizaciju interkonkcije sa operatorom.

 

Interkonekcijski kapaciteti

Kapacitet prenosa u vlasništvu BH Telecoma, između pristupne tačke BH Telecoma i operatora. Naručuje ga nacionalni operator u svrhu interkonekcije na fiksnu mrežu BH Telecoma i bazira se na kapacitetu nxE1.

Sve usluge interkonekcije na fiksnu mrežu definisane su u Referentnoj interkonekcijskoj ponudi za povezivanje na fiksnu mrežu BH Telecoma, čiji tekst je dostupan ovdje.PRENOSIVOST BROJEVA


Usluga prenosivosti broja pruža fiksnim i mobilnim pretplatnicima mogućnost da zadrže postojeći telefonski broj u slučaju kad mijenjaju operatora.

U slučaju zainteresovanosti, za više informacija možete se obratiti na date kontakte.USLUGE INTERKONEKCIJE NA MOBILNU MREŽU


Usluge interkonekcije na mobilnu mrežu BH Telecoma omogućavaju Operatoru, nosiocu dozvole za pružanje fiksnih javnih telefonskih usluga, interkonekciju na mobilnu mrežu BH Telecoma u svrhu realizacije usluga terminiranja nacionalnog i međunarodnog saobraćaja u mobilnu mrežu BH Telecoma.

Usluge interkonekcije na mobilnu mrežu BH Telecoma podrazumijevaju:

U slučaju postojanja obostranog interesa između Operatora i BH Telecoma, Operatoru će biti omogućeno korištenje usluge terminiranja međunarodnih poziva u mobilnu mrežu BH Telecoma.

Sve usluge interkonekcije na mobilnu mrežu definisane su u Referentnoj ponudi za interkonekciju na mobilnu mrežu BH Telecoma d.d. Sarajevo, čiji tekst je dostupan ovdje.KAPACITETI I INFRASTRUKTURAUSLUGE PRISTUPA IZDVOJENOJ LOKALNOJ PETLJI


Usluga pristupa izdvojenoj lokalnoj petlji omogućava Operatoru da koristi upredenu bakarnu paricu između glavnog razdjelnika BH Telecoma i krajnje priključne tačke (lokacije krajnjeg korisnika) u svrhu ostvarivanja pristupa korisnicima.

Osnovne usluge pristupa izdvojenoj lokalnoj petlji su:

Usluge pristupa izdvojenoj lokalnoj petlji

Usluge kolokacije

Usluge pristupa informacionim sistemima BH Telecoma

Sve usluge pristupa izdvojenoj lokalnoj petlji i pratećim kapacitetima su definisane u Referentnoj ponudi za pristup izdvojenoj lokalnoj petlji BH Telecoma, čiji tekst Vam je dostupan ovdje.USLUGE VELEPRODAJE IZNAJMLJENIH LINIJA


Usluga veleprodaje iznajmljenih linija omogućava se Operatorima, nosiocima Dozvole za obavljanje djelatnosti operatora javnih elektronskih komunikacijskih mreža ili Dozvole za obavljanje djelatnosti davaoca pristupa Internetu, korištenje prenosnih kapaciteta u mreži BH Telecoma za povezivanje vlastitih lokacija ili pristup do korisnika na lokacijama na kojima nemaju razvijenu vlastitu infrastrukturu.

BH Telecom pruža sljedeće tipove iznajmljenih linija:

Usluga obezbjeđuje zagarantovani simetrični transparentni prenosni kapacitet u mreži BH Telecoma između priključnih tačaka Operatora, a dostupna je u vidu tradicionalnih digitalnih linija (SDH ili (S)HDSL) ili novih Ethernet iznajmljenih linija, realizovanih preko SDH ili MPLS jezgra BH Telecoma. Dostupne brzine tradicionalnih digitalnih linija su od 64 kbit/s, 2 Mbit/s, 34 Mbit/s, 155 Mbit/s i 622 Mbit/s, dok su Ethernet iznajmljene linije dostupne u širokom dijapazonu brzina od 512 kbit/s do 10 Gbit/s.

Uslovi pružanja Usluge veleprodaje iznamljenih linija su definisani u Referentnoj ponudi za veleprodaju iznajmljenih linija BH Telecoma, čiji tekst Vam je dostupan ovdje.LAMBDA PLUS USLUGA


Lambda plus usluga predstavlja uslugu iznajmljivanja talasnih dužina u DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) mreži BH Telecoma, koja omogućava povezivanje različitih fizičkih lokacija Operatora i prenos podataka velikim brzinama za potrebe Operatora. Usluga se realizuje preko visokopouzdane optičke transportne mreže BH Telecoma sa 24-satnim nadzorom tokom cijele godine.

U ponudi su brzine prenosa od 1 Gbps, 2.5 Gbps i 10 Gbps po jednoj talasnoj dužini, uz korištenje 1 GbE, STM-16 i 10 GbE klijentskih interfejsa na strani BH Telecoma. Usluga je dostupna na području BiH pokrivenom optičkom pristupnom mrežom BH Telecoma, a i šire u BiH i inostranstvu u saradnji sa našim partnerima.

Usluga se pruža na komercijalnoj osnovi. U slučaju zainteresovanosti, za više informacija možete se obratiti na date kontakte.IP/DATAUSLUGA PRISTUPA GLOBALNOM INTERNETU (GIA)


Internet servis provajderima (ISP) omogućava se visoko kvalitetan pristup globalnoj Internet mreži, velikim kapacitetima, putem široko razvijene pristupne mreže BH Telecoma i velikog broja BiHnet čvorova za IP Tranzit.

Upotreba Ethernet tehnologije u pristupnoj mreži predstavlja veoma jednostavno, fleksibilno i povoljno rješenje za pružanje širokog opsega pristupnih kapaciteta, od 10 Mbps, preko 1Gbps i više.

IP mreža BH Telecoma, zajedno sa velikom redundancijom ostvarenom pristupom globalnom Internetu preko više nezavisnih međunarodnih operatora, garantuju visoku pouzdanost i raspoloživost usluge pristupa globalnom Internetu, čime se ISP-u omogućava pružanje širokog spektra govornih i podatkovnih usluga svojim krajnjim korisnicima, korištenjem IP tehnologije.

U sklopu usluge ISP-u je obezbijeđen potreban opseg javnih IP adresa i tehnička podrška tipa 24/7.

Usluga se pruža na komercijalnoj osnovi. U slučaju zainteresovanosti, za više informacija možete se obratiti na date kontakte.MPLS VPN – TOP NET


MPSL VPN – Top net usluga na međuoperatorskom nivou omogućava Operatoru ili njegovim korisnicima, kao i poslovnim korisnicima BH Telecoma, umrežavanje geografski distribuiranih poslovnica u BiH i inostranstvu, u sisteme za prenos korporativnih podataka velikim brzinama (VPN).

Usluga se realizuje preko IP/MPLS platforme BH Telecoma, čime se korisniku obezbjeđuje brz, pouzdan i ekonomski isplativ prenos podataka u okviru svog VPN-a, kao i jednostavno dodavanje novih korisničkih lokacija u VPN mrežu.

Usluga BH Telecoma omogućava dvije opcije povezivanja korisničkih lokacija u VPN i to:

Za sve dodatne informacije o MPLS VPN – Top net usluzi na međuoperatorskom nivou možete se obratiti na date kontakte. 

REGULATIVA


Referentna interkonekcijska ponuda za povezivanje na fiksnu mrežu BH Telecoma d.d. Sarajevo

Na osnovu člana 20. stav 1. Zakona o komunikacijama (“Službeni glasnik BiH”, broj 31/03, 75/06, 32/10 i 98/12), a nakon dobivanja saglasnosti Regulatorne agencije za komunikacije BiH aktom broj: 02-29-134-19/19 od dana 14.02.2019.godine, BH Telecom d.d. Sarajevo obavještava korisnike da je Uprava društva BH Telecoma usvojila Odluku o izmjenama i dopunama Referentne interkonekcijske ponude za povezivanje na fiksnu mrežu BH Telecoma d.d.Sarajevo (RIP dokument) broj: 00.1-14-9223/19-1 od dana 06.02.2019.godine (u daljem tekstu: RIPfix).

Tekst RIPfix dokumenta sa sa implementiranim izmjenama i dopunama Referentne interkonekcijske ponude za povezivanje na fiksnu mrežu BH Telecoma d.d.Sarajevo je javno objavljen na službenoj web stranici BH Telecoma: www.bhtelecom.ba dana 20.02.2019. godine.

RIPfix stupa na snagu i primjenjuje se 30 dana od dana javnog objavljivanja.

RIP Fix ponuda:

Referentna interkonekcijska ponuda za povezivanje na fiksnu mrežu BH Telecoma, integralni tekst, februar 2019(PDF)

 

Referentna ponuda za interkonekciju na mobilnu mrežu BH Telecoma d.d. Sarajevo

Na osnovu člana 20. stav 1. Zakona o komunikacijama (“Službeni glasnik BiH”, broj 31/03,  75/06, 32/10 i 98/12), a nakon dobivanja saglasnosti Regulatorne agencije za komunikacije BiH aktom broj: 02-29-2122-14/17 od dana: 27.10.2017.godine, BH Telecom d.d. Sarajevo obavještava korisnike da je Uprava društva BH Telecoma usvojila dokument: Izmjene i dopune Referentne ponude za interkonekciju na mobilnu mrežu BH Telecoma d.d. Sarajevo broj: 00.1-2.1-50381/17-3 od dana 04.10.2017.godine.

Tekst RIPmob dokumenta sa cijenama, kao i dokument: Izmjene i dopune Referentne ponude za interkonekciju na mobilnu mrežu BH telecoma d.d. Sarajevo su javno objavljeni na službenoj web stranici BH Telecoma: www.bhtelecom.ba dana: 03.11.2017.godine.

RIPmob stupa na snagu i primjenjuje se 30 dana od dana javnog objavljivanja.

Izmjene i dopune Referentne ponude za interkonekciju na mobilnu mrežu BH Telecoma (RIPmob) oktobar2017 (PDF)

Referentna ponuda za interkonekciju na mobilnu mrežu BH Telecoma_oktobar 2017 (PDF)

 

Referentna ponuda za pristup izdvojenoj lokalnoj petlji BH Telecoma

Na osnovu člana 20. stav 1. Zakona o komunikacijama (“Službeni glasnik BiH”, broj 31/03, 75/06 i 32/10),), člana 12. Pravila o pristupu izdvojenoj lokalnoj petlji („Službeni glasnik BiH“ broj 54/08), BH Telecom d.d. Sarajevo objavljuje Izmjene Referentne ponude za pristup izdvojenoj lokalnoj petlji BH Telecoma (RUO), na koji je Regulatorna agencija za komunikacije BiH dala saglasnost aktom broj: 05-29-2023-11/12, od dana 30.10.2012. godine.

Izmjene RUO javno su objavljene 05.11.2012. godine, a stupaju na snagu i primjenjuju se 30 dana od dana objave.

Izmjene Referentne ponude za pristup izdvojenoj lokalnoj petlji BH Telecoma (PDF)

Integralni tekst RUO:

Referentna ponuda za pristup izdvojenoj lokalnoj petlji BH Telecoma (PDF)

 

Referentna ponuda za veleprodaju iznajmljenih linija BH Telecoma d.d. Sarajevo

Na osnovu člana 20. stav 1. Zakona o komunikacijama (“Službeni glasnik BiH”, broj 31/03, 75/06, 32/10 i 98/12), a nakon dobivanja saglasnosti Regulatorne agencije za komunikacije BiH aktom broj 02-29-2684-2/15 od dana 26.11.2015. godine, BH Telecom d.d. Sarajevo obavještava korisnike da je Uprava društva BH Telecoma usvojila novu Referentnu ponudu za veleprodaju iznajmljenih linija BH Telecoma d.d. čijim se stupanjem na snagu stavlja van snage Referentna ponuda za veleprodaju iznajmljenih linija BH Telecoma d.d. Sarajevo broj: 00.1-4.1-18686/14-1 od dana 12.08.2014. godine

Javno objavljivanje Referentne ponude za veleprodaju iznajmljenih linija BH Telecoma d.d. Sarajevo je izvršeno dana 01.12.2015.godine.

Referentna ponuda za veleprodaju iznajmljenih linija BH Telecoma d.d. Sarajevo stupa na snagu i primjenjuje se 30 dana od dana javnog objavljivanja.

Referentna ponuda za veleprodaju iznajmljenih linija BH Telecoma (PDF)

Linkovi:

www.rak.ba – Regulatorna agencija za komunikacije BiH

www.itu.int - ITU - International Telecommunication Union

www.etsi.com - ETSI - European Telecommunication Standard Institute 

MEĐUNARODNI OPERATORIUSLUGEKao međunarodni operator, BH Telecom je prepoznat na tržištu kao vodeći i najveći operator u Bosni i Hercegovini, koji sa 20 direktnih interkonekcija sa najznačajnijim europskim i američkim operatorima, omogućuje svojim korisnicima premium kvalitet međunarodne govorne usluge u sve zemlje svijeta.

Prenosna mreža BH Telecoma velikog kapaciteta omogućava da se dosegnu sve destinacije unutar regiona koji pokriva, kao i izvan granica Bosne i Hercegovine. BH Telecom konstatno ulaže u širenje svoje mreže kako na nacionalnom tako i na međunarodnom nivou. Naša moderna telekomunikacijska infrastruktura predstavlja osnovu za pružanje usluga visokog kvaliteta.

Interkonekcijski kapaciteti sa operatorima T-Com, Telekom Srbije, Telekom Slovenije i Magyar Telekom omogućavaju izlaz prema drugim međunarodnim operatorima u Evropi i svijetu, sa kojima BH Telecom ima razvijene partnerske odnose. Pristup navedenim operatorima je realiziran preko optičkih i RR sistema prenosa uz obezbjeđenje redundante za sve postojeće prenosne kapacitete.

BH Telecom ima veoma razvijenu optičku infrastrukturu i kontinuirano investira u razvoj svoje prenosne mreže, što će mu obezbijediti još bolje uslove za realizaciju novih interkonekcija sa drugim operatorima. Drugim operatorima je omogućeno i spajanje na novu inteligentnu optičku mrežu (DWDM) visokog kapaciteta, koja je puštena u eksploataciju početkom 2009. godine.

BH Telecom je prisutan sa VPOP-om u Frankfurtu /Ancotel.

BH Telecom je svojim prisustvom u Ancotelu dobio mogućnost brže interkonekcije sa drugim operatorima iz Evrope i svijeta, za potrebe prenosa govora i podataka.MEĐUNARODNA GOVORNA USLUGA


Ukoliko želite visokokvalitetnu terminaciju međunarodnog saobraćaja, naš tim stručnjaka za govorne usluge odgovorit će na vaše potrebe.

U sklopu govornih usluga, BH Telecom nudi sljedeće usluge međunarodnim operatorima:

 • Terminacija prema svim nacionalnim (BiH) fiksnim i mobilnim operatorima
 • Visoko kvalitetnu terminaciju prema međunarodnim fiksnim i mobilnim mrežama

Za navedene usluge garantujemo:

 • Superioran, trajan kvalitet
 • Izbor različitog kvaliteta terminacijskih i prenosnih usluga
 • Dinamično osvježavanje cijena
 • 24 / 7 podrška korisnicima


USLUGE AUDIO PRENOSA


Za potrebe RTV prenosa i komentara različitih kulturno-sportskih dešavanja, BH Telecom nudi usluge privremene instalacije ISDN, IDD linija i/ili ADSL priključka namijenjene domaćim poslovnim korisnicima i međunarodnim operatorima, po cjenovniku kako slijedi:

TABELA (DADO)

Navedene cijene primjenjuju se od 14.02.2012. godine.

Cijena usluge privremene instalacije ISDN i/ili IDD linija sastoji se od:

 • Cijene instalacije priključka (jednokratno) sa ili bez telefonskog aparata, bez zakupa po broju dana;
 • Cijene eventualno ostvarenog saobraćaja (minuta) iz važećeg Cjenovnika usluga u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju BH Telecoma.

Cijena usluge privremene instalacije ADSL priključka sastoji se samo od cijene instalacije priključka (jednokratno), bez zakupa po broju dana.

Uslovi pružanja usluge:

 • ISDN, IDD linije i ADSL priključci se moraju naručiti najranije četiri (4) radna dana unaprijed
 • Ukoliko se zahtjev ne dostavi u roku od četiri (4) radna dana unaprijed, naplaćuje se dodatnih 20% od cijene instalacije priključka
 • Telefon (aparat) se obezbjeđuje na zahtjev korisnika usluge bez dodatnih troškova

Naručilac usluge:

 • Domaći/nacionalni poslovni korisnik (radio, TV kuće i druga privredna lica koja imaju odgovarajuću dozvolu dodijeljenu od strane Regulatorne agencije za komunikacije BiH za emitovanje radio ili TV signala) koji zahtijeva od BH Telecoma uslugu privremene instalacije ISDN, IDD linije i/ili ADSL priključka za potrebe prenosa RTV događaja
 • Međunarodni telekom operator koji u ime svog poslovnog korisnika (međunarodni poslovni korisnik) upućuje BH Telecomu zahtjev za realizaciju usluge privremene instalacije ISDN, IDD linije i/ili ADSL priključka za potrebe prenosa RTV događaja


USLUGE IPLC (INTERNATIONAL PRIVATE LEASED CIRCUIT)


IPLC usluga je usluga zakupa TK vodova na međunarodnom nivou, kojom se korisnicima omogućava transparentan prenos velikih količina podataka, govora, video, fax, kao i kombinaciju pomenutih formata, između krajnjih tačaka/lokacija korisnika rasprostranjenih diljem Evrope i šire.

U saradnji sa inostranim partnerima, BH Telecom nudi sigurne i brze veze od početne do krajnje tačke u regionu i na cijeloj teritoriji Europe, po veoma konkurentnim cijenama.

IPLC usluga se realizuje klasičnom TDM tehnologijom ili kao Ethernet over SDH (EoSDH), obezbjeđujući različite brzine prenosa (od 64 kbps do 155 Mbps).

Da bi olakšao odnose sa kupcima IPLC usluga, kroz definisanje određenih pravila u procesu ugovaranja, uspostavljanje novih partnerskih usluga, kao i povećanja kvaliteta odnosa sa kupcima usluga, BH Telecom je zaključio OSS/SEB (One Stop Shoping/Single and Billing) ugovore sa pojedinim međunarodnim operatorima.ROAMING


Međunarodni roaming omogućava BH Telecom pretplatnicima korištenje 269 mobilnih mreža u 126 zemalja svijeta. BH Telecom je prvi operator u Bosni i Hercegovini koji je lansirao 3G usluge, pa tako i 3G roaming.

Uslugom nacionalnog roaminga sa druge dvije mreže u BIH, omogućena je pokrivenost signalom na cijelom teritoriju BIH, pa i onim najudaljenijim i teško pristupačnim dijelovima.MEĐUNARODNI MPLS VPN


Međunarodna MPSL VPN usluga omogućava inostranom Operatoru ili njegovim korisnicima, umrežavanje geografski distribuiranih poslovnica u BiH i inostranstvu, u sisteme za prenos korporativnih podataka velikim brzinama (VPN).

Usluga se realizuje preko IP/MPLS platforme BH Telecoma, uz NNI povezivanje MPLS mreža BH Telecoma i inostranog operatora, čime se krajnjem korisniku obezbjeđuje brz, pouzdan i ekonomski isplativ prenos podataka u okviru svog VPN-a na međunarodnom nivou, kao i jednostavno dodavanje novih korisničkih lokacija u VPN mrežu.

Usluga BH Telecoma omogućava dvije opcije povezivanja korisničkih lokacija u VPN i to:

 • MPLS L2 VPN - L2 usluga sa point-to-point vezama između korisničkih lokacija, u sklopu koje BH Telecoma ne vrši upravljanje korisničkim MAC i IP adresama, a korisnik osim pristupnih tačaka definiše i krajnje tačke point-to-point konekcija.
 • MPLS L3 VPN - L3 usluga sa full-mesh topologijom između korisničkih lokacija, u sklopu koje BH Telecom na sebe djelomično preuzima funkcije rutiranja i upravljanja IP adresnim prostorom u korisničkoj VPN mreži, pri čemu korisnik sam konfiguriše i održava svoju opremu.

Za sve dodatne informacije o usluzi Međunarodnog MPLS VPN-a možete se obratiti na date kontakte.NUMERACIJSKI PLAN BIH

www.rak.ba – Regulatorna agencija za komunikacije BiH

www.itu.int - ITU - International Telecommunication Union

www.etsi.com - ETSI - European Telecommunication Standard Institute 

KONTAKTI


Služba za interkonekcije i usluge veleprodaje

Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo

tel:
033 224 591
tel (obračun):
033 224 585
tel (ugovaranje):
033 224 596
033 224 597
fax:
033 610 820

veleprodaja@bhtelecom.ba

Služba za obračun i odnose sa operatorima

Franca Lehara broj 7, 71000 Sarajevo

tel:
033 224 591
tel:
033 224 591
tel:
033 224 595
tel (RTV, kapaciteti):
033 224 582
tel (IPLC ):
033 224 588
tel (međunarodni obračun):
033 224 583
tel (help desk na međ. centrali):
033 652 570
033 655 435
fax:
033 610 820

wholesale@bhtelecom.ba