Dodatne usluge

DODATNE ISDN TELEFONSKE USLUGEPREZENTACIJA BROJA POZIVAOCA (Calling Line Presentation - CLIP) 

Ova usluga omogućava pružanje informacije o telefonskom broju pozivaoca na uređaju, prilikom uspostavljanja veze.PRENOSIVOST TERMINALA (Terminal Portability - TP)

Omogućava premještanje uređaja sa jednog na drugo mjesto priključenja unutar jednog BRA priključka za vrijeme trajanja poziva, tj. aktivni poziv se može staviti u stanje mirovanja i ponovo preuzeti sa druge lokacije. PRENOS POZIVA NA ODREĐENI BROJ (Explicit Call Transfer - ECT)

Omogućava prebacivanje dolaznog poziva na drugi telefonski broj. Npr. možete posredovati u uspostavljanju konekcije između dva pretplatnika: pretplatnik A poziva vaš telefonski broj - B, nakon uspostavljanja veze, možete staviti pretplatnika A na čekanje i birati broj pretplatnika C.TRI SUDIONIKA (3 Party - 3PTY)

 

Omogućava uspostavljanje veze sa dva sagovornika, gdje učestvujete u konverzaciji i upravljate vezom.VIŠESTRUKI PRETPLATNIČKI BROJ (Multiple Subscriber Number - MSN)

Omogućava pridruživanje više brojeva jednom BRA dostupu. MSN brojevi se mogu definisati za jedan ili više terminala povezanih na isti dostup. Svakom MSN broju mogu se dodijeliti različiti pretplatnički parametri npr. različit skup usluga.PREUSMJERAVANJE POZIVA (Call Forwarding - CF)

Omogućava automatsko prosljeđivanje dolaznih poziva na drugi broj. Ukoliko imate višestruki pretplatnički broj (MSN), samo pozivi prema broju za koji je usluga aktivirana će biti preusmjereni.OBAVJEŠTENJE O CIJENI POZIVA (Advice Of Charge - AOC)

Omogućava prikazivanje cijene razgovora na ekranu ISDN uređaja.

Napomena: Za slučaj poziva prema telefonskom broju koji je prenesen, iz mreže drugog operatora u mrežu BH Telecoma ili obrnuto, sa dodatnom uslugom AOC (prikaz cijene poziva) BH Telecom neće biti u mogućnosti obezbijediti tačnu informaciju o cijeni poziva, iako će obračun troškova poziva ispostavljen na mjesečnom računu korisnika biti ispravan i u skladu sa Cjenovnikom. Za sve pozive prema prenesenim telefonskim brojevima, korisnik će sa AOC uslugom imati informaciju o cijeni razgovora koja važi za slučaj da telefonski broj nije prenesen.

Napomena: Za pozive ostvarene putem usluge Odabir operatora (Carrier Selection - CS) ili Predodabir operatora (Carrier Pre Selection - CPS ), sa dodatnom uslugom AOC, BH Telecom ne može osigurati prikaz cijene poziva, s obzirom da tu vrstu poziva naplaćuje izabrani operator. KONFERENCIJSKA VEZA (Conference Call - CONF)

 

Omogućava ostvarenje veze s više korisnika istovremeno. Konferencijska veza se nakon uspostave može proširivati ili smanjivati - novi sudionici se mogu priključivati ili se već postojeći mogu isključivati.DIREKTNO BIRANJE (Direct Dialing - In - DDI)

Omogućava korisniku javne ISDN mreže ostvarivanje direktne veze s brojem (ekstenzijom, lokalom) u vašoj privatnoj mreži (ISDN PBX), bez intervencije posrednika. Odnosi se samo na dolazne pozive.PRIKAZ POZVANOG BROJA (Connected Line Presentation - COLP)

 

Omogućava da prilikom pozivanja dobijete informaciju o broju s kojim je veza ostvarena (npr. u slučaju preusmjerenja broja kojeg pozivate).ZABRANA PRIKAZA POZVANOG BROJA (Connected Line Restriction - COLR)

Omogućava spriječavanje prikaza vašeg broja u slučaju poziva (ili broja na koji je preusmjeren) na uređaju pozivajućeg korisnika. Usluga može biti realizirana kao trajna zabrana za sve pozive ili kao privremena zabrana za određene dolazne pozive.SIGNALIZACIJA IZMEĐU KORISNIKA (User to User Signaling - UUS)

 

Omogućava razmjenu informacija (u vidu pisane poruke) sa drugim ISDN korisnicima preko D (signalizacijskog) kanala. To znači da čak i kada su oba govorna B kanala zauzeta, D kanalom je moguće slati kratke tekstualne poruke. Po jednoj poruci može se prenijeti 128 okteta (karaktera) korisničke informacije između ISDN korisnika iste nacionalne mreže. U međunarodnom saobraćaju maksimalna dužina prenesene poruke je manja i iznosi 32 okteta (kratke rečenice).ZADRŽAVANJE POZIVA (Call Hold - CH)

Ova usluga omogućava zadržavanje poziva koji je u toku, i na taj način oslobađanje korištenog B kanala koji postaje dostupan terminalu za sljedeću namjenu: ponovno prihvatanje zadržanog poziva, uspostava novog poziva, prihvatanje nekog drugog poziva, uspostava veze s pozivom na čekanju (CW).POZIV NA ČEKANJU (Call Waiting - CW)

Prijem informacije o dolaznom pozivu u vidu tonskog signala ili vizuelne poruke kada su B kanali zauzeti tj. za vrijeme trajanja komunikacije po svim B kanalima. U tom slučaju možete prihvatiti, odbiti ili ignorirati dolazni poziv.PODADRESIRANJE (Sub-adressing - SUB)

Omogućava korištenje podadresa za terminalne uređaje pored pretplatničkog broja.ZATVORENA GRUPA KORISNIKA (Closed User Group - CUG)

Omogućava formiranje grupe sa različitim ograničenjima pristupa. Članovi grupe mogu međusobno komunicirati na različitim lokacijama, ali su pozivi prema vanjskim korisnicima i od njih ograničeni.IDENTIFIKACIJA ZLONAMJERNIH POZIVA (Malicious Call Identification - MCID)

Omogućava pružanje informacija identifikacije broja pozivaoca kod zlonamjernih poziva. Pored broja pozivaoca, bilježi se pozvani broj, datum i vrijeme uspostave veze. Moguće je, također, zabilježiti i podadresu pozivaoca ukoliko je posjeduje kao i u slučaju preusmjeravanja poziva zadnji preusmjereni broj i originalni broj pozivaoca.VEZA BEZ BIRANJA (Hot Line)

Omogućava uspostavljanje veze s određenim pretplatničkim brojem jednostavnim podizanjem telefonske slušalice, bez biranja, odmah ili nakon određenog vremenskog intervala.SKRETANJE POZIVA (Call Deflection - CD)

Omogućava da na dolazni poziv, ukoliko se ne želite javiti, odgovorite zahtjevom za skretanje poziva prema bilo kojem pretplatničkom broju unutar nacionalne mreže.WEB2SMS

Ova usluga omogućava slanje SMS poruka putem Web portala na brojeve mobilne ili fiksne mreže BH Telecoma. Logirajte se na portal BH Telecoma ovdje i pošaljite poruku jednoj osobi ili grupi ljudi unosom brojeva telefona ili odabirom iz mAdresara. Prvih 5 poslanih SMS poruka u danu je besplatno. Broj besplatnih SMS poruka koje nisu iskorištene u toku dana se ne prenose na sljedeći dan.

Za slanje SMS poruke potrebno je unijeti broj primaoca te tekst poruke. Za slanje MMS-a potrebno je unijeti broj primaoca te dodati multimedijalni sadržaj sa tekstom i naslovom. Podržani formati broja su: +387xxxxxxxx; 00387xxxxxxxx; 387xxxxxxxx; 0xxxxxxxx. Kod grupnog slanja poruke unesite znak ; za razdvajanje brojeva. Maksimalan broj primalaca je 20.

Slanje SMS poruka prema mrežama drugih mobilnih operatora unutar BiH i Slanje SMS poruka prema mrežama mobilnih operatora van BiH se naplaćuje u skladu sa važećem Cjenovnikom. Slanje SMS poruka van BiH je omogućeno prema mrežama mobilnih operatora sa kojim BH Telecom ima potpisan sporazum o saradnji.EMAIL2SMS I EMAIL NOTIFIKACIJA

Email2sms omogućava slanje e-mail poruka na vaše uređaje putem SMS-a, dok SMS notifikacija omogućava pristizanje obavijesti za svaki prispjeli e-mail, po odabranom kriteriju. SMS može sadržavati adresu pošiljaoca (SMS notifikacija), ili čitavu e-mail poruku (E-mail2sms), zavisno od odabrane opcije. Uslugu možete aktivirati prijavom na portal ovdje.