Tarife

Digitalna telefonska linija / ISDNDigitalna linija ISDN je idealno rješenje ukoliko:DIGITALNA TELEFONSKA LINIJA ISDN BRA

ISDN BRA bazni pristup je potpuno digitalizirana kućna linija koja nudi dva kanala po jednoj telefonskoj liniji, što omogućava dvije istovremene veze.

17,55
KM

ISDN BRA paket uključuje:

 

 • Ukoliko posjedujete dva i više telefonskih (Osnovni paket - direktni ili dvojni) i/ili ISDN BRA priključaka na području jedne ili više regionalnih/kantonalnih direkcija BH Telecoma, ostvarujete pravo na 5 % popusta na cijenu mjesečne pretplate za svaki priključak (telefonski i/ili ISDN BRA priključak). Uslov za ostvarivanje popusta jeste jedan mjesečni račun na kojem se ispostavljaju troškovi korištenja dva ili više priključaka na ime jednog pretplatnika.
 • Za uštede pri pozivima prema međunarodnim destinacijama, aktivirajte dodatne pakete N-Line, E-Line i E-Line Super. Saznaj više
 • Ukoliko želite obogatiti svoj ISDN BRA paket sa dodatnim uključenim minutama razgovora, odaberite ISDN BRA Phone 8 ili ISDB BRA Phone 23. Saznaj više

Ovaj paket se odnosi na fizička lica - ovoj kategoriji pripadaju pretplatničke linije u stanovima u kojima se ne obavlja poslovna odnosno privredna djelatnost. U ovu kategoriju ubrajaju se i ustanove, privredna društva i organizacije, koje po zakonima koji važe na području Bosne i Hercegovine imaju pravo na korištenje telefonskih usluga po cijenama koje važe za domaćinstva. Postupak utvrđivanja prava na povlastice za korištenje usluga fiksne mreže po osnovu zakona koji važe na području BiH dat je u prilogu 6.31. Cjenovnika.

Da biste postali korisnik ovog paketa, kliknite ovdje za popunjavanje online forme zahtjeva za instalaciju priključka ili promjenu paketa. Vaš zahtjev možete podnijeti i pozivom na 1444 kao i dolaskom na prodajna mjesta BH Telecoma. Saznaj više
Potrebni dokumenti za sklapanje ugovornog odnosa (prva instalacija priključka) su: lična karta ili vozačka dozvola ili pasoš (na uvid) i obrazac PBA-3 - obavještenje o evidenciji prebivališta/boravišta (na uvid).
Cijena instalacije prvog priključka pored cijene definisane za instalaciju Osnovnog paketa iznosi dodatnih 46,80 KM, osim u slučaju otkazivanja telefonskog priključka Osnovnog paketa.

 • Ukoliko na zahtijevanoj lokaciji posjedujete xDSL priključak ili Moja TV priključak, za uspostavljanje ISDN BRA priključka se naplaćuje samo cijena pristupa u iznosu od 46,80 KM.
 • Ostvarujete pravo na cijenu pristupa sa popustom u iznosu od 1 KM u sljedećem slučajevima:  za svaki ISDN BRA priključak, ukoliko odjednom zaključujete ugovorni odnos za dva ili više telefonskih i/ili ISDN BRA priključaka, ili za svaki sljedeći ISDN BRA priključak, ukoliko već posjedujete jedan ili više telefonskih i/ili ISDN BRA priključaka.

PREZENTACIJA BROJA POZIVAOCA (Calling Line Presentation - CLIP) 

Ova usluga omogućava pružanje informacije o telefonskom broju pozivaoca na uređaju, prilikom uspostavljanja veze.


PRENOSIVOST TERMINALA (Terminal Portability - TP)

Omogućava premještanje uređaja sa jednog na drugo mjesto priključenja unutar jednog BRA priključka za vrijeme trajanja poziva, tj. aktivni poziv se može staviti u stanje mirovanja i ponovo preuzeti sa druge lokacije. 


PRENOS POZIVA NA ODREĐENI BROJ (Explicit Call Transfer - ECT)

Omogućava prebacivanje dolaznog poziva na drugi telefonski broj.Saznaj više


TRI SUDIONIKA (3 Party - 3PTY)

Omogućava uspostavljanje veze sa dva sagovornika, gdje učestvujete u konverzaciji i upravljate vezom.


VIŠESTRUKI PRETPLATNIČKI BROJ (Multiple Subscriber Number - MSN)

Omogućava pridruživanje više brojeva jednom BRA dostupu.Saznaj više


PREUSMJERAVANJE POZIVA (Call Forwarding - CF)

Omogućava automatsko prosljeđivanje dolaznih poziva na drugi broj.Saznaj više


OBAVJEŠTENJE O CIJENI POZIVA (Advice Of Charge - AOC)

Omogućava prikazivanje cijene razgovora na ekranu ISDN uređaja. Saznaj više


KONFERENCIJSKA VEZA (Conference Call - CONF)

Omogućava ostvarenje veze s više korisnika istovremeno. Saznaj više


DIREKTNO BIRANJE (Direct Dialing - In - DDI)

Omogućava korisniku javne ISDN mreže ostvarivanje direktne veze s brojem (ekstenzijom, lokalom) u vašoj privatnoj mreži (ISDN PBX), bez intervencije posrednika.Saznaj više


PRIKAZ POZVANOG BROJA (Connected Line Presentation - COLP)

Omogućava da prilikom pozivanja dobijete informaciju o broju s kojim je veza ostvarena (npr. u slučaju preusmjerenja broja kojeg pozivate).


ZABRANA PRIKAZA POZVANOG BROJA (Connected Line Restriction - COLR)

Omogućava spriječavanje prikaza vašeg broja u slučaju poziva (ili broja na koji je preusmjeren) na uređaju pozivajućeg korisnika.Saznaj više


SIGNALIZACIJA IZMEĐU KORISNIKA (User to User Signaling - UUS)

Omogućava razmjenu informacija (u vidu pisane poruke) sa drugim ISDN korisnicima preko D (signalizacijskog) kanala. Saznaj više


ZADRŽAVANJE POZIVA (Call Hold - CH)

Ova usluga omogućava zadržavanje poziva koji je u toku, i na taj način oslobađanje korištenog B kanala.Saznaj više


POZIV NA ČEKANJU (Call Waiting - CW)

Prijem informacije o dolaznom pozivu u vidu tonskog signala ili vizuelne poruke kada su B kanali zauzeti tj. za vrijeme trajanja komunikacije po svim B kanalima.Saznaj više


PODADRESIRANJE (Sub-adressing - SUB)

Omogućava korištenje podadresa za terminalne uređaje pored pretplatničkog broja.


ZATVORENA GRUPA KORISNIKA (Closed User Group - CUG)

Omogućava formiranje grupe sa različitim ograničenjima pristupa.Saznaj više


IDENTIFIKACIJA ZLONAMJERNIH POZIVA (Malicious Call Identification - MCID)

Omogućava pružanje informacija identifikacije broja pozivaoca kod zlonamjernih poziva. Pored broja pozivaoca, bilježi se pozvani broj, datum i vrijeme uspostave veze. Saznaj više


VEZA BEZ BIRANJA (Hot Line)

Omogućava uspostavljanje veze s određenim pretplatničkim brojem jednostavnim podizanjem telefonske slušalice, bez biranja, odmah ili nakon određenog vremenskog intervala.


SKRETANJE POZIVA (Call Deflection - CD)

Omogućava da na dolazni poziv, ukoliko se ne želite javiti, odgovorite zahtjevom za skretanje poziva prema bilo kojem pretplatničkom broju unutar nacionalne mreže.


WEB2SMS

Ova usluga omogućava slanje SMS poruka putem Web portala na brojeve mobilne ili fiksne mreže BH Telecoma.Saznaj više


EMAIL2SMS I EMAIL NOTIFIKACIJA

Email2sms omogućava slanje e-mail poruka na vaše uređaje putem SMS-a, dok SMS notifikacija omogućava pristizanje obavijesti za svaki prispjeli e-mail, po odabranom kriteriju. Saznaj više


 • Pregled stanja računa i ostalih online servisa možete vršiti prijavom na portal ovdje.
 • Izdavanje listinga pozivanih brojeva omogućava dobivanje listinga sa svim pozivanim brojevima, vremenom pozivanja i dužinom trajanja veze. U listing su uključeni svi lokalni, međumjesni, međunarodni pozivi, te pozivi prema mobilnoj mreži i uslugama posebne tarife (brojevi koji počinju sa 090, 092, 094).
  Listing se može uputiti u štampanoj formi na vašu adresu ili putem e-maila, redovno sa najavom i retroaktivno, do tri mjeseca. Usluga se ne naplaćuje. Zahtjev se podnosi dolaskom na na prodajna mjesta BH Telecoma. Saznaj više

DODATNI TARIFNI PAKETI ISDN BRA PHONEISDN BRA PHONE 8

Ukoliko želite obogatiti svoj ISDN BRA paket sa dodatnim uključenim minutama razgovora, odaberite ISDN BRA Phone 8.

9,36
KM

ISDN BRA Phone 8 paket uključuje:

 

 • Ovaj dodatni paket usluga možete aktivirati u slučaju korištenja osnovnog paketa digitalne linije ISDN BRA.
 • Naknada na dodatni paket ne isključuje osnovnu pretplatu na ISDN priključak.
 • Korištenje ovog paketa se ugovara na neodređeno vrijeme sa obaveznim trajanjem od 12 mjeseci.

Zahtjev za aktivaciju ovog dodatnog paketa možete podnijeti pozivom na 1444 kao i dolaskom na prodajna mjesta BH Telecoma. Saznaj više
ISDN BRA PHONE 23

Ukoliko imate potrebu za češćim ili dužim pozivima putem ISDN BRA digitalne linije, aktivirajte paket sa dodatnim uključenim minutama i nižim cijenama poziva, ISDN BRA Phone 23.

26,91
KM

ISDN BRA Phone 23 paket uključuje:

*Kao međunarodni Najbroj možete odabrati jedan telefonski broj iz fiksnih ili mobilnih mreža sljedećih zemalja: Njemačka, Austrija, Italija, Švedska, Turska, Velika Britanija, Francuska, Norveška, Danska, Mađarska, Češka, Španija, Luksemburg, Poljska, SAD, Kanada, Australija.

 

 • Ovaj dodatni paket usluga možete aktivirati u slučaju korištenja osnovnog paketa digitalne linije ISDN BRA.
 • Naknada na dodatni paket ne isključuje osnovnu pretplatu na ISDN priključak.
 • Korištenje ovog paketa se ugovara na neodređeno vrijeme sa obaveznim trajanjem od 12 mjeseci.

Zahtjev za aktivaciju ovog dodatnog paketa možete podnijeti pozivom na 1444 kao i dolaskom na prodajna mjesta BH Telecoma. Saznaj više


DODATNI PAKETI USLUGA ZA MEĐUNARODNE POZIVEN-LINE

Dodatni paket za međunarodne pozive N-Line omogućava pozivanje brojeva u međunarodnim destinacijama po nižim cijenama od osnovnih.

5,85
KM

Paket N-Line omogućava još niže cijene poziva prema sljedećim zemljama:

 

 • Ovaj paket usluga možete aktivirati u slučaju korištenja jednog od osnovnih paketa fiksne telefonske usluge ili digitalne linije ISDN, osim paketa Phone ili ISDN BRA paketa sa aktiviranim dodatnim tarifnim paketima ISDN BRA Phone.
 • Cijene poziva važe samo za pozive prema fiksnim mrežama zemalja koje su obuhvaćene ovim dodatnim paketom. 
 • Naknada na dodatni paket ne isključuje osnovnu pretplatu na telefonski priključak.

Zahtjev za aktivaciju ovog dodatnog paketa možete podnijeti pozivom na 1444 kao i dolaskom na prodajna mjesta BH Telecoma. Saznaj višeE-LINE

Dodatni paket za međunarodne pozive E-Line omogućava pozivanje brojeva u međunarodnim destinacijama po nižim cijenama od osnovnih.

9,36
KM

Paket E-Line omogućava još niže cijene poziva prema sljedećim zemljama:

 

 • Ovaj paket usluga možete aktivirati u slučaju korištenja jednog od osnovnih paketa fiksne telefonske usluge ili digitalne linije ISDN, osim paketa Phone ili ISDN BRA paketa sa aktiviranim dodatnim tarifnim paketima ISDN BRA Phone.
 • Cijene poziva važe samo za pozive prema fiksnim mrežama zemalja koje su obuhvaćene ovim dodatnim paketom. 
 • Naknada na dodatni paket ne isključuje osnovnu pretplatu na telefonski priključak.

Zahtjev za aktivaciju ovog dodatnog paketa možete podnijeti pozivom na 1444 kao i dolaskom na prodajna mjesta BH Telecoma. Saznaj višeE-LINE SUPER

Dodatni paket za međunarodne pozive E-Line Super omogućava pozivanje brojeva u međunarodnim destinacijama po nižim cijenama od osnovnih.

11,70
KM

Paket E-Line Super omogućava još niže cijene poziva prema sljedećim zemljama:

 

 • Ovaj paket usluga možete aktivirati u slučaju korištenja jednog od osnovnih paketa fiksne telefonske usluge ili digitalne linije ISDN, osim paketa Phone ili ISDN BRA paketa sa aktiviranim dodatnim tarifnim paketima ISDN BRA Phone.
 • Cijene poziva važe samo za pozive prema fiksnim mrežama zemalja koje su obuhvaćene ovim dodatnim paketom. 
 • Naknada na dodatni paket ne isključuje osnovnu pretplatu na telefonski priključak.

Zahtjev za aktivaciju ovog dodatnog paketa možete podnijeti pozivom na 1444 kao i dolaskom na prodajna mjesta BH Telecoma. Saznaj više