Ispravka Obavještenja o sazivanju 52. (redovne) Skupštine Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo

 

 

DIONIČKO DRUŠTVO BH TELECOM

S A R A J E V O

NADZORNI ODBOR

 

Broj: 00.1-08-48595/18-2

Sarajevo, 05.06.2018. godine

 

U Obavještenju o sazivanju 52. (redovne) Skupštine Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, broj: 00.1-08-48595/18-2 od 31.05.2018. godine, nakon sravnjavanja teksta s izvornim prijedlogom, uočena je tehnička greška, te se daje

 

I s p r a v k a   O b a v j e š t e n j a

o sazivanju 52. (redovne) Skupštine Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo

I

U Obavještenju o sazivanju 52. (redovne) Skupštine Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, broj: 00.1-08-48595/18-2 od 31.05.2018. godine, objavljeno dana 04.06.2018. godine u novinama „Dnevni avaz“, stranica 20, umjesto datuma: „25.06.2017. godine“, ispravno stoji: „25.06.2018. godine“.

 

NADZORNI ODBOR

 

 

 

 

 


Obavještenje o sazivanju 52. (redovne) Skupštine Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo

 

DIONIČKO DRUŠTVO  BH TELECOM

S A R A J E V O

NADZORNI ODBOR

 

 

Broj: 00.1-08-48595/18-1 

Sarajevo, 31.05.2018. godine

 

 

Na osnovu člana 230. stav (1) Zakona o privrednim društvima („Službene novine FBiH“, broj: 81/15 ) i Odluke Nadzornog odbora o sazivanju 52. (redovne) Skupštine Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, broj: 00.1-08-48595/18, sa 37. (vanredne) sjednice održane dana 31.05.2018. godine, Nadzorni odbor Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo,                     o b j a v l j u j e

 

 

O B A V J E Š T E N J E

 

o sazivanju 52. (redovne) Skupštine Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo

 

 

Saziva sa 52. (redovna) Skupština Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, koja će se održati dana 25.06.2017. godine (ponedjeljak) sa početkom u 10,00 sati u Sarajevu, u prostorijama Generalne direkcije BH Telecom d.d. Sarajevo, Franca Lehara broj 7, velika sala na V spratu.

 

I          Za Skupštinu se predlaže s lj e d e ć i:


D n e v n i    r e d


1/   Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika;


2/   Usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za  period I – XII 2017. godine, koji uključuje Finansijske izvještaje (Set finansijskih obrazaca i Odluku o izmjeni početnih stanja na dan 01.01.2017. godine, broj:00.1-2.1-21336-2/18 od 28.02.2018. godine), Izvještaj neovisnog revizora, Izvještaj o radu Nadzornog odbora u 2017. godini I Izvještaj o radu Odbora za reviziju u 2017. godini.


3/   Usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti za 2017. godinu;


4/   Usvajanje Odluke o isplati dividende za 2017. godinu;


5/   Donošenje Odluke o rasporedu dijela akumulirane dobiti u Fond rezervi;


6/   Donošenje Uputstva o izmjeni i dopuni Uputstva o postupku primopredaje dužnosti člana Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo. II          Obavještenje za dioničare o postupku prijave za učešće i kandidovanje

 

1.   Pravo učešća i prijava za učešće u radu i odlučivanju Skupštine:

 

Pravo učešća i odlučivanja na Skupštini Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo imaju dioničari upisani u listu dioničara kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku, ako on pada u neradni dan.

 

Skupštini Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo mogu prisustvovati dioničari ili punomoćnici dioničara, koji su se prijavili Odboru za glasanje, imenovanom Odlukom Nadzornog odbora o sazivanju Skupštine, najkasnije 3 (tri) dana prije dana određenog za održavanje Skupštine.

 

Dioničar ili punomoćnik dioničara dužan je podnijeti prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine, neposredno, preporučenom poštanskom pošiljkom, faxom ili e-mailom (na adresu: Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo, ulica Franca Lehara broj 7, sa naznakom: za 52. redovnu Skupštinu Dioničkog društva; fax: 033 20 77 38, e-mail: skupstina@bhtelecom.ba). U slučaju neposrednog prijavljivanja, prijava se podnosi u sjedištu Društva, Ulica Franca Lehara broj 7, Sarajevo, u sobi broj 414. Podnosilac prijave dužan je uz prijavu predočiti i/ili dostaviti svoj identifikacioni dokument.

 

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda.

 

Prijedlog se dostavlja u pisanom obliku neposredno ili preporučenom poštom na gore navedenu adresu, najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana objave Obavještenja.

 

 

2.   Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine putem punomoćnika

 

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine Društva dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika, koji je dužan postupati u skladu sa uputama dioničara, a ako upute nije dobio, u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa dioničara-vlastodavca.

 

Osim svakog poslovno sposobnog fizičkog lica, punomoćnik može biti pravno lice registrirano za poslove posredovanja u prometu vrijednosnih papira, udruženje sa svojstvom pravnog lica osnovano i registrirano radi udruživanja i zastupanja dioničara, banka koja ima dozvolu Komisije za vrijednosne papire za obavljanje skrbničkih poslova, u kojim slučajevima ovlaštenja iz punomoći vrši zakonski ili opunomoćeni zastupnik takvog pravnog lica.

 

Punomoć za učešće u radu i odlučivanju Skupštine Društva daje se u obliku pisane izjave, potpisane od strane dioničara – vlastodavca i punomoćnika, ovjerene u skladu sa propisima, i dostavlja se Društvu lično, preporučenom poštanskom pošiljkom, faksom ili putem e-maila, najkasnije 3 (tri) dana prije dana određenog za održavanje 52. (redovne) Skupštine.

 

 

III          Način glasanja na Skupštini 

 

Glasanje na Skupštini Društva odvija se putem glasačkih listića koji sadrže ime ili firmu dioničara i broj glasova sa kojim raspolaže. 

 

 

IV          Radna tijela Skupštine

 Odbor za glasanje imenovan Odlukom Nadzornog odbora Društva, čine:

 

a) Enes Hodžić,  predsjednik   Aida Ajanović, zamjenik predsjednika

b) Amela Kurtić, član              Amra Muratbegović Borovac, zamjenik člana

c) Hariz Haljevac,  član                                 Elma Julević, zamjenik člana.

 

Zapisnik Skupštine vodit će sekretar Društva.

  

Skupštinom Društva, do izbora predsjednika Skupštine Društva, predsjedava prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara, sa najvećim brojem dionica sa pravom glasa.  

 

Skupština Društva većinom glasova, između prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara, bira predsjednika Skupštine Društva i dva ovjerivača zapisnika.

 

Članovi Nadzornog odbora, članovi Odbora za reviziju, generalni direktor i drugi članovi Uprave dužni su prisustvovati Skupštini.

 

V          Uvid u isprave i materijale za Skupštinu

 

Narednog dana od dana objavljivanja Obavještenja do dana održavanja Skupštine, dioničari i punomoćnici dioničara imaju pravo uvida u isprave i materijale pripremljene za Skupštinu u sjedištu Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, ulica Franca Lehara broj 7, soba broj 414 na IV spratu, svakim radnim danom od 9,00 do 14,00 sati.

 

Obrazac br. 2. (Prijava za učešće u radu i odlučivanju na 52. (redovnoj) Skupštini Društva) i Obrazac br. 1. (Punomoć za punomoćnika da može učestvovati u radu i odlučivanju na 52. redovnoj Skupštini), iz Poslovnika o radu Skupštine Društva može se preuzeti od Odbora za glasanje u sjedištu Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, ulica Franca Lehara broj 7, soba broj 414 na IV spratu, svakim radnim danom od 9,00 do 14,00 sati, te na web stranici Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo: www.bhtelecom.ba. 

 

VI          Preporuka

 

Preporučuje se dioničarima i punomoćnicima dioničara koji žele učestvovati u radu Skupštine, da dođu 30 minuta prije zvanično utvrđenog termina za početak rada Skupštine Društva, radi blagovremenog evidentiranja i utvrđivanja kvoruma za početak rada Skupštine Društva.

 

 

 

 

            

ZAMJENIK PREDSJEDNIK 

NADZORNOG ODBORA   

                                                                                         

Mugdim Mandžuka, dipl. ing.sao., s.r.


52. Skupština Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo

 

 Prijava (PDF)

 Punomoć (PDF)