O NAMABH TELECOMBH Telecom je vodeći telekom operator u Bosni i Hercegovini, koji pruža visokokvalitetne, najsavremenije usluge iz oblasti telekomunikacija.

Strateški veoma ozbiljno pristupamo korporativnoj odgovornosti znajući da smo dio industrije koja se brzo razvija, te nastojimo i putem ponude inoviranih usluga doprinijeti dobrobiti društva u cjelini.

Odgovornim upravljanjem, stavljanjem korisnika na prvo mjesto, implementiranjem novih tehnologija kao i donošenjem dobrih poslovnih odluka, uspjeli smo da se u vrijeme velike konkurencije na telekomunikacijskom tržištu ostvarimo kao najbolji pružalac telekomunikacionih usluga.

Naša jedinstvenost, tradicija, širok asortiman usluga i dinamika razvoja poslovanja čine nas prepoznatljivim na telekomunikacionom tržištu.

 


MISIJA


Primjenjujući najsavremenija tehnološka i poslovna rješenja, kroz društveno odgovoran i etički pristup, pružamo elektronska komunikacijska rješenja u svrhu poboljšanja kvaliteta života i radnog okruženja korisnika naših usluga.

 


VIZIJA


Osiguranjem vrhunskog korisničkog iskustva ostati prvi izbor na tržištu IKT rješenja i usluga i kontinuirano doprinositi razvoju digitalnog društva u Bosni i Hercegovini.

 


Djelatnost


BH Telecom je vodeći operator u Bosni i Hercegovini, sa najvećim tržišnim učešćem na polju pružanja telekomunikacijskih usluga: fiksne, mobilne i internet mreže.

Kontinuirano sarađujemo sa brojnim domaćim i stranim firmama, čime direktno doprinosimo kvalitetu svojih usluga.

Kao društveno odgovorna kompanija učestvujemo u svakodnevnom napretku bh. društva, dajući doprinos njegovom razvoju.Kvalitet poslovanja


Strateške smjernice BH Telecoma stvaraju pretpostavke za dugoročni uspjeh ove kompanije. Suštinski, BH Telecom postavlja korisnika usluga u centar pažnje što i potvrđuje Certifikatom o usaglašenosti sistema upravljanja kvalitetom (QMS) sa zahtjevima međunarodnog standarda ISO 9001 : 2015. Istovremeno, kada je u pitanju sigurnost informacija, posebna pažnja je usmjerena na procese koji se odnose na pružanje IT i Cloud Servisa uz zaštitu ličnih podataka korisnika usluga, što se i potvrđuje Certifikatom o usaglašenosti sistema za upravljanje sigurnošću informacija sa zahtjevima međunarodnog standarda ISO 27001:2013.

Uprava BH Telecoma sa Generalnim direktorom na ovaj način provodi viziju, misiju i ciljeve, kako bi se ostvarila planirana dostignuća.BH Telecom i međunarodna saradnja


BH Telecom pruža telekomunikacijske usluge na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine korištenjem savremenih tehnologija, uz poštivanje međunarodnih i domaćih standarda, propisa i normi.

Infrastruktura BH Telecoma je dio globalnog telekomunikacijskog sistema i kao takva bh. građanima i privrednim subjektima omogućava visokokvalitetno korištenje fiksne i mobilne mreže u lokalnom, međumjesnom i međunarodnom saobraćaju, te brojne, različito modelirane pakete usluga i servisa.

Postojećim kapacitetima na direktnim linkovima omogućava svojim pretplatnicima uslugu međunarodne govorne telefonije automatskim biranjem sa 225 zemalja svijeta. BH Telecom ima 20 direktnih veza sa međunarodnim operatorima, direktne veze sa dva bosansko-hercegovačka operatora, Telekomom Srpske i HT-om Mostar, preko kojih realizuje međunarodni telefonski saobraćaj.

BH Telecom je svojim korisnicima omogućio kvalitetnu roaming uslugu širom svijeta. Nesmetanu komunikaciju prilikom boravka u inostranstvu korisnici mogu ostvariti u 136 zemalja svijeta, te birati između 315 operatora sa kojima BH Telecom ima sklopljene roaming ugovore.Članstvo BH Telecoma u međunarodnim telekomunikacijskim asocijacijama


BH Telecom je član međunarodnih telekomunikacijskih asocijacija:

ITU - Međunarodna telekomunikaciona unija 
(Bosna i Hercegovina je članica ITU - a od 1992. godine. JP PTT saobraćaja Bosne i Hercegovine / BH Telecom d .d. Sarajevo je od 1998. godine član dva sektora ITU-a: ITU - T - Sektora za standardizaciju i ITU - D - Sektora za razvoj telekomunikacija.)

ETNO- Asocijacija evropskih telekomunikacionih mrežnih operatora / European Telecommunications Networks Operators' Association

EUTELSAT Evropska telekomunikaciona satelitska organizacija / EuropeanTelecommunications Satellite Organization

INTELSAT Međunarodna telekomunikaciona satelitska organizacija / International Telecommunications Satellite Organization

INMARSAT Međunarodna pomorska satelitska organizacija International Maritime Satellite Organization

NSS - New Sky Satellites

GSM Association - GSM Asocijacija osnovana  je 1987. god., zastupa zajedničke  interese  preko 800 mobilnih operatora u svijetu, u  više od 220 zemalja.

ETSI - Evropski institut za standardizaciju u telekomunikacijama / European Telecommunications Standardization Institute

CEPT - Evropska konferencija poštanskih i telekomunikacionih administracija / European Conference of Postal and Telecommunications Administrations


 

BH TELECOMBH Telecom is the leading telecom operator in Bosnia and Herzegovina, which has provided high quality and the most up-to-date services in the field of telecommunications to its users.

 

We have a very serious strategic approach to corporate responsibility knowing we are a part of the fast evolving industry and making our best efforts to offer innovated services, so contributing to the well-being of our society as a whole.

 

Thanks to our managing, having our users on the first place, implementing new technologies and making good business decisions, we have proved to be the best provider of telecommunication services in spite of a large-scale competition in the telecommunications market.

 

Our uniqueness, tradition, comprehensive service offer and fast business development have made us recognizable in the telecommunications market.

 

MISSION

 

Implementing the most up-to-date technological and business solutions through our socially responsible and ethical approach, we have provided electronic communication solutions for the purpose of enhancement of life and work quality for our service users.

 

VISION

 

Providing our users with the highest service quality, our aim is to remain as the first choice in the market of ICT solutions and services and to make on-going contribution to evolution of digital society in Bosnia and Herzegovina.

 

Business Activities

 

BH Telecom is the leading operator in Bosnia and Herzegovina, having the major market share in provision of telecommunication services in fixed, mobile and Internet network.

 

We have continuously cooperated with a large number of local and foreign companies and, accordingly, we have contributed directly to our service quality.

 

As a socially responsible company, we take part in day-to-day progress of BiH society, so being an important part in its growth.

 

Business Quality

 

Strategic guidelines of BH Telecom have made assumptions for a long-term success of this company. For BH Telecom a user is in the spotlight, which is confirmed by the Certificate on Compliance of Quality Management System (QMS) with the requirements of ISO 9001:2015 International Standard. At the same time, with respect to information security, we have paid our special attention to the processes referring to provision of IT and Cloud Services, including personal data protection of our users, being confirmed by the Certificate on Compliance of Information Security Management System with the requirements of ISO 27001:2013 International Standard.  

 

This way the Management and General Manager of BH Telecom have implemented company’s vision, mission and goals in order to achieve the pre-arranged goals.

 

 

BH Telecom and International Cooperation

 

BH Telecom has provided telecommunication services in the whole territory of Bosnia and Herzegovina, applying the newest technologies pursuant to the international and local standards, regulations and norms.

 

BH Telecom infrastructure is a part of the global telecommunication system and as such it has enabled for physical and legal persons in BiH to have high quality fixed and mobile network in local, toll and international traffic, as well as a large number of different service packages.

 

By means of its current capacities of direct links, it has provided its subscribers with international automatic dial voice telephony service with 225 world countries. BH Telecom has 20 direct links with international operators and 2 with BiH operators, Telekom Srpske and HT Mostar, through which international telephone traffic is implemented.

 

BH Telecom has enabled for its users to have a high quality roaming service throughout the world. Its users can have easy communications while abroad with 136 countries and can choose among 315 operators with which BH Telecom has concluded roaming contracts.

 

BH Telecom Membership in International Telecommunications Associations

 

BH Telecom is a member to the following international telecommunications associations:

 

ITU – International Telecommunications Union

(Bosnia and Herzegovina has been a member to ITU since 1992. PE PTT Bosnia and Herzegovina / BH Telecom Sarajevo has been a member to the two ITU Sectors since 1998 – ITU-T – Standardization Sector and ITU-D – Telecommunications Development Sector.)

ETNO - European Telecommunications Networks Operators' Association

EUTELSAT – European Telecommunications Satellite Organization

INTELSAT - International Telecommunications Satellite Organization

INMARSAT - International Maritime Satellite Organization

NSS - New Sky Satellites

GSM Association - GSM Association was founded in 1987, representing joint interests of over 800 mobile operators in over 220 world countries.

ETSI - European Telecommunications Standardization Institute

CEPT - European Conference of Postal and Telecommunications Administrations