O NAMABH TELECOMBH Telecom je vodeći telekom operator u Bosni i Hercegovini, koji pruža visokokvalitetne, najsavremenije usluge iz oblasti telekomunikacija.

Strateški veoma ozbiljno pristupamo korporativnoj odgovornosti znajući da smo dio industrije koja se brzo razvija, te nastojimo i putem ponude inoviranih usluga doprinijeti dobrobiti društva u cjelini.

Odgovornim upravljanjem, stavljanjem korisnika na prvo mjesto, implementiranjem novih tehnologija kao i donošenjem dobrih poslovnih odluka, uspjeli smo da se u vrijeme velike konkurencije na telekomunikacijskom tržištu ostvarimo kao najbolji pružalac telekomunikacionih usluga.

Naša jedinstvenost, tradicija, širok asortiman usluga i dinamika razvoja poslovanja čine nas prepoznatljivim na telekomunikacionom tržištu.

 


MISIJA


Primjenjujući najsavremenija tehnološka i poslovna rješenja, kroz društveno odgovoran i etički pristup, pružamo elektronska komunikacijska rješenja u svrhu poboljšanja kvaliteta života i radnog okruženja korisnika naših usluga.

 


VIZIJA


Osiguranjem vrhunskog korisničkog iskustva ostati prvi izbor na tržištu IKT rješenja i usluga i kontinuirano doprinositi razvoju digitalnog društva u Bosni i Hercegovini.

 


Djelatnost


BH Telecom je vodeći operator u Bosni i Hercegovini, sa najvećim tržišnim učešćem na polju pružanja telekomunikacijskih usluga: fiksne, mobilne i internet mreže.

Kontinuirano sarađujemo sa brojnim domaćim i stranim firmama, čime direktno doprinosimo kvalitetu svojih usluga.

Kao društveno odgovorna kompanija učestvujemo u svakodnevnom napretku bh. društva, dajući doprinos njegovom razvoju.Kvalitet poslovanja


Strateške smjernice BH Telecoma stvaraju pretpostavke za dugoročni uspjeh ove kompanije. Suštinski, BH Telecom postavlja korisnika usluga u centar pažnje što i potvrđuje Certifikatom o usaglašenosti sistema upravljanja kvalitetom (QMS) sa zahtjevima međunarodnog standarda ISO 9001 : 2015. Istovremeno, kada je u pitanju sigurnost informacija, posebna pažnja je usmjerena na procese koji se odnose na pružanje IT i Cloud Servisa uz zaštitu ličnih podataka korisnika usluga, što se i potvrđuje Certifikatom o usaglašenosti sistema za upravljanje sigurnošću informacija sa zahtjevima međunarodnog standarda ISO 27001:2013.

Uprava BH Telecoma sa Generalnim direktorom na ovaj način provodi viziju, misiju i ciljeve, kako bi se ostvarila planirana dostignuća.BH Telecom i međunarodna saradnja


BH Telecom pruža telekomunikacijske usluge na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine korištenjem savremenih tehnologija, uz poštivanje međunarodnih i domaćih standarda, propisa i normi.

Infrastruktura BH Telecoma je dio globalnog telekomunikacijskog sistema i kao takva bh. građanima i privrednim subjektima omogućava visokokvalitetno korištenje fiksne i mobilne mreže u lokalnom, međumjesnom i međunarodnom saobraćaju, te brojne, različito modelirane pakete usluga i servisa.

Postojećim kapacitetima na direktnim linkovima omogućava svojim pretplatnicima uslugu međunarodne govorne telefonije automatskim biranjem sa 225 zemalja svijeta. BH Telecom ima 20 direktnih veza sa međunarodnim operatorima, direktne veze sa dva bosansko-hercegovačka operatora, Telekomom Srpske i HT-om Mostar, preko kojih realizuje međunarodni telefonski saobraćaj.

BH Telecom je svojim korisnicima omogućio kvalitetnu roaming uslugu širom svijeta. Nesmetanu komunikaciju prilikom boravka u inostranstvu korisnici mogu ostvariti u 136 zemalja svijeta, te birati između 315 operatora sa kojima BH Telecom ima sklopljene roaming ugovore.Članstvo BH Telecoma u međunarodnim telekomunikacijskim asocijacijama


BH Telecom je član međunarodnih telekomunikacijskih asocijacija:

ITU - Međunarodna telekomunikaciona unija 
(Bosna i Hercegovina je članica ITU - a od 1992. godine. JP PTT saobraćaja Bosne i Hercegovine / BH Telecom d .d. Sarajevo je od 1998. godine član dva sektora ITU-a: ITU - T - Sektora za standardizaciju i ITU - D - Sektora za razvoj telekomunikacija.)

ETNO- Asocijacija evropskih telekomunikacionih mrežnih operatora / European Telecommunications Networks Operators' Association

EUTELSAT Evropska telekomunikaciona satelitska organizacija / EuropeanTelecommunications Satellite Organization

INTELSAT Međunarodna telekomunikaciona satelitska organizacija / International Telecommunications Satellite Organization

INMARSAT Međunarodna pomorska satelitska organizacija International Maritime Satellite Organization

NSS - New Sky Satellites

GSM Association - GSM Asocijacija osnovana  je 1987. god., zastupa zajedničke  interese  preko 800 mobilnih operatora u svijetu, u  više od 220 zemalja.

ETSI - Evropski institut za standardizaciju u telekomunikacijama / European Telecommunications Standardization Institute

CEPT - Evropska konferencija poštanskih i telekomunikacionih administracija / European Conference of Postal and Telecommunications Administrations