skip to Main Content
CLOUD COMPUTING

CLOUD
COMPUTING

Computing usluge omogućavaju korištenje cloud infrastrukture, odnosno virtuelnih mašina/servera sa zakupljenim serverskim resursima: procesorska snaga, radna memorija i prostor za pohranu podataka, u Data Centru BH Telecoma.

Layer 30

Enterprise Cloud je computing usluga upravljana od strane BH Telecoma, koja korisnicima omogućava da sve akcije vezane za instalaciju i održavanje virtuelnih mašina / servera prebace na BH Telecom.

Enterprise Cloud omogućava kreiranje različite arhitekture virtualnih mašina, kao i širok izbor operativnih sistema, čime je omogućeno kreiranje i realizovanje optimalnih rješenja za poslovne potrebe korisnika. Usluga je namijenjena korporacijama koje u okviru svog poslovanja imaju visoke zahtjeve za performansama i dostupnosti njihovih servisa/usluga ili baza.

Enterprise cloud rješenje obezbjeđuje sveobuhvatan skup integrisanih infrastrukturnih servisa, koji korisniku omogućavaju digitalnu transformaciju i rast poslovanja kompanije. Svim korisnicima Enterprise Cloud usluge osigurana je tehnička podrška – tim BH Telecom stručnjaka, za end2end realizaciju usluge (prodaja, implementacija, realizacija i tehnička podrška). Enterprise Cloud servis koncipiran je po principu „pay as you grow“. Uz ugovaranje usluge obezbijeđena je i mrežna integracija sa implementacijom najviših sigurnosnih standarda.

Layer 30

Prednosti korištenja Enterprise Cloud usluge:

 • Budući da se infrastruktura iznajmljuje, a ne kupuje, značajno se snižavaju ukupni troškovi,
 • Brza implementacija i jednostavna mogućnost proširenja,
 • Infrastrukturno rješenje garantuje uspješnost poslovanja bez obzira na zahtjeve,
 • Nema troškova vezanih za instalaciju, licenciranje programa, baze podataka, konfiguraciju programske opreme niti hardverske infrastrukture,
 • BH Telecom preuzima odgovornost održavanja infrastrukture, a s druge strane sistemskim inžinjerima se smanjuje opseg posla i dobivaju više prostora za razvoj nove poslovne logike,
 • Obezbjeđena mrežna i sigurnosna rješenja koje korisnik teško može postići u okviru sopstvenih rješenja
 • Virtualizacijska platforma i licence za OS,
 • Upravljanje bazom podataka, kreiranje rezervne kopije podataka (Backup&Restore Solution).

Cloud Computing paketi BH Telecoma

IT SM Paket 1
 • 24×7 podrška za hardware i operativni sistem
 • Backup/Restore
 • Monitoring performansi
 • Offsite storage
IT SM Paket 2
 • 24×7 podrška za hardware i operativni sistem
 • Backup/Restore
 • Monitoring performansi
 • Offsite storage
 • Ažuriranje OS-a
IT SM Paket 3
 • 24×7 podrška za hardware i operativni sistem
 • Backup/Restore
 • Monitoring performansi
 • Offsite storage
 • Ažuriranje OS-a
 • Upravljanje DB serverom
 • Upravljanje aplikacijama

*Usluge iz IT SM Paketa 1 uključene su u naknadu za korištenje Enterprise Cloud computing usluge.

Dodatne usluge:

 • mrežna administracija (besplatna usluga realizacije tehničkog rješenja prema mrežnom administratoru Enterprise Clouda, npr. enable/disable određenih portova, routiranje između različitih subneta),
 • backup&restore – usluga uključena u iznos mjesečne naknade,
 • javna statička IP adresa, koja se pridružuje korisnikovom subnetu iz IP pool-a BH Mobile. Po jednoj mašini moguće je dodijeliti jednu javnu statičku IP adresu,
 • Disaster Recovery site (Disaster recovery site podrazumjeva kreiranje identične kopije Pretplatnikovih resursa i čuvanje sigurnosne pohrane podataka na fizički udaljenoj lokaciji).

ADMINISTRACIJA
NA ZAHTJEV

Korisnici Enterprise Cloud usluge imaju mogućnost korištenja usluge konsaltinga u svrhu podrške za planiranje Cloud okruženja i implementacije rješenja definisanog kroz konsalting uslugu.

Konsalting može uključivati:

 • analizu i dizajn rješenja prema korisničkim potrebama,
 • savjetovanje korisnika za implementaciju kreiranog rješenja,
 • razvoj, poboljšanje i održavanje Cloud okruženja.

Usluga administracije se naplaćuje po inžinjer satima utrošenim za implementaciju rješenja.

PRIVATE
CLOUD

Private Cloud je computing usluga koja omogućava samostalnu konfiguraciju i upravljanje virtuelnim resursima bez upravljanja od strane BH Telecoma.

Sa korisničkog aspekta omogućeni su fundamentalni resursi kao standarizovane usluge putem mreže. Privatni Cloud poznat je još pod nazivom korporativni ili interni oblak, zbog same dostupnosti.

Layer 30

Neka od osnovnih obilježlja Private clouda svakako su:

 • sigurnost,
 • usklađenost,
 • hibridna implementacija

Private Cloud usluga omogućava korištenje virtualnih mašina sa udaljenih lokacija uz visok nivo fleksibilnosti i agilnosti. Korisnici koji već imaju vlastite data centre mogu primjenom distribuiranog računarstva ili principa virtuelizacije postići dodatnu optimizaciju, budući da im Private cloud nudi najveći stepen sigurnosti, kvaliteta usluge i kontrole nad podacima. Ovakav model omogućava kompanijama veću kontrolu nad korištenjem resursa, jer organizacija posjeduje infrastrukturu u svom vlasništvu i ima potpunu kontrolu nad procesom izvođenja aplikacija nad njom.

VIRTUELNI SERVERI I MAŠINE

Enterprise Cloud i Private Cloud virtuelne mašine/serveri sastoje se od procesora (vCPU), memorije (RAM), OS image (operativni sistem, public/private image) i storage resursa.

Korisnik može selfprovizioniranjem kreirati virtuelne mašine na osnovu dostupnih image-a mašina iz servisnog kataloga i na taj način pristupiti virtuelnom privatnom prostoru na data centru BH Telecoma. Image mašine je „nacrt“ mašine koji u sebi sadrži konfiguraciju mašine kakvu korisnik može instalirati.

Dostupni su sljedeći tipovi virtuelnih mašina/servera minimalnih konfiguracija:

Enterprise Cloud I
 • Arhitektura:
  Power 7
 • vCPU (količina)
  1
 • RAM:
  1 GB
 • Storage:
  od 50 GB
Enterprise Cloud II
 • Arhitektura:
  x86
 • vCPU (količina)
  1
 • RAM:
  1 GB
 • Storage:
  od 50 GB
Enterprise Cloud III
 • Arhitektura:
  x86
 • vCPU (količina)
  1
 • RAM:
  1 GB
 • Storage:
  od 80 GB
Private Cloud
 • Arhitektura:
  X86
 • vCPU (količina)
  1
 • RAM:
  1 GB
 • Storage:
  od 20 GB

OS Image

Korisnicima su dostupni public i private image-i operativnih sistema.

Public image OS, prekonfigurisani od strane BH Telecoma:

 • AIX 7.1 for P7 VM
 • Linux for P7 VM
 • SuSe Linux EE 64-bit
 • Red Hat Linux EE 64-bit
 • Ubuntu 14.04
 • Centos 7.
 • Windows Server 2016.

Korisnici imaju mogućnost da koriste svoj image operativnog sistema (private image OS).

Back To Top