NabavkeJavni poziv za dostavljanje terminalnih uređaja

BH Telecom vrši kontinuirana testiranja terminalne opreme za pružanje usluge MojaTV. Nakon završenog testiranja, za svaki uređaj koji bude u potpunosti ispunio sve tehničke uslove, biće izdata potvrda o usaglašenosti sa BH Telecom IPTV/OTT sistemom. Ova aktivnost odnosi se isključivo na tipove terminalne opreme navedene u ovom javnom pozivu.

Potvrde o usaglašenosti uređaja sa BH Telecom IPTV/OTT sistemom koristiće se kao sastavni dio dokumentacije ponuđača u postupcima nabavke terminalne opreme i biće obavezujući dio dokumentacije ponuđača. Potvrde o usaglašenosti će važiti isključivo za tip i verziju Hardware-a i Software-a (firmware i ostale software-ske komponente uređaja) uređaja koji se dostavi na testiranje. Za svaku novu verziju hardvera ili softvera potrebno je dobiti novu potvrdu o usaglašenosti. Rok važenja Potvrde o usaglašenosti je 2 godine. Po isteku ovog roka dobavljač je dužan ponovo pokrenuti postupak testiranja.

 

Ovim putem Vas pozivamo da dostavite terminalne uređaje koji odgovaraju traženim spefikacijama navedenim u ovom javnom pozivu, na adresu:

 

BH Telecom d.d.Sarajevo

ID TIRS

Franca Lehara 7, Sarajevo

sa naznakom:“ Terminalna oprema za testiranje – tip <XXXX>“.

 

Detalji o tipovima uređaja su dati u nastavku ovog oglasa.

Uređaje, minimalno 3 komada, je potrebno dostaviti u orginalnom, kompletnom pakovanju, što uključuje: adapter za napajanje, sve potrebne kablove, software za izradu konfiguracijskih file-ova za provisioning, ukoliko je isti potreban, sa detaljnom dokumentacijom za instalaciju i podešavanje software-a i pravljenje konfiguracijskih file-ova (ovaj software mora biti konzolna aplikacija kako bi se mogla koristiti za automatsko generiranje konfiguracijskih file-ova od strane provisioning sistema BH Telecoma). Ukoliko software za izradu konfiguracijskih file-ova nije potreban, potrebno je dostaviti detaljan opis procedure za izradu konfiguracijskih file-ova.

 

Potrebno je dostaviti detaljnu dokumentaciju i ostale elemente potrebne za uspješno testiranje, te potrebne alate za pripremu testnog okruženja.

 

Takođe je potrebno navesti sljedeće podatke:

- Proizvođač opreme sa kontakt podacima za tehničku podršku

- Model (kodna oznaka koja se koristi npr. prilikom dostavljanja ponude BH Telecomu)

- Softverska verzija na uređaju

- Hardverska verzija za uređaj

- Serijski broj

 

Ukoliko testiranje bude uspješno, od 3 dostavljena testna komada terminalne opreme, nakon testiranja će biti vraćen samo 1 komad, dok će se druga dva zadržati radi usaglašavanja sa budućim verzijama sistema. Oprema će biti vraćena u roku ne kraćem od 30 i ne dužem od 60 dana. Opremu je moguće preuzeti lično.

 

Terminalni uređaj koji je predmet ovog javnog poziva je univerzalni daljinski upravljač (DU) za STB-ove.

 

Uređaj će biti testiran po definisanoj listi testova koja će potencijalnom ponuđaču biti dostavljena najkasnije 7 dana od dana predaje testnih uređaja na protokolu BH Telecoma.

 

Terminalna oprema za usluge MojaTV sistema za koju BH Telecom vrši kontinuirana testiranja treba da zadovolji sljedeće minimalne karakteristike:

 

Tehnička specifikacija – univerzalni daljinski upravljač (DU) za STB-ove:

 

1. Podržani modeli STB - ova

Ponuđeni univerzalni daljinski upravljač mora da podrži minimalno sljedeće modele STBova:

- Motorola (VIP1910, VIP1903 i VIP1003)

- Albis (Scenegate 8000, Scenegate Micro 8080, Scenegate 8083, Scenegate 8073)

- Zyxel (STB2101H)

- HubTech HTI-9100HDA

- ZTE ZXV10 B700V5C

- Informir MAG 255

 

Odabir modela sa kojim treba da radi ponuđeni univerzalni daljinski upravljač treba da se vrši:

- unošenjem koda preko tipki univerzalnog daljinskog upravljača za dati model STB-a.

 

Svaki model STB-a ima svoj jedinstveni kod, a ponuđeni univerzalni daljinski upravljač mora podržavati min 20 različitih kodova,uključujći i obavezne kodove za gore navedene STB-ove.

 

2. Podržani middleware

BeeSmart 

 

3.  Tipke ponuđenog univerzalnog daljinskog upravljača

Minimalna set tipki koje ponuđeni univerzalni daljinski upravljač treba da ima je dat u tabeli u nastavku:

Oznaka na slici

Opis

A

Power ON/OFF

B

Izbor modela STB-a za koji će biti korišten daljinski

C

Izbor TV programa, tipke 0-9

D

Tipka BACK - jedan korak natrag, izlaz iz menija middleware-a

E

Tipka koja otvara opciju INFO iz menija

F

Tipka za regulaciju tona (+/-)

G

Tipka MUTE (gašenje tona)

I

Teletext

J

Tipka EPG - otvara opciju MENU/TV/Programski vodič iz menija

K

Tipka REC – pokreće Instant recording

L

Tipka OK za potvrđivanje unosa

M

4 tipke kursora za kretanje po ekranu

N

Tipka MENU za pristup meniju

O

Tipka EXIT – za potpuni izlaz iz menija (više koraka u natrag)

P

VOD ili TimeShift tipke (RW, PLAY/PAUSE,FF,STOP)

Q

4 namjenske tipke (crvena – otvaranje podsjetnika, zelena – epg, žuta – subtitle, plava – traženje/alati)

R*

Opcionalne tipke, programabilne prema zahtjevima BH Telecoma

*Na grafičkom prikazu daljinskog upravljača dat je prijedlog programiranja opcionalnih tipki.

 

4. Grafički prikaz DU:

 

 

Slika1. Prijedlog izgleda univerzalnog daljinskog upravljača**

**Napomena: Raspored tipki kao i izgled ponuđenog univerzalnog daljinskog upravljača ne mora biti isti kao što je prikazano na slici 1. Broj i raspored ponuđenih tipki na DU može biti i veći od onoga što je na slici prikazano, s tim da ne treba prelaziti vrijednosti koje su tražene u tehničkoj specifikaciji.

 

5.  Baterije

Ponuđeni univerzalni daljinski upravljač mora raditi sa baterijama koje se mogu mijenjati. Preferirane baterije: 2x AA ili 2xAAA.

 

6.  Mogućnost nadogradnje

Ponuđeni univerzalni daljinski upravljač mora imati mogućnost nadogradnje u smislu podržavanja novih STB - ova ili definisanja. Ponuđač mora dati jasan opis:

- Načina izbora određene marke STB-a (koda STB-a) putem univerzalnog daljinskog upravljača tj načina uparivanja univerzalnog daljinskog upravljača sa izabranim STB-om odnosno njegovim kodom.

- Načina dodavanja novih kodova za nove STB-ove

 

7. Mogućnost prilagođavanja izgleda univerzalnog daljinskog upravljača prema zahtjevima BH Telecoma koje podrazumjeva:

- Mogućnost dodavanja „MojaTV“ logo znaka na univerzalnom daljinskom upravljaču

- Nakon usaglašavanja načina programiranja opcionalnih tipki (npr. kao na slici 1) ponuđač treba obezbjediti mogućnost printanja oznaka tipki na univerzalnom daljinskom upravljaču.

 

8. Dimenzije i težina:

Preferirane dimenzije: dužina 20-25cm, širina: 4-6cm

Preferirana težina: do 200gr

 

9. Način rada:

- Transmisija putem IR LED diode

- Line of sight – oko 10m

 

 

 

Javni poziv nije vremenski ograničen. 

Za više informacija obratite se putem e- maila: multimedija@bhtelecom.ba

 

 

27.12.2016