NabavkeJ A V N I P O Z I V za iskazivanje interesa (dostavljanje prijave) za komisionu prodaju Samsung dodataka za mobilne uređaje i nosivih uređaja putem BH Telecoma

za iskazivanje interesa (dostavljanje prijave) za komisionu prodaju Samsung dodataka za mobilne uređaje i nosivih uređaja putem BH Telecoma

Uz prijavu potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

Opšti uslovi :

a)     Izvod iz sudskog registra ne stariji od 6 mjeseci (original ili ovjerena kopija)

b)    Set finansijskih izvještaja za 2016. godinu (kopije bilansa stanja i bilansa uspjeha, izvještaja o novčanom toku, izvještaja o promjenama u kapitalu i računovodstvene zabilješke), kojim dokazuje da je pozitivno poslovao na dan 31.12.2016. godine

c)     Izjavu da je ponuđač saglasan u potpunosti ispoštovati sve odredbe Zakona o zaštiti potrošaća BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 25/06 i br. 88/15).

 

Posebni uslovi:

 

a)     Popunjen Formular za podnošenje prijave

b)    Autorizaciju (original ili ovjerenu kopiju) da je podnosilac prijave ovlašteni distributer i serviser za ponuđenu robu koju izdaje proizvođač/proizvođačeva organizaciona jedinica za tržište BiH i BH Telecom (autorizacija treba biti izdata za 2017. godinu)

c)     Ukoliko podnosilac prijave nije autorizovani/ovlašteni serviser a ugovorio je servisnu podršku sa trećim pravnim licem, koje je autorizovani/ovlašteni serviser nosivih uređaja, dužan je dostaviti Izjavu servisera ovlaštenog od strane proizvođača/ proizvođačeve organizacione jedinice za tržište BiHkojom pod punom moralnom, materjalnom i krivičnom odgovornošću izjavljuje da će u ime i za račun podnosioca prijave, vršiti servis nosivih uređaja u skladu sa Servisnim ugovorom. Izjava treba sadržavati popis servisnih centara sa informacijama o gradu, adresi i kontakt telefon

Dobavljač koji za autorizovani servis bude odabrao treće pravno lice i dalje je nosilac svih prava i obaveza po Servisnom ugovoru

d)    ZvaničanmaloprodajnicjenovnikSamsung dodataka za mobilne uređaje i nosivih uređajasa cijenama u koje je uključena komisiona naknada.

 

 

Formular za podnošenje prijave i Vodič za popunjavanje formulara po ovom Javnom pozivu, svi zainteresovani mogu dobiti slanjem zahtjeva na e-mail: merima.batlak@bhtelecom.ba i dino.svraka@bhtelecom.ba

 

Prijave koje ne budu dostavljene u skladu s Formularom za podnošenje prijava neće biti razmatrane.

 

BH Telecom po ovom javnom pozivu ne snosi nikakve troškove prijavljenih, kao ni obavezu zaključivanja ugovora. BH Telecom zadržava pravo uvida, provjere dostavljenih informacija i traženja dodatnih pojašnjenja.

 

Javni poziv je otvoren 7 dana od dana objavljivanjau sredstvima javnog informisanja ili web stranici www.bhtelecom.ba

 

Podnošenje prijava

Pismo namjere potrebno je dostaviti na adresu:

BH Telecom d.d. Sarajevo

Izvršna direkcija za razvoj poslovanja

Služba za nabavku i distribuciju roba, terminalnih uređaja i sadržaja

Ul. Franca Lehara 7

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

 

sa naznakom: ''Prijava na javni poziv za iskazivanje interesa za komisionu prodaju Samsung dodataka za mobilne uređaje i nosivih uređaja putem BH Telecoma – ne otvaraj!''

 

Dodatne informacije

Dodatne informacije mogu se zatražiti u pisanoj formi putem e-mail: merima.batlak@bhtelecom.ba i dino.svraka@bhtelecom.ba.

25.04.2017