NabavkeJAVNI OGLAS ZA PRODAJU RASHODOVANE OPREME

Predmet javnog oglasa je izbor najpovoljnijeg ponuđača za kupovinu rashodovane opreme DD BH Telecoma, Direkcije Zenica putem usmenog javnog nadmetanja, po LOT-ovima kako slijedi:

                      

LOT 1. Agregat tip AGD 551 8V71 K0757

Redni broj

Opis opreme

Početna prodajna cijena bez PDV-a

Depozit 10% od početne cijene

1.

Agregat tip AGD 551 8V71 K0757                         (snaga: 153 KVA, lokacija Zavidovići)

 

    6.000,00 KM

 

600,00 KM

 

LOT 2. Agregat tip S 8054-K1189

Redni broj

NAZIV MATERIJALA

Početna  prodajna cijena bez PDV-a

Depozit 10% od početne cijene

 1.

Agregat tip S 8054-K1189 (snaga: 120 KVA,  lokacija Zenica)

5.000,00 KM

500,00 KM

 

LOT 3. Radio oprema i oprema za napajanje

Redni broj

NAZIV MATERIJALA

Početna  prodajna cijena bez PDV-a

Depozit 10% od početne cijene

 1.

Ispravljači Iskra (2 kom) i Pumpa motorna za vodu (1 kom) , BS Maglaj (1 kom), NodeB Moševački Šiljak (1 kom), Oprema za napajanje MSAN Ulišnjak (1 kom), Transformator prenosni (1 kom), Antene za prenos (80 kom)

2.630,00 KM

263,00 KM

 

LOT 4. Aku baterije

Redni broj

NAZIV MATERIJALA

Početna  prodajna cijena bez PDV-a

Depozit 10% od početne cijene

        1.

Aku baterije 2V/1000 Ah (48 kom) sa Stalažom

3.150,00 KM

315,00 KM

 

 

II

 

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja svoje prijave – zapečaćene koverte dostave putem pošte ili neposredno na Protokol BH Telecoma d.d. Sarajevo Direkcija Zenica, ul.Masarykova 46, 72000 Zenica sa naznakom na koverti «PRIJAVA ZA JAVNO NADMETANJE/ LICITACIJU – Ne otvaraj, LOT broj _____» .

 

III

 

Prijava za učestvovanje na javnom nadmetanju treba da sadrži:

a) Pravna lica:

- Naziv ponuđača sa tačnom adresom, brojem telefona, ID brojem i PDV brojem

- „Izvod iz sudskog registra“ ili ekvivalent dokumenta koji izdaje nadležni sudski ili drugi organ, ne

   stariji od tri mjeseca (original ili ovjerena kopija)

- Naziv LOT-a  za koji se dostavlja ponuda

- Broj transakcijskog računa i naziv banke na koji će biti izvršen povrat depozita

- Kopiju uplatnice o uplaćenom depozitu od 10% od početne   cijene na račun BH Telecoma

  broj  1610550030740108  kod Raiffeisen bank d.d. Sarajevo sa naznakom: Uplata  depozita

  za učešće po Javnom oglasu za LOT broj ______.

- Potpisanu i ovjerenu izjavu o prihvatu ponuđene opreme u zatečenom stanju,

- Potpisanu i ovjerenu izjavu ponuđača kojom se obavezuje da će, ukoliko bude izabran kao

  najpovoljniji, izvršiti uplatu ukupnog ugovorenog iznosa u roku 3 (tri) dana od dana preuzimanja

  porezne fakture, na transakcijski račun 1610550030740011,

- Potpisanu i ovjerenu izjavu ponuđača kojom se obavezuje da će, ukoliko bude izabran kao 

  najpovoljniji, izuzeti kupljenu opremu u roku od 7 (sedam) radnih dana nakon izvršene uplate

- Potpisanu i ovjerenu izjavu o opciji licitirane ponude – 60 (šezdeset) dana

 

b) Fizička lica:

- Ime i prezime, broj lične karte, tačna adresa i broj telefona

- Naziv LOT-a  za koji se dostavlja ponuda

- Broj transakcijskog računa i naziv banke na koji će biti izvršen povrat depozita

- Kopiju uplatnice o uplaćenom depozitu od 10% od početne  cijene na račun BH Telecoma

   broj  1610550030740108 kod Raiffeisen bank d.d. Sarajevo sa naznakom: Uplata depozita za

   učešće po Javnom oglasu za LOT broj ______.

- Potpisanu i ovjerenu izjavu o prihvatu ponuđene opreme u zatečenom stanju,

- Potpisanu i ovjerenu izjavu ponuđača kojom se obavezuje da će, ukoliko bude izabran kao

  najpovoljniji, izvršiti uplatu ukupnog ugovorenog iznosa u roku 3 (tri) dana od dana preuzimanja

  porezne fakture, na transakcijski račun 1610550030740011,

- Potpisanu i ovjerenu izjavu ponuđača kojom se obavezuje da će, ukoliko bude izabran kao 

  najpovoljniji, izuzeti kupljenu opremu u roku od 7 (sedam) radnih dana nakon izvršene uplate

- Potpisanu i ovjerenu izjavu o opciji licitirane ponude – 60 (šezdeset) dana

 

IV

 

Svi zainteresovani mogu pogledati materijal svakim radnim danom, od 13.07.2015.godine do 22.07.2015.godine  u periodu od 12,00-14,00 sati.  na lokacijama kako slijedi:

za LOT 1. u zgradi Pošte Zavidovići, službene prostorije BH Telecoma d.d. , ul. Dobrovoljnih davalaca krvi, Zavidovići

za LOT 2. i LOT 3. u zakupljenom otvorenom skladištu BH Telecoma u Zenici (JP «Grijanje» d.o.o. Zenica, ul. Bilmišće br.107 i Poštanski centar, ul. Bulevar Kralja Tvrtka I br.2.);

za LOT 4. u zgradi Pošte Maglaj, službene prostorije BH Telecoma d.d. , ul. Sulejmana Omerovića broj 8, Maglaj

 

 

Kontakt osobe za pregled su : za LOT 1.– Hadžić Ferid, kontakt telefon 032/ 877 000;  za LOT 2 i 3. - Mahmutović Senad, kontakt telefon 032/405-901 i Bečak Isvet, kontakt telefon 032/246 500; za LOT 4.  - Njemčević Nadžib, kontakt telefon 061 477 867 .

 

V

 

Obrasci za sačinjavanje prijave mogu se preuzeti na protokolu Direkcije Zenica ili u Centru Pošta Zenica kod  Senada Mahmutovića ili Bečak Isveta, od dana objave u dnevnim novinama, svakim radnim danom od 08,00 do 15,00 sati.

Rok za dostavljanje ponuda za sve LOT-ove  je 23.07.2015. godine do 09,00 sati poštomililično, naadresuDD «BHTELECOM» DIREKCIJAZENICA, ul. Masarykova 46 – 72000 ZENICA.

Otvaranje prijava/koverata u prisustvu ponuđača i izbor kupca putem usmenog javnog nadmetanja izvršit će se  uprostorijamaDD «BHTELECOM» DIREKCIJAZENICA, ul. Masarykova 46 – 72000 ZENICA, sala na II spratu po lotovima kako slijedi:

-        za LOT 1.  dana 23.07.2015.godine u 10,00 sati,

-        za LOT 2.  dana 23.07.2015.godine u 11:00 sati,

-        za LOT 3.  dana 23.07.2015.godine u 12:00 sati,

-        za LOT 4.  dana 23.07.2015.godine u 13:00 sati,

 

Prisustvovanje na javnom nadmetanju/licitaciji dozvolit će se samo ponuđačima koji su blagovremeno dostavili prijavu za javno nadmetanje/licitaciju i to za fizička lica – lično prisustvo ili opunomoćenici, a za pravna lica osobe ovlaštene za učešće na licitaciji.

Izbor kupca će se izvršiti  po kriteriju «najviša ponuđena cijena».

 

Ponude sa ponuđenim cijenama manjim od početnih iz tačke I. ovog Poziva ili neblagovremeno pristigle ponude neće se uzeti u razmatranje. Nakon otvaranja blagovremeno pristiglih prijava, nastavlja se usmeno javno nadmetanje u cilju dobijanja ponude sa što višom ponuđenom cijenom. Svaki učesnik je vezan svojom ponudom sve dok se ne stavi veća ponuda. Licitacija – usmeno javno nadmetanje traje sve dok se stavljaju veće ponude.

 

Izbor najpovoljnije ponude izvršit će se samo u slučaju učešća minimalno dva ponuđača.

 

Prodaja se vrši po sistemu viđeno-kupljeno te se naknadne reklamacije neće uvažavati. Kupac je dužan na račun prihoda BH Telecoma d.d. Sarajevo uplatiti postignutu cijenu u roku od 3 (tri) radna dana od dana preuzimanja porezne fakture. Ukoliko kupac odustane od kupovine, nakon što je njegova ponuda prihvaćena, uplaćeni depozit  se ne vraća. Sve troškove vezane za kupovinu, snosi kupac.

Kupljena sredstva preuzimaju se u viđenom stanju u roku od 7 (sedam) radnih dana na navedenim lokacijama, po uplati postignute cijene i uz potpis zapisnika o primopredaji sredstava, uz obavezno prisustvo ovlaštenog predstavnika ponuđača.

Prodavac je u obavezi ispostaviti kupcu fakturu za kupljenu opremu.

Povrat uplaćenog depozita svim ponuđačima izvršit će se uplatom na račun ponuđača, izuzev ponuđaču koji je izabran kao najpovoljniji, u slučaju da isti odustane od kupovine.

 

VI

 

Detaljnije informacije mogu se dobiti na telefone broj 032 247 347 Edina Aganović i 032 245 845 Subašić Adnan.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

10.07.2015