NabavkeJAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE I ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA OTKUP RASHODOVANIH I OTPISANIH SREDSTAVA

JAVNI POZIV BR.12.3-7686/5-15

Na osnovu  Odluke Uprave društava o usvajanju izvještaja o popisu imovine i  obaveza na dan 31.12.2014.godine br. 00.1-2.1-26351-4/14 od 02.02.2015.godine;Odluke o izmjeni i dopuni odluke o usvajanju izvještaja o popisu imovine i obaveza na dan 31.12.2014.godine;Upustva o postupku prodaje sredstava Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo broj:00.1-2.1-5593/08 od 18.03.2008.godine i  odluke o načinu likvidacije otpisane imovine br.12.3.7686/3-15 od 01.12.2015.godine ,Direkcija Tuzla objavljuje:

 

JAVNI POZIV

BR.12.3-7686/5-15   

        ZA PRIKUPLJANJE I ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA OTKUP RASHODOVANIH I OTPISANIH SREDSTAVA

 

I – Predmet poziva

     Predmet poziva je prikupljanje i odabir najpovoljnije ponude za otkup sredstava kako slijedi:

 

 

VOZILA

 

Devet vozila marke Škoda combi clasic 1,9 FDI godina proizvodnje 2004.g

početna cijena po vozilu je .................................................................................................2.350,00 KM

bez PDV-a,cijena sa PDV-om 2.749,50 KM

 

Navedena imovina može  se pogledati u Skladištu Direkcije, ul.Bosanska Poljana bb, Tuzla(u blizini Carine).Kontakt telefon:035-274-422 Zuhrija Avdić

 
II – Uslovi za učešće:


Pravo učešća imaju pravna i fizička lica iz BiH koja svoje ponude (zapečećene koverte) dostave putem pošte ili neposredno na Protokol DD ”BH Telecom” Sarajevo, Direkcija Tuzla.III- Sadržaj ponude:

Ponuda treba da sadrži:

a)    naziv ponuđača sa tačnom adresom i kontakt telefonom

b)    ovjerenju fotokopiju rješenja o upisu u sudski registar sa svim pojedinačno  prilozima  i ID za pravna lica ili  kopiju lične karte za fizička lica

c)    Potrebno je navesti naziv sredstva za koje se dostavlja ponuda iz tačke I ovog poziva sa navedenom cijenom iz koje se jasno vidi:

-cijena bez uračunatog PDV-a

-iznos PDV-a

-Ukupna cijena sa PDV-om izražena u KM

te je potrebno navesti pojedinačne ponuđene cijene po svakom sredstvu i ukupnu cijenu ponude.

d)    Potvrdu o uplati 10% od početne cijene na ime kaucije na račun Direkcije Tuzla kod NLB Tuzlanske banke 1321000311634139 sa naznakom: uplata kaucije za učešće na javnom pozivu br.12.1-7686/5-15

e)    Izjava ponuđača da će u roku 10 dana po potpisu ugovora izvršiti  odvoz rashodovane oprema I materijala.

f)     Izjava ponuđača kojom se obavezuje da, ukoliko bude izabran, pristaje da način plaćanja bude 100% avans

g)    izjava ponuđača da će snositi sve troškove u slučaju štete ili ugrožavanja telekomunikacionih kapaciteta, načinjene prilikom izvođenja radova demontaže opreme, utovara i odvoza sredstava

h)    opcija ponude: 30 danaIV – Kriteriji

Kriterij za izbor najpovoljnije ponude:

-          ponuđena cijenaV – Podnošenje i otvaranje ponuda


Zapečačenu ponudu, sa naznačenom punom adresom ponuđača (na poleđini omotnice) dostaviti sa naznakom: “NE OTVARATI – PONUDA BR. 12.1-7686/5-15”, putem pošte ili putem Protokola na slijedeću adresu: BH TELECOM D.D. SARAJEVO, Direkcija Tuzla, Aleje Alije Izetbegovića 29, Tuzla.

Rok za podnošenje ponuda je: 23.12.2015.godine do 12,00 sati.

 

VI – Datum i mjesto otvaranja ponuda:

 

Javno otvaranje ponuda će se obaviti 23.12.2015.godine u 12,15 sati u Sali na I spratu BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla, Aleje Alije Izetbegovića 29, Tuzla.

Javnom otvaranju mogu prisustvovati ponuđači koji su dostavili ponudu, odnosno osobe koje su ovlašćene za učešće.

 

VII – Ostale odredbe

 

Sredstva koja su predmet prodaje se prodaju u zatečenom stanju.

BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku javnog poziva, te zadržava pravo da prihvati ili odbije svaku ponudu, poništi oglas ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuđačima niti je u obavezi objasniti takve odluke.

U cilju eventualnih razjašnjenja i nejasnoća iz ponude mogu se pozvati određeni ponuđači da u toku razmatranja ponuda, a prije donošenja konačne odluke o izboru najpovoljnije ponude daju dodatne informacije u vezi dostavljene ponude.

 

 

                                                                                 

                                                                                             

17.12.2015