NabavkeJAVNI POZIV ovlaštenim distributerima mobilnih uređaja proizvođača Samsung, LG, HTC i Sony

Predmet javnog poziva

 

BH Telecom d.d. Sarajevo poziva pravna lica da iskažu svoj interes za poslovnu saradnju sa BH Telecomom dostavljanjem pisama namjere.

Uz pismo namjere, potrebno je dostaviti:

 

Pismo autorizacije kojim se potvrđuje da je distributer ovlašten od strane proizvođača za isporuku mobilnih uređaja proizvođača Samsung, LG, HTC i Sony za tržište Bosne i Hercegovine i da može ispuniti slijedeće:

Pismo autorizacije mora biti originalno, na memorandumu proizvođača mobilnih uređaja, ovjereno pečatom i potpisano od ovlaštene osobe. Svi dokumenti trebaju biti prevedeni na jedan od službenih jezika u BiH od strane sudskog tumača.

 

Ovlašteni distributer je dužan dostaviti Izjavu kojom se obavezuje da će mobilne uređaje koji budu predmet ugovora isporučivati na paritetu DDP Sarajevo,  ul. Bulevar Meše Selimovića 18, Incoterms 2010.

 

Podnošenje pisma namjere

 

Pismo namjere potrebno je dostaviti na adresu:

 

BH Telecom d.d. Sarajevo

Izvršna direkcija za razvoj poslovanja

Sektor za upravljanjem marketingom

Ul. Franca Lehara 7

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina,

 

sa naznakom: ''Prijava na javni poziv ovlaštenim distributerima mobilnih uređaja  – ne otvaraj!''

 

Ostalo

BH Telecom po ovom javnom pozivu ne snosi nikakave troškove pravnih lica u sudjelovanju, kao ni obavezu sklapanja ugovora. Poslovna saradnja sa pravnim licima koja ispunjavaju navedene uslove ostvariće se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

BH Telecom zadržava pravo uvida, provjere dostavljenih informacija i traženja dodatnih pojašnjenja.

Javni poziv za iskazivanje interesa za poslovnu saradnju ostaje otvoren 7 dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.

 

Dodatne informacije

Dodatne informacije mogu se zatražiti u pisanoj formi, putem faksa: +387 33 256 435.

 

22.07.2015