NabavkeJAVNI POZIV za iskazivanje interesa (dostavljanje prijave) za komisionu prodaju MyKi uređaja putem BH Telecoma

Uz prijavu potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 

Opšti uslovi

 

a) Izvod iz sudskog registra ne stariji od 6 mjeseci (original ili ovjerena kopija);

b) Finansijski izvještaj za 2016. godinu kojim dokazuje da je pozitivno poslovao na dan 31.12.2016. godine

c) Izjavu da je ponuđač saglasan u potpunosti ispoštovati sve odredbe Zakona o zaštiti potrošača BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 25/06 i br. 88/15).

 

 

Posebni uslovi

a) Popunjen Formular za podnošenje prijave

b) Autorizaciju (original ili ovjerenu kopiju) da je podnosilac prijave ovlašteni distributer, serviser i  pružalac podrške MyKi uređaja koju izdaje proizvođač/proizvođačeva organizaciona jedinica za tržište BiH (autorizacija treba biti izdata za 2017. i 2018 godinu). U slučaju da podnosilac prijave dostavlja autorizaciju proizvođačeve organizacione jedinice zadužene za tržište BiH dužan je u prijavi dostaviti autorizaciju za proizvođačevu organizacionu jedinicu izdatu od strane proizvođača

c) Ukoliko podnosilac prijave nije autorizovani/ovlašteni serviser i pružalac podrške MyKi uređaja a istu ugovorio sa trećim pravnim licem dužan je dostaviti Izjavu servisera ovlaštenog od strane proizvođača/ proizvođačeve organizacione jedinice za tržište BiH kojom pod punom moralnom, materjalnom i krivičnom odgovornošću izjavljuje da će u ime i za račun podnosioca prijave, vršiti servis i podršku MyKi uređaja u skladu sa Servisnim ugovorom. Izjava treba sadržavati popis servisnih centara sa informacijama o gradu, adresi i kontakt telefon.

Dobavljač koji za autorizovani servis i pružalac podrške MyKi uređaja bude odabrao treće pravno lice i dalje je nosilac svih prava i obaveza po Servisnom ugovoru

 

d) Podnosilac prijave mora obezbijediti 24/7 podršku za MyKi aplikaciju i web interface sa opcijom praćenja i obezbjeđenja podrške korisnicima na najvećem nivou i detaljnu statistiku aktivnosti (interface na više nivoa za administratore, zaposlenike u podršci i statistički/saobraćajni interface, historijske informacije i informacije u realnom vremenu o prodaji i aktivnostima)

e) Izjavu proizvođača/proizvođačeve organizacione jedinice za tržište BiH s naznačenim vremenom saradnje podnosioca prijave na poslu distribucije/prodaje konkretnog branda

f) Izjavu proizvođača/proizvođačeve organizacione jedinice za tržište BiH s naznačenom sumom ukupnog prometa MyKi uređaja koji je ostvario podnosilac prijave u 2016. i 2017. godini

g)Zvaničan maloprodajni cjenovnik MyKi uređaja sa cijenama u koje je uključena komisiona naknada.

 

 

Formular za podnošenje prijave i Vodič za popunjavanje formulara po ovom Javnom pozivu, svi zainteresovani mogu dobiti slanjem zahtjeva na e-mail: dino.svraka@bhtelecom.ba i merima.batlak@bhtelecom.ba

Prijave koje ne budu dostavljene u skladu s Formularom za podnošenje prijava neće biti razmatrane.

BH Telecom po ovom javnom pozivu ne snosi  nikakve troškove prijavljenih, kao ni obavezu zaključivanja ugovora. BH Telecom zadržava pravo uvida, provjere dostavljenih informacija i traženja dodatnih pojašnjenja.

Javnii poziv je otvoren 15 dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja ili  web stranici www.bhtelecom.ba.

  

Podnošenje prijava

Pismo namjere potrebno je dostaviti na adresu:

BH Telecom d.d. Sarajevo

Izvršna direkcija za razvoj poslovanja

Služba za nabavku i distribuciju roba, terminalnih uređaja i sadržaja

Ul. Franca Lehara 7

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

 

sa naznakom: ''Prijava na javni poziv za iskazivanje interesa za komisionu prodaju MyKi uređaja putem BH Telecoma – ne otvaraj!''

 

Dodatne informacije

Dodatne informacije mogu se zatražiti u pisanoj formi, putem e-mail: dino.svraka@bhtelecom.ba i merima.batlak@bhtelecom.ba

 

17.10.2017