NabavkeJAVNI OGLAS ZA PRODAJU RASHODOVANIH SREDSTAVA DRUŠTVA

JAVNI OGLAS ZA PRODAJU RASHODOVANIH SREDSTAVA  DRUŠTVA

I.

Predmet Javnog poziva je izbor najpovoljnijeg ponuđača za kupovinu rashodovanih sredstava BH Telecoma d.d., a prema ovjerenoj specifikaciji kako slijedi: 

 

·         LOT -1 (Oprema za održavanje WLL sistema)

 

           EFAU – 2M – 1.9 GHz;                                       633 kom

           PCU BATTERY;                                                   1.325 kom

           REGULATED AC7DC CONV.UNIVERSAL;          1.325 kom

(početna cijena za opremu iz LOT-a 1 iznosi 250.000,00 KM sa uračunatim PDV-om)

 Napomena: Oprema nikada nije bila koštena

 

·         LOT – 2 (Oprema za održavanje PCM sistema)

 

            ROFBS 197 102/1 R 2A PBA-UPS-PGS 4 PGS8;            600 kom

            BFLBS 101 02/1 R1D SUBRACK COMPLETE PGS4;        26 kom 

            (početna cijena za opremu iz LOT-a 2 iznosi 40.000,00 KM sa uračunatim PDV-om)

 Napomena: Oprema nikada nije bila koštena

 

·         LOT – 3 (CTA-POTS terminalna oprema 1-line za DECT sistem)

 

           CTA-POTS terminalna oprema 1-line;                 62 kom

(početna cijena za opremu iz LOT-a 3 iznosi 20.000,00 KM sa uračunatim PDV-om)

Napomena: Oprema nikada nije bila koštena

 

·         LOT – 4 (Kabl MDF 50x2x0,5, 19.280 m i završne toploskupljajuće spojnice)

 

            KABL MDF 50x2x0,5;                                                                          19.280 m

            K TK 59-45 PRIM.SEK 20x2x0,65;                                                              9 m

            SPOJNICA ZAVRŠNA TOPLOSKUPLJAJUĆA 160/12;                           15 kom

            SPOJNICA ZAVRŠNA TOPLOSKUPLJAJUĆA 90/3;                               14 kom

             (početna cijena za opremu iz LOT-a 4 iznosi 5.000,00 KM sa uračunatim PDV-om)

 

Detaljnije informacije o rashodovanim sredstavima koja su predmet prodaje zainteresovani kupci mogu saznati dobiti u skladištu rashodovane opreme, uz prethodnu najavu putem emaila adnan.najetovic@bhtelecom.ba ili telefon 061 377 500.

 

Sva rashodovana sredstva su uskladištena na slijedećoj lokaciji:

 

ü  Skladište BH Telecom-a d.d. Sarajevo u Sarajevu Alipašin most, Ul. Džemala Bijedića 177, 71000 Sarajevo )

 

II.

 

 

 

u slijedećim iznosima za svaki LOT kako slijedi:

 

Za LOT-1 = 25.000,00 KM ( dvadesetpet hiljada KM )

 

Za LOT-2 = 4.000,00 KM ( četiri hiljade KM)

 

Za LOT-3 = 2.000,00 KM ( dvije hiljade KM)

 

Za LOT-4 = 500,00 KM ( pet stotina KM)

 

 

 

 

 

 

 

III.

Prijave za učestvovanje na usmenom javnom nadmetanju/ licitaciji za kupovinu rashodovane opreme iz tačke I. ovoga javnog poziva sa naznačenim brojem LOT-a/LOT-ova predati u zatvorenoj koverti pod imenom – nazivom ponuđača zajedno sa dokazom o izvršenoj uplati depozita i podacima o ponuđaču na Protokol BH Telecom-a, Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo, ili dostaviti preporučenom pošiljkom sa naznakom „Prijava za Usmeno javno nadmetanje/Licitaciju po Javnom Oglasu br. 05.3.2-18098/16-10   (NE OTVARATI!)“ najkasnije do četvrtka 15.12.2016. godine u 10.00 sati.

 

 

 

 

Prijava treba da sadrži:

a)    Prijavu sa upisanim iznosom inicijalne ponude/ cijene (sa uračunatim PDV-om) za svaki LOT,

b)    Lične i kontakt podatke o ponuđaču ( adresa, telefon, fax, e-mail) kao i podatke o bankovnom transakcijskom / tekućem računu.

c)    ovjerenu kopiju Rješenja o registraciji i porezni ID broj za pravna lica  - ovjera Opština

d)    ovjerenu kopiju lične karte za fizička lica - ovjera Opština

e)    potpisanu i ovjerenu izjavu o prihvatu ponuđene opreme u zatečenom stanju – ovjera Opština

f)     potpisanu i ovjerenu izjavu ponuđača kojom se obavezuje da će, ukoliko bude izabran kao najpovoljniji, izvršiti uplatu ukupnog ugovorenog iznosa u roku 10 (deset) dana od potpisa Ugovora – ovjera Opština

g)    potpisanu i ovjerenu izjavu o opciji licitirane ponude – 60 (šezdeset) dana - ovjera Opština

h)    dokaz o ispunjenju obaveze dostavljanja sredstva obezbjeđenja za ozbiljnost ponude (dokaz o uplati depozita / kaucije).

 

Javno nadmetanje / licitacija će se obaviti u četvrtak 15.12.2016. godine, u 11.00 sati, u sjedištu Generalne direkcije Društva, Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo  – Sala za sastanke, III sprat.

Osnovni kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuđača isključivo će se zasnivati na najvećoj ponuđenoj cijeni formalno-pravno zadovoljavajuće ponude.

Prisustvovanje na javnom nadmetanju/licitaciji dozvolit će se samo ovlaštenim predstavnicima ponuđača ili njihovim opunomoćenicima.

                                                                                 

IV.

Termini za davanje informacija o predmetima prodaje, uvid u dokumentaciju i najave pregleda su:

 

-       Svakim radnim danom od 08.00 -15.00 ( CET) u prostorijama Generalne Direkcije Društva, Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo.

 

Zainteresovana lica pregled opreme u skladištima BH Telecom-a d.d. Sarajevo mogu izvršiti samo u prethodno zakazanom terminu uz prisustvo lica ovlašetnog od strane Komisije.

 

Postupak prodaje će izvršiti Komisija za prodaju sredstava putem javnog nadmetanja koja je imenovana Rješenjem Generalnog direktora Društva broj: 05.4.1-2.1-18098/16 od 30.09.2016.godine a na način definisan Uputstva o postupku za prodaju sredstava dioničkog Društva BH Telecom Sarajevo br. WIG 7-10/08-01 od 15.02.2016. godine.

 

Osobe ovlaštene za davanje informacija:

 

-       Adnan Najetović, T: + 387 33 256 314 ; F: + 387 33 256 945 ; GSM: +387 61 377 500 (adnan.najetovic@bhtelecom.ba)

-       Mirza Odobašić, T: + 387 33 256 154 (mirza.odobasic@bhtelecom.ba)

-       Idriz Pašić, T: + 387 33 766 666; ( idriz.pasic@bhtelecom.ba)

 

 

 

 

 

02.12.2016