NabavkeJavni poziv za dostavu terminalne opreme radi provjere usaglašenosti sa BH Telecom xDSL/FTTH/IPTV/VoIP/ACS sistemima

BH Telecom započinje novi ciklus provjere usaglašenosti terminalne opreme sa BH Telecom xDSL/FTTH/IPTV/VoIP/ACS sistemima. U sklopu ovog ciklusa će se vršiti kontinuirana testiranja terminalne opreme za pružanje usluga tipa netFlat/MojaTV. Nakon završenog testiranja, za svaki uređaj koji bude u potpunosti ispunio sve tehničke uslove, biće izdata potvrda o usaglašenosti sa BH Telecom xDSL/ FTTH/IPTV/VoIP/ACS sistemom. Ova aktivnost odnosi se isključivo na tipove terminalne opreme navedene u ovom javnom pozivu.

Potvrde o usaglašenosti uređaja sa BH Telecom xDSL/FTTH/IPTV/VoIP/ACS sistemom koristit će se kao sastavni dio dokumentacije ponuđača u postupcima nabavke terminalne opreme i bit će obavezujući dio dokumentacije ponuđača. Potvrde o usaglašenosti će važiti isključivo za tip i verziju hardvera i softvera (firmver i ostale softverske komponente uređaja) uređaja koji se dostavi na testiranje. Za svaku novu verziju hardvera ili softvera potrebno je dobiti novu potvrdu o usaglašenosti. Rok važenja Potvrde o usaglašenosti je 2 godine. Po isteku ovog roka dobavljač je dužan ponovo pokrenuti postupak testiranja. Ukoliko se nakon izdavanje potvrde o usaglašenosti izvrše određene promjene u BH Telecom xDSL/FTTH/IPTV/VOIP/ACS sistemu (upgrade ili dodavanje dodatnih funkcionalnosti) unutar perioda važenja potvrde o usaglašenosti uređaja, BH Telecom će obavijestiti ponuđače i prema potrebi zatražiti ponovni postupak testiranja.

 

Potvrde o usaglašenosti izdate tokom prethodnog ciklusa provjere usaglašenosti vrijede dvije godine od trenutka njihovog izdavanja kako je i naznačeno i spomenuti uređaji mogu u tom periodu ravnopravno učestvovati u svim postupcima nabavke terminalne opreme sa  uređajima koji budu bili usaglašeni u ovom ciklusu. Za uređaje predate prije objave ovog javnog poziva provjera usaglašenosti se provodi u skladu sa prethodnim javnim pozivom i odgovarajućim procedurama BH Telecoma. Pored toga ponuđači imaju i mogućnost da dostave uređaje po prethodnom pozivu tri mjeseca od dana objave ovog poziva uz navođenje podatka na koji javni poziv se uređaji dostavljaju.

 

Ovim putem Vas pozivamo da dostavite terminalne uređaje koji odgovaraju traženim spefikacijama navedenim u ovom javnom pozivu, na adresu:

BH Telecom d.d.Sarajevo

Direkcija ID za TIRS

Franca Lehara 7, Sarajevo

sa naznakom:“ Terminalna oprema za testiranje – tip <XXXX>“.

Detalji o tipovima uređaja su dati u nastavku ovog oglasa.

 

Uređaje, minimalno 3 komada, je potrebno dostaviti u originalnom, kompletnom pakovanju, što uključuje: adapter za napajanje, sve potrebne kablove, softver za izradu konfiguracijskih fajlova za provisioning ukoliko je isti potreban, sa detaljnom dokumentacijom za instalaciju i podešavanje softvera i pravljenje konfiguracijskih fajlova (ovaj softver mora biti konzolna aplikacija kako bi se mogla koristiti za automatsko generiranje konfiguracijskih fajlova od strane provisioning sistema BH Telecoma). Ukoliko softver za izradu konfiguracijskih fajlova nije potreban, potrebno je dostaviti detaljan opis procedure za izradu konfiguracijskih fajlova na zahtjev.

 

Potrebno je dostaviti detaljnu dokumentaciju (obavezno opis proizvoda „Data sheet“) i ostale elemente potrebne za uspješno testiranje kao što je uputstvo za konfiguraciju uređaja („Manual“).

 

Takođe je potrebno navesti sljedeće podatke:

 

 

Testiranje opreme će se vršiti u propisanom radnom vremenu BH Telecom-a od 7:30h do 16:00h i u tom vremenu će biti omogućen dolazak predstavnika proizvođača opreme.

 

Ukoliko testiranje bude uspješno, od 3 dostavljena testna komada terminalne opreme, nakon testiranja će biti vraćen  samo 1 komad, dok će se druga dva zadržati radi usaglašavanja sa budućim verzijama sistema. Oprema će biti vraćena u roku ne kraćem od 30 i ne dužem od 60 dana. Opremu je moguće preuzeti lično.

 

U slučaju nedobivanja potvrde o usaglašenosti uređaja sa BH Telecom xDSL/FTTH/IPTV/VoIP/ACS sistemom u zadanom roku, ponuđač može predati dokument u kojem će naznačiti da želi nastaviti provjeru usaglašenosti sa istim uređajem koji je bio predmet provjere u prethodnom periodu uz informaciju o ispravljenim prethodno uočenim nedostacima.

 

Terminalni uređaj koji je predmet ovog javnog poziva treba pripadati jednom od sljedećih tipova uređaja:

 

xDSL i optički modemi

1.    ADSL2+  4 Port WLAN 11n Router 

 

2.    ADSL2+ IAD (Home Gateway) 

 

3.    VDSL2 4 Port WLAN 11n/ac Router 

 

4.    VDSL2 IAD (Home Gateway) 

  

5.   P2P FTTH 4 Port WLAN 11n/ac Router

FTTH P2P interface: 1x dual rate 100baseBX and 1000baseBX interface BIDI (Bidirectional), SM (Single mode), Tx=1310nm , Rx=1490 nm 

 

6.   P2P FTTH IAD (Home Gateway)

FTTH P2P inteface: 1x dual rate 100baseBX and 1000baseBX interface BIDI (Bidirectional), SM (Single mode), Tx=1310nm , Rx=1490 nm 

 

 

CJELOKUPNA TEHNIČKA SPECIFIKACIJA OPREME  PO JAVNOM POZIVU ZA DOSTAVU TERMINALNE OPREME RADI PROVJERE USAGLAŠENOSTI SA BH TELECOM xDSL/FTTH/IPTV/VoIP/ACS SISTEMOM:

Linkovi na tehničku dokumentaciju:

 

ADSL2+  4 Port WLAN 11n Router 

 

ADSL2+ IAD (Home Gateway) 

 

VDSL2 4 Port WLAN 11n/ac Router 

 

VDSL2 IAD (Home Gateway) 

 

P2P FTTH 4 Port WLAN 11n/ac Router 

 

 

P2P FTTH + IAD(Home Gateway)

 

Kontakt e-mail adresa: Xmodem_certifikacija@bhtelecom.ba

19.02.2018