NabavkeJAVNI POZIV ZAINTERESIRANIM PONUĐAČIMA ZA PRIJAVU NA LISTU KVALIFIKOVANIH PONUĐAČA DIONIČKOG DRUŠTVA BH TELECOM D.D. SARAJEVO

 

 

JAVNI POZIV ZAINTERESIRANIM PONUĐAČIMA ZA PRIJAVU NA LISTU KVALIFIKOVANIH PONUĐAČA DIONIČKOG DRUŠTVA BH TELECOM D.D. SARAJEVO

 

 

U skladu sa članom 84. Pravilnika o nabavkama dioničkog društva BH Telecom Sarajevo objavljuje javni poziv za uvrštavanje zainteresiranih ponuđača na listu kvalifikovanih ponuđača Društva po grupama predmeta nabavke.

Sve grupe predmeta nabavki koje namjerava provoditi BH Telecom d.d. su objavljeni na web stranici BH Telecoma, link: www.bhtelecom.ba

           

Zainteresirani ponuđači u svojim prijavama iskazuju interes za grupu predmeta za koje podnose prijavu uz obavezno ispunjenje sljedećih uslova sa odgovarajućim dokazima:

 

 

1.  Ispunjene obaveze u vezi s plaćanjem direktnih poreza i ostalih javnih davanja u skladu s relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran.

Dokaz za rezidente BiH: U Federaciji BiH i RS potvrda koju izdaje Porezna uprava a koja je izdata u periodu od objave javnog poziva do krajnjeg roka za podnošenje prijava a može biti original ili kopija.

Dokaz  za nerezidente: Dokaz je dokument nadležnog organa u zemlji u kojoj je isti registrovan (original ili kopija) a koji je izdat u periodu od objave javnog poziva do krajnjeg roka za podnošenje prijava a može biti original ili kopija.

 

     Napomena za rezidente: Kao dokaz za ispunjavanje obaveza u vezi sa plaćanjem penzionog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, odnosno obaveza u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, prihvata se i sporazum zainteresiranog ponuđača s nadležnim poreskim institucijama o reprogramiranom, odnosno odgođenom plaćanju obaveza ponuđača po osnovu poreza i doprinosa i indirektnih poreza, uz potvrdu poreskih organa da ponuđač u predviđenoj dinamici izmiruje svoje reprogramirane obaveze koja je izdata u periodu od objave javnog poziva do krajnjeg roka za podnošenje prijava a može biti original ili kopija.

 

 

2.  Ispunjene obaveze u vezi s plaćanjem indirektnih poreza u skladu s relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran.

Dokaz za rezidente BiH: potvrda koju izdaje Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) a koja je izdata u periodu od objave javnog poziva do krajnjeg roka za podnošenje prijava a može biti original ili kopija.

Dokaz za nerezidente: Dokaz je dokument nadležnog organa u zemlji u kojoj je isti registrovan a koji je izdat u periodu od objave javnog poziva do krajnjeg roka za podnošenje prijava a može biti original ili kopija.

 

       Napomena: U slučaju da zainteresirani ponuđač nije obveznik PDV-a, kao dokaz za uslov br. 2  potrebno je dostaviti Uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) kojim se konstatuje da ponuđač nije PDV obveznik.

 

3.     Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Dokaz za rezidente BiH: Original ili kopija izvoda iz sudskog registra koji je izdat u periodu od objave javnog poziva do krajnjeg roka za podnošenje prijava, ukoliko je kandidat ponuđač domaće pravno lice, odnosno originalom ili kopijom rješenja nadležne službe za upravu.

 

Dokaz za nerezidente: Original ili kopija dokumenata kojima se dokazuje registracija u relevantnim profesionalnim ili drugim relevantnim registrima zemlje inostranog ponuđača čiji datum izdavanja nije stariji od 6 (šest) mjeseci do krajnjeg roka za podnošenje prijava a kojim se dokazuje obavljanje odgovarajuće profesionalne djelatnosti. Uz dokument se dostavlja prevod od strane ovlaštenog sudskog tumača na jedan od službenih jezika BiH. 

 

4.     Ekonomska i finansijska podobnost

 

Dokaz: Odgovarajuće bankovno pismo kojim se dokazuje da je glavni račun ponuđača aktivan u periodu od tri mjeseca od momenta izdavanja bankovnog pisma u kojem banka treba da navede da je navedeni račun glavni račun. Datum izdavanja potvrde/bankovnog pisma treba biti u  periodu od objave javnog poziva do krajnjeg roka za podnošenje prijava. 

 

Analizu prijava vrši komisija BH Telecoma. Lista kvalifikovanih ponuđača po grupama  će se se objaviti  na web stranici Društva i važeća je do momenta objave nove/ažurirane Lista kvalifikovanih ponuđača po grupama na web stranici.

 

Podsjetnik: BH Telecom je objavio listu kvalifikovanih ponuđača u prvom kvartalu 2016. godine. Ovim putem se vrši ažuriranje postojeće liste, te će se po završetku analize prijava, na web stranici Društva objaviti nova /ažurirana lista.

Ponuđači koji se već nalaze na listi kvalifikovanih ponuđača, da bi bili uvršteni u novu/ažuriranu listu  kvalifikovanih ponuđača, obavezni su dostaviti nove dokumente u skladu sa ovim pozivom.

 

Ponuđači koji se ocjenjene kao kvalifikovani na osnovu javnog poziva nisu obavezni dostavljati dokumentaciju (iz javnog poziva) prilikom učešća u postupcima nabavke koje raspisuje/provodi Društvo. Ponuđači koji nisu dostavili dokumentaciju/nisu učestvovali po javnom pozivu, te se ne nalaze na listi kvalifikovanih ponuđača po grupama, su obavezni dostavljati svu dokumentaciju traženu TD u postupcima nabavke koje provodi Društvo.

 

Lista kvalifikovanih ponuđača se ažurira svakih 6 (šest) mjeseci na način da se ponovo objavi javni poziv za prijavu i ažuriranje liste kvalifikovanih ponuđača Društva na web stranici Društva i u minimalno dvije dnevne novine.

 

Prijava na određenu grupu predmeta nabavki ne isključuje ponuđače da dostave svoje ponude u postupcima nabavke koje provodi Društvo i za drugu grupu predmeta nabavki.

 

U slučaju da ponuđač nije iskazao interes za prijavu na javni poziv i nije uvršten na listu kvalifikovanih ponuđača, isto se neće smatrati kao ograničavajući faktor za učešće u postupcima nabavki koje provodi Društvo.

 

Prijave se podnose u zatvorenoj koverti na protokol BH Telecoma, Franca Lehara br. 7 , Sarajevo  sa naznakom Prijava na listu kvalifikovanih ponuđača Dioničkog društva BH Telecom d.d. Sarajevo – ne otvaraj.

 

Rok za podnošenje prijava je 27.12.2016. godine do 16 sati.

 

 

                                                                                              

28.11.2016