NabavkeJAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA KUPOVINU EKSKLUZIVNIH PRAVA NA PRENOS/EMITOVANJE 32 UTAKMICE BHT PREMIJER LIGE BiH OD 6. DO 18. KOLA I KUPOVINU PRAVA NA KORIŠTENJE VIDEO ISJEČAKA UTAKMICA BHT PREMIJER LIGE BiH ZA PRVIH 18 KOLA SEZONE 2017/2018

 

I

(Predmet prodaje)

 

(1)       Predmet prodaje na osnovu ovog Javnog poziva za dostavljanje ponuda su prava na prenos/emitovanje utakmica BH Telecom Premijer lige BiH na teritoriji cijelog svijeta, bez ograničenja na tehnologiju prenosa (IPTV, CATV, DTH, OTT, WEB, Mobile i ostale tehnologije) te prava na kreiranje vlastite arhive u skladu sa tačkom II, koja uključuju: 

 

a)    ekskluzivna prava na prenos, emitovanje i reemitovanje licenciranog sadržaja u živom ili odloženom prenosu u cjelosti (od 6. do 18. kola), uključujući neekskluzivna prava na isječke utakmice koja je predmet prodaje;

 

b)    neekskluzivna prava na emitovanje i reemitovanje licenciranog sadržaja u odloženom prenosu djelimično – video isječci u maksimalnom trajanju do 90 sekundi po utakmici (za prvih 18 kola).

 

(2)       Kupac nakon zaključivanja ugovora o prenosu prava na prenos, emitovanje i reemitovanje licenciranog sadržaja u živom ili odloženom prenosu u cjelosti (od 6. do 18. kola) sa BH Telecomom zadržava pravo daljnje prodaje kupljenog sadržaja.

 

(3)       Kupac zaključivanjem ugovora o prenosu prava na emitovanje i reemitovanje licenciranog sadržaja u odloženom prenosu djelimično – video isječci (za prvih 18 kola) ne stiče pravo daljnje prodaje tog sadržaja.

 

(4)       Kupac sam snosi troškove produkcije za utakmice i video isječke na koje je stekao pravo na prenos, emitovanje i reemitovanje licenciranog sadržaja.

 

II

(Raspored utakmica)

 

Raspored utakmica sa terminima odigravanja za koje se provodi postupak prodaje ekskluzivnih prava na prenos/emitovanje sadržaja BH Telecom Premijer lige BiH od 6. do 18. kola i prodaje prava na korištenje video isječaka (sve utakmice iz prvih 18 kola) je utvrđen u Tabeli kako slijedi:

 

 

 

6. KOLO

26.08.2017.

FK MLADOST

-

FK RADNIK

27.08.2017.

NK GOŠK

-

FK KRUPA

 

7. KOLO

09.09.2017.

FK SLOBODA

-

NK GOŠK

10.09.2017.

FK KRUPA

-

FK MLADOST

8. KOLO

16.09.2017.

NK VITEZ

-

NK ČELIK

17.09.2017.

NK GOŠK

-

HŠK ZRINJSKI

17.09.2017.

FK BORAC

-

FK RADNIK

9. KOLO

23.09.2017.

HŠK ZRINJSKI

-

FK MLADOST

23.09.2017.

NK ČELIK

-

NK GOŠK

24.09.2017.

NK ŠIROKI BRIJEG

-

NK VITEZ

10. KOLO

30.09.2017.

NK VITEZ

-

NK GOŠK

01.10.2017.

FK BORAC

-

FK SLOBODA

11. KOLO

14.10.2017.

FK RADNIK

-

NK VITEZ

14.10.2017.

FK KRUPA

-

NK ŠIROKI BRIJEG

15.10.2017.

NK GOŠK

-

FK MLADOST

12. KOLO

21.10.2017.

NK VITEZ

-

FK MLADOST

21.10.2017.

NK ČELIK

-

FK BORAC

21.10.2017.

FK KRUPA

-

FK RADNIK

13. KOLO

28.10.2017.

FK KRUPA

-

NK VITEZ

28.10.2017.

FK RADNIK

-

FK SLOBODA

29.10.2017.

FK BORAC

-

NK GOŠK

 

14. KOLO

04.11.2017.

FK MLADOST

-

FK BORAC

04.11.2017.

NK ČELIK

-

NK ŠIROKI BRIJEG

04.11.2017.

HŠK ZRINJSKI

-

FK RADNIK

 

15. KOLO

18.11.2017.

FK SLOBODA

-

NK VITEZ

18.11.2017.

FK KRUPA

-

HŠK ZRINJSKI

16. KOLO

25.11.2017.

FK MLADOST

-

NK ŠIROKI BRIJEG

26.11.2017.

NK VITEZ

-

FK BORAC

17. KOLO

02.12.2017.

HŠK ZRINJSKI

-

NK VITEZ

02.12.2017.

FK KRUPA

-

NK GOŠK

18. KOLO

09.12.2017.

FK MLADOST

-

FK KRUPA

10.12.2017.

FK BORAC

-

NK ŠIROKI BRIJEG

 

Napomena: prodaja prava na korištenje video isječaka se odnosi na sve utakmice BH Telecom Premijer lige BiH za prvih 18 kola sezone 2017/2018.

 

 

III

(Pravo učešća)

 

Pravo učešća po osnovu ovog Javnog poziva u postupku prodaje ekskluzivnih prava na prenos/emitovanje sadržaja BH Telecom Premijer lige BiH od 6. do 18. kola i prodaje prava na korištenje video isječaka utakmica BH Telecom Premijer lige BiH za prvih 18 kola sezone 2017/2018 imaju sva domaća i strana pravna lica.

                                                                                 

IV

(Sadržaj ponude)

 

(1)       Ponuda obavezno treba sadržavati sljedeće:

 

a)    Podatke o pravnom licu (adresa, e-mail, broj telefona, ime ovlaštenog lica za zastupanje, transakcijski račun na koji će se izvršiti povrat depozita u slučaju da ponuda ponuđača bude odbijena ili odbačena);

b)    Rješenje o upisu u sudski registar;

c)    Predmet ponude, jasno označeno, i to u slučaju:

1.    Ponude za kupovinu ekskluzivnih prava na prenos/emitovanje sadržaja BH Telecom Premijer lige BiH od 6. do 18. kola: jasno označenu utakmicu za koju se dostavlja ponuda, sa naznačenim učesnicima i rednim brojem kola u kojem se takmiče. U slučaju ponude za veći broj utakmica, ponude se podnose odvojeno unutar jedinstvene ponude koja se upućuje prema BH Telecomu;

 

2.    Zahtjeva za kupovinu prava na korištenje video isječaka utakmica BH Telecom Premijer lige BiH za prvih 18 kola sezone 2017/2018: jasno označen redni broj kola za koji se dostavlja zahtjev, a u slučaju zahtjeva za veći broj kola, zahtjev se podnosi sa tačno naznačenim kolima;

 

d)    Iznos ponude u konvertibilnim markama (KM) bez PDV-a, koji:

1.    Za kupovinu ekskluzivnih prava na prenos/emitovanje sadržaja BH Telecom Premijer lige BiH od 6. do 18. kola: ne može biti manji od 2.000,00 KM bez PDV-a (dvijehiljade konvertibilnih maraka bez PDV-a) za svaku pojedinu utakmicu. Novčani iznos iz pismene ponude se smatra pravno obavezujućim i konačnim te se ne može mijenjati niti u jednoj fazi prodaje.

 

Cijena prava na korištenje video isječaka utakmica BH Telecom Premijer lige BiH za prvih 18 kola sezone 2017/2018 iznosi 200,00 KM bez PDV-a (dvijestotine konvertibilnih maraka bez PDV-a) za svako pojedino kolo;

 

e)    Za svaku pojedinu utakmicu iz stava c) tačka 1. ovog člana, za koju se vrši dostavljanje ponuda, dokaz o uplati depozita na ime garancije za ozbiljnost ponude u vrijednosti od 1.000,00 KM (jednahiljada konvertibilnih maraka), na jedan od sljedećih transakcijskih računa BH Telecoma:

 

Za domaća pravna lica:

 

Raiffeisen Bank d.d. BiH

Zmaja od Bosne bb

71000 Sarajevo

KM: 1610000030950092

 

Za strana pravna lica:

 

Raiffeisen Bank d.d. BiH

Zmaja od Bosne bb

71000 Sarajevo

SWIFT: RZBABA2S

BH Telecom d.d. Sarajevo

IBAN: BA39 1611 0000 0124 8933

 

Za zahtjeve iz stava c) tačka 2. ovog člana nije potrebna uplata depozita na ime garancije za ozbiljnost ponude.

 

(2)       Ponude/zahtjevi moraju biti potpisani od strane ovlaštenog lica za zastupanje pravnog lica/podnosioca ponude/zahtjeva i ovjereni pečatom tog pravnog lica.

(3)       U slučaju nezaključivanja ugovora sa BH Telecomom ili njegovog neispunjenja, Ponuđač koji bude proglašen pobjednikom, gubi pravo na povrat uplaćenog depozita, koji će BH Telecom zadržati na ime odustanice.

 

V

(Dostavljanje ponuda)

 

(1)       Ponude za kupovinu ekskluzivnih prava na prenos/emitovanje sadržaja BH Telecom Premijer lige BiH od 6. do 18. kola se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom:“NE OTVARAJ – Ponuda za kupovinu ekskluzivnih prava na prenos/emitovanje utakmica BH Telecom Premijer lige BiH za sezonu 2017/2018”, i to do srijede, 23.08.2017. godine do 12:00 sati.

 

(2)       Zahtjevi za kupovinu prava na korištenje video isječaka za prvih 18 kola sezone 2017/2018 BH Telecom Premijer Lige BiH se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom: “NE OTVARAJ – Zahtjev za kupovinu prava na korištenje video isječaka utakmica BH Telecom Premijer lige BiH za sezonu 2017/2018”. Prava na korištenje video isječaka se mogu kupiti tokom cijele polusezone.

 

(3)       Sve ponude i zahtjevi koji pristignu poslije roka naznačenog u ovom Javnom pozivu neće biti uzeti u razmatranje.

 

VI

(Tok otvaranja ponuda)

 

(1)       Postupak otvaranja ponuda će se održati u prostorijama BH Telecoma pred Komisijom za provođenje postupka prodaje u skladu sa ovim Javnim pozivom te je zatvoren za ponuđače i javnost.

 

(2)       Otvaranje ponuda za kupovinu ekskluzivnih prava na prenos/emitovanje sadržaja BH Telecom Premijer lige BiH od 6. do 18. kola će se obavljati prema sljedećem redu aktivnosti:

 

1.    Ponude koje pristignu nakon utvrđenog roka se ne otvaraju te se vraćaju dobavljaču/ponuđaču/kandidatu neotvorene uz obrazloženje;

2.    Predsjednik Komisije poziva članove Komisije da pristupe otvaranju blagovremeno prispjelih ponuda i razvrstavanju po utakmicama;

3.    Za svaku utakmicu pojedinačno se vrši otvaranje ponuda i provjeravanje da li su ponude kompletne u smislu uslova utvrđenih u tački IV ovog Javnog poziva;

4.    Nepotpune ponude neće biti uzete u razmatranje;

5.    Rangiranje ponuda prema kriteriju najveće ponuđene cijene izražene u konvertibilnim markama i konstatovanje najveće ponude za svaku pojedinu utakmicu, dok se ostale ponude proglašavaju odbijenima. Sve ponude koje sadržavaju bilo kakve uslove ili neprecizne i neodređene iznose se ne uzimaju u razmatranje;

6.    Ukoliko se na Javni poziv odazvao samo jedan ponuđač koji je ponudio minimalnu cijenu iz tačke IV ovog Javnog poziva ili veći iznos, predsjednik Komisije ga proglašava pobjednikom za tu utakmicu;

7.    Ukoliko se za istu utakmicu prijavi dva ili više ponuđača sa istom cijenom, koja je ujedno i najveća cijena ponude, Komisija će proglasiti pobjednikom ponuđača koji je ranije dostavio ponudu po datumu i vremenu prijemnog pečata protokola BH Telecoma, dok se ostale ponude proglašavaju odbijenima;

8.    Zaključivanje otvaranja ponuda i potpisivanje zapisnika.

 

VII

(Obavještavanje ponuđača o rezultatima postupka prodaje)

 

Po okončanju postupka otvaranja ponuda, BH Telecom će svim ponuđačima poslati obavijest na e-mail adresu naznačenu u ponudi i putem pošte sa povratnicom, u kojoj će se navesti rezultati provedenog postupka prodaje, sa spiskom svih rangiranih ponuđača po utakmici/utakmicama za koje je dostavljena ponuda.

 

VIII

(Podnošenje prigovora)

 

Svaki od ponuđača ima mogućnost podnošenja prigovora u pismenoj formi i uvida u dokumentaciju u roku od 24 sata od momenta prijema obavještenja o rezultatima postupka prodaje od strane BH Telecoma.

 

IX

(Prava i obaveze ponuđača/kupca)

 

(1)       Ponuđač koji bude proglašen pobjednikom (u daljem tekstu: Kupac) se poziva da u roku od dva dana od prijema obavještenja pristupi zaključivanju ugovora o kupovini ekskluzivnih prava na prenos/emitovanje utakmica BH Telecom Premijer lige BiH.

 

(2)       Sve poreze i troškove oko kupovine ekskluzivnih prava na prenos/emitovanje utakmica BH Telecom Premijer lige BiH snosi Kupac.

 

(3)       Ukoliko Kupac na poziv BH Telecoma u ostavljenom roku ne pristupi zaključivanju ugovora o kupovini ekskluzivnih prava na prenos/emitovanje utakmica BH Telecom Premijer lige BiH ili ukoliko Kupac ne izvrši uplatu punog iznosa ponuđene cijene u roku utvrđenim ugovorom, smatraće se da je odustao od kupovine te gubi pravo na povrat uplaćenog depozita, a BH Telecom stiče pravo da ponudi zaključivanje ugovora sa sljedećim rangiranim ponuđačem.

 

(4)       Učesnicima u Javnom pozivu čije ponude ne budu prihvaćene, uplaćeni depozit radi učešća u Javnom pozivu će biti vraćen na transakcijski račun naveden u ponudi.

 

 

U Sarajevu, dana 15.08.2017. godine

 

Kontakt telefon: 033 256 400.

 

 

 

16.08.2017