NabavkeJAVNI OGLAS ZA PRODAJU RASHODOVANIH SREDSTAVA DRUŠTVA

 

I

Predmet Javnog poziva je izbor najpovoljnijeg ponuđača za kupovinu rashodovanih sredstava BH Telecoma d.d., a prema ovjerenoj specifikaciji kako slijedi: 

 

 

1.  RASHODOVANE SIROVINE

 

LOT - 1   Rashodovani TK kablovi ( bakarni)      cca. 2000. kg

Stanje opreme: komadi / reslovi

Početna prodajna vrijednost – 1.500,00 KM (netto)

Vrsta postupka/način prodaje –  Licitacija

Način plaćanja: Avans 100%

Vrijeme i mjesto primopredaje sredstava – do 7 radnih dana;  skladište prodavca

 

 

LOT – 2   Rashodovano željezo                            cca. 4000 kg

Stanje opreme: reslo

Početna prodajna vrijednost – 1.000,00 KM (Netto)

Vrsta postupka/način prodaje - Licitacija

Način plaćanja: Avans 100%

Vrijeme i mjesto primopredaje sredstva – do 7 radnih dana;  skladište prodavca

 

 

LOT – 3 Rashodovana plastika ( PVC i PHD)

 

Stanje opreme: nekorišteno

Početna prodajna vrijednost – 500,00 KM (Netto)

Vrsta postupka/način prodaje - Licitacija

Način plaćanja: Avans 100%

Vrijeme i mjesto primopredaje sredstva – do 7 radnih dana;  skladište prodavca

 

 

2.  RASHODOVANI NAMJEŠTAJ

 

LOT – 4 - Rashodovani kancelarijski namještaj - drveni

 

Stanje opreme: Korišteno

Početna prodajna vrijednost – 1.000,00 KM (Netto)

Vrsta postupka/način prodaje - Licitacija

Način plaćanja: Avans 100%

Vrijeme i mjesto primopredaje sredstava – do 7 radnih dana;  skladište prodavca

 

 

3.  RASHODOVANE KLIMA KOMORE

 

LOT – 5  Klima komore  - AC sistem za objekte                         2 komada

Stanje opreme: Korišteno

Početna prodajna vrijednost – 1.000,00 KM (Netto)

Vrsta postupka/način prodaje - Licitacija

Način plaćanja: Avans 100%

Vrijeme i mjesto primopredaje sredstva – do 7 radnih dana;  skladište prodavca

 

 

4.  RASHODOVANA INFORMATIČKA OPREMA

 

LOT – 6  Rashodovana informatička oprema

                            

Stanje opreme: Korišteno – bez hard diska i memorije

Početna prodajna vrijednost – 3.000,00 KM (Netto)

Vrsta postupka/način prodaje - Licitacija

Način plaćanja: Avans 100%

Vrijeme i mjesto primopredaje sredstva – do 7 radnih dana;  skladište prodavca

 

 

5.  RASHODOVANI TELEFONI

 

LOT – 7  Rashodovani telefoni

 

Stanje opreme: Korišteno  - ispravno

Početna prodajna vrijednost – 5.001,00 KM (Netto)

Vrsta postupka/način prodaje - Javno nadmetanje / zatvorene ponude

Način plaćanja: Avans 100%

Vrijeme i mjesto primopredaje sredstva  - do 7 radnih dana;  skladište prodavca

 

 

6.  RASHODOVANI RUČNI ALAT

 

LOT – 8  Rashodovani ručni alat

 

Stanje opreme: Korišteno - neispravno

Početna prodajna vrijednost – 500,00 (Netto)

Vrsta postupka/način prodaje - Licitacija

Način plaćanja: Avans 100%

Vrijeme i mjesto primopredaje sredstva  - do 7 radnih dana;  skladište prodavca

 

Detaljnije informacije o rashodovanim sredstavima koje su predmet prodaje zainteresovani kupci mogu dobiti u skladištu rashodovane opreme, uz prethodnu najavu putem emaila kemal.salaka@bhtelecom.ba ili na telefon 062 33 00 66.

 

Sva rashodovana sredstva su uskladištena na slijedećoj lokaciji:

 

ü  Skladište BH Telecoma d.d. Sarajevo u Sarajevu Alipašin most, Ul. Džemala Bijedića 177, 71000 Sarajevo

 

ü  Priručno skladište BH Telecoma d.d. Sarajevo u Sarajevu, Telecom Inženjering, Bulevar Meše Selimovića 18, 71000 Sarajevo.

 

II

Ø  Javna prodaja putem usmenog javnog nadmetanja/licitacije za LOT 1,2,3,4,5,6,8.

Ø  Javna prodaja putem javnog nadmetanja/ pismene ponude za LOT 7.

 

 

 

u slijedećim iznosima za svaki LOT kako slijedi:

 

Za LOT-1 = 1.500,00 KM

 

Za LOT-2 = 1.000,00 KM

 

Za LOT-3 = 500,00 KM

 

Za LOT-4 = 1.000,00 KM

 

Za LOT-5 = 1.000,00 KM

 

Za LOT-6 = 3.000,00 KM

 

Za LOT-7= 5.001,00 KM

 

Za LOT-8 = 500,00 KM

 

 

 

 

 

 

 

III

Prijave za učestvovanje na Javnom nadmetanju za kupovinu rashodovane opreme iz tačke I. ovoga javnog poziva sa obavezno naznačenim brojem LOT-a/LOT-ova predati u zatvorenoj koverti sa imenom – nazivom ponuđača na Protokol BH Telecoma, Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo, ili dostaviti

preporučenom pošiljkom sa naznakom „Prijava za javno nadmetanje po Javnom Oglasu br. 05.2.3-2.4-92090/17  (NE OTVARATI!)“ najkasnije do ponedjeljka 27.11.2017 godine do 10.00 sati.

 

 

Prijava treba da sadrži:

a)    Lične i kontakt podatke o ponuđaču (adresa, telefon, fax, e-mail) kao i podatke o bankovnom transakcijskom / tekućem računu ponuđača,

b)    Upisanu inicijalnu cijenu za svaki LOT (u netto iznosu)

c)    ovjerenu kopiju Rješenja o registraciji i porezni ID Broj za pravna lica  - ovjera Opština,

d)    ovjerenu kopiju lične karte za fizička lica - ovjera Opština,

e)    potpisanu i ovjerenu izjavu o prihvatu ponuđene opreme u zatečenom stanju – ovjera Opština,

f)     potpisanu i ovjerenu izjavu ponuđača kojom se obavezuje da će, ukoliko bude izabran kao najpovoljniji, izvršiti uplatu ukupnog ugovorenog iznosa u roku 5 (pet) dana od prijema predračuna/ potpisa Ugovora – ovjera Opština,

g)    potpisanu i ovjerenu izjavu o roku važenja licitirane ponude – 30 (trideset) dana - ovjera Opština,

h)    dokaz o ispunjenju obaveze dostavljanja sredstva obezbjeđenja za ozbiljnost ponude - (uplatnica depozita / kaucije).

i)      Kopija Rješenja/dozvole nadležnog organa za zbrinjavnje elektronskog i električnog otpada ili ovjerena izjava ponuđača kojim se obavezuje da će, ukoliko bude izabran kao najpovoljniji, kupljenu opremu staviti u dalju upotrebu – ovjera Opština!

 

 

Usmeno javno nadmetanje / licitacija za LOT-ove 1,2,3,4,5,6,8 će se održati u ponedjeljak 27.11.2017. godine, u 12.00 sati, u upravnoj zgradi Društva - Generalna direkcija, Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo  – Sala za sastanke, III sprat.

 

Javno nadmetanje / zatvorene ponude za LOT 7 će se održati u utorak 28.11.2017. godine, u 12.00 sati, u upravnoj zgradi Društva - Generalna direkcija, Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo  – Sala za sastanke, III sprat.

Osnovni kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuđača isključivo će se zasnivati na najvećoj ponuđenoj cijeni formalno-pravno zadovoljavajuće ponude.

Pravo prisustvovanja i učestvovanja na javnom nadmetanju imaju samo zakonski ovlašteni predstavnici ponuđača ili njihovi opunomoćenici.

                                                                                 

IV

Termini za davanje informacija o predmetima prodaje, uvid u dokumentaciju i najave pregleda su:

 

-       Svakim radnim danom od 08.00 -15.00 sati u prostorijama Generalne Direkcije Društva, Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo.

 

Zainteresovana lica pregled opreme u skladištu BH Telecoma d.d. Sarajevo mogu izvršiti samo u prethodno zakazanom terminu uz prisustvo lica ovlašetnog od strane Komisije.

 

Postupak prodaje će izvršiti Komisija za prodaju sredstava Društva putem javnog nadmetanja koja je imenovana od strane Izvršnog Direktora za pravne poslove, upravljanje organizacijom i ljudskim resursima  Br. 03-2.3-43801/17 od 07.07.2017 godine!

 

Osobe ovlaštene za davanje informacija:

 

-       Kemal Šalaka, T: + 387 33 256 163 ; F: + 387 33 256 945 ; GSM: +387 62 330 066 (kemal.salaka@bhtelecom.ba)

 

-       Idriz Pašić, T: + 387 33 766 666;

( idriz.pasic@bhtelecom.ba)

 

 

15.11.2017