NabavkePONOVNI JAVNI POZIV ZA PRODAJU RASHODOVANIH VOZILA ( IV PUT)

I Predmet poziva

 

Predmet poziva je prikupljanje i odabir najpovoljnije ponude za prodaju rashodovanih  vozila Direkcije Sarajevo, putem pribavljanja pismenih ponuda, po specifikaciji u tabeli:

 

PODACI O VOZILIMA

 

Red br.

Marka / vrsta vozila

Godina proizvodnje

Broj šasije

Broj motora

Početna cijena vozila

u KM

( bez PDV-a)

1.

Lada Niva

putničko

2003.

XTA21213031712264

7189228

1.000,00

2.

Lada Niva

putničko

2008.

XTA21214081890684

212149206001

800,00

 

II Uslovi za učešće

-          Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja svoje ponude-zapečaćene koverte dostave putem pošte ili neposredno na protokol BH Telecom dd Sarajevo, Direkcija Sarajevo, Zmaja od Bosne 88. 71.000 Sarajevo

 

-          Ponuđač ima pravo da aplicira na sve ili pojedinačne pozicije iz javnog poziva sa jasno naznačenim rednim brojem vozila, za koji dostavlja ponudu.

 

III Sadržaj ponude

Ponuda treba da sadrži:

 

Za fizička lica

-     Ime i prezime, broj lične karte,  tačnu adresu i broj telefona lica

-     Original ili ovjerenu kopiju potvrde o mjestu prebivališta –CIPS ( ne starija od 30 dana)

-          Broj stavke iz tačke I ovog poziva sa tačno naznačenim rednim brojem vozila za koje se dostavlja ponuda.

-          Ukupnu cijenu ponude (bez PDV-a) izraženo u KM sa jasno naznačenim rednim brojem vozila za koje se dostavlja ponuda.

-          Potvrdu o uplati iznosa od 10% početne prodajne cijene  na ime kaucije na  račun rashoda

      broj 1020500000083709 kod Union banke dd , sa naznakom: Uplata kaucije za učešće po   javnom pozivu br:08.6.1.-5363-1/14-38za vozilo pod rednim brojem:_____

-          Izjavu da prihvata rok odvoza vozila - 5 dana po izvršenoj uplati ugovorene cijene i uz potpis zapisnika o primopredaji vozila

-          Izjavu kojom se kupac obavezuje da će, ukoliko bude izabran, izvršiti uplatu ukupno ugovorenog iznosa u roku od 5 dana od potpisa ugovora,

-          Broj transakcijskog računa ponuđača, na koji će biti izvršen povrat kaucije ukoliko nastupe okolnosti iz stava 3, člana VI, Javnog poziva

-          Opciju ponude: 60 dana

 

Za pravna lica

-          Pismo ponude na memorandumu  ponuđača sa nazivom, tačnom adresom, ID brojem    (ukoliko ste PDV obveznik potrebna je ovjerena fotokopija uvjerenja o PDV registraciji,

       ukoliko niste ovjerenu pismenu izjavu da niste u sistemu PDV-a),

-     Izvod iz sudskog registra, odnosno ovjerenu fotokopiju istog,

-     Ime i prezime osobe ovlaštene od strane odgovornog lica, za učešće na prodaji putem  pribavljanja pismenih ponuda

-          Broj stavke iz tačke I ovog poziva sa tačno naznačenim rednim brojem vozila za koje se dostavlja ponuda.

-          Ukupnu cijenu ponude (bez PDV-a ) izraženo u KM, sa jasno naznačenim rednim brojem vozila  za koje se dostavlja ponuda.

-          Potvrdu o uplati iznosa od 10% početne prodajne cijene  na ime kaucije na  račun rashoda   broj 1020500000083709 kod Union banke dd , sa naznakom: Uplata kaucije za učešće po  javnom pozivu br: 08.6.1.-5363-1/14-38  za vozilo pod rednim brojem:_____

-          Izjavu da prihvata rok odvoza vozila - 5 dana po izvršenoj uplati ugovorene cijene i uz potpis zapisnika o primopredaji vozila

-          Izjavu kojom se kupac obavezuje da će, ukoliko bude izabran, izvršiti uplatu ukupno ugovorenog iznosa u roku od 5 dana od potpisa ugovora.

-          Broj transakcijskog računa ponuđača, na koji će biti izvršen povrat kaucije ukoliko nastupe okolnosti iz stava 3, člana VI, Javnog poziva

-          Opciju ponude: 60 dana

 

IV Rok za dostavu ponude

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja svoje ponude-zapečaćene koverte dostave putem pošte ili lično  na adresu:

BH TELECOM dd SARAJEVO, DIREKCIJA SARAJEVO, PROTOKOL, Zmaja od Bosne 88, 71000 Sarajevo sa naznakom:

 

«PONUDA ZA PONOVNI JAVNI POZIV ZA PRODAJU RASHODOVANIH VOZILA ( IV PUT) DIREKCIJE SARAJEVO  -  NE OTVARAJ PONUDA BROJ: ____________»  (sa jasno naznačenim rednim brojem vozila za koje se dostavlja ponuda).

 

Rok za podnošenje ponuda je 03.11.2016 godine. do 14,00 sati.

 

Motorna vozila  se mogu pogledati dana  20.10.2016.godine u vremenu od 12,00 do 14,00 sati u ulici Džemala Bijedića 177, Sarajevo.

 

V Javno otvaranje ponuda

Javno otvaranje ponuda će se održati 03.11.2016. godine u 14,15 sati u Sali na II spratu BH Telecom dd, Direkcija Sarajevo, Zmaja od Bosne 88, Sarajevo.

 

Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati  ponuđači koji su dostavili ponudu za javni poziv ( fizička lica), odnosno, osoba ovlaštena na učešće na prodaji putem pribavljanja pismenih ponuda ( pravna lica), uz dokaz o izvršenoj uplati kaucije.

 

VI Ocjena ponuda

Kriterij odabira najpovoljnije ponude je  najveća ponuđena cijena u odnosu na početnu.

Ponuda koja ne bude sadržavala sve potrebne elemente definisane u tačci III, neće se uzeti u razmatranje.

 

U slučaju kada su ponude istovjetne, ponuđačima će se dati primjeren rok da se izjasne o novoj ponudi, na način da istu trebaju dostaviti na protokol do roka koji će biti određen.

Postupak otvaranja ponuda je određen tačkom V.

 

Povrat uplaćene kaucije svim ponuđačima izvršiće se uplatom na račun ponuđača, izuzev ponuđaču koji je izabran kao najpovoljniji, u slučaju da odustane od kupovine.  

 

Kupac sa najvećom ponuđenom cijenom će sklopiti kupoprodajni ugovor sa prodavcem, te je dužan uplatiti kupoprodajnu cijenu na račun prihoda – ostalo  broj 1020500000083612 kod Union banke dd u roku od pet (5) dana nakon sklapanja ugovora, a u svakom slučaju prije preuzimanja vozila  koje je predmet sklopljenog ugovora.

 

Prodavac će nakon obostrano potpisanog ugovora ispostaviti fakturu za kupljena vozila u skladu sa Zakonom o PDV-u, odnosno isti neće biti obračunat na putnička vozila.

 

Ukoliko ponuđač sa najvećom ponuđenom cijenom ne uplati iznos prodajne cijene u roku, ugovor o kupoprodaji postaje nevažeći, te gubi pravo na povrat kaucije. U tom slučaju, kupcem se proglašava naredni najbolji ponuđač koji je zadovoljio uslove prodaje.

 

Troškove prenosa vlasništva, kao i ostale troškove u skladu sa zakonskim propisima plaća krajnji kupac.

 

Predaja kupljenih rashodovanih vozila kupcu izvršit će se  u ulici  Bulevar Meše Selimovića 177 Sarajevo, po uplati ugovorene cijene i uz potpis zapisnika o primopredaji vozila

 

Motorna vozila se prodaju u zatečenom stanju. Ista  se kupuju po principu viđeno-kupljeno, pa se naknadne reklamacije ne uvažavaju

 

VII Kontakt

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 033 658 368

 

 

                                                                                                                    

17.10.2016