NabavkeOBAVIJEST DIONIČARIMA DIONIČKOG DRUŠTVA BH TELECOM SARAJEVO

Saglasno Odlukama o isplati dividende za period 2003.-2011. godina, Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo je vršilo isplatu dividende dioničarima koji su na dan donošenja Odluke o isplati dividende bili registrovani na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH.

 

Dioničari su redovno informisani o pravu na isplatu dividende proporcionalno njihovom učešću u kapitalu Dioničkog društva BH Telecoma Sarajevo, objavljivanjem obavijesti na web stranici DD BH Telecom Sarajevo, kao i u dnevnim novinama i to za područje Republike Srpske i  područje Federacije BiH.

 

Većini dioničara koji su stekli pravo na dividendu  izvršena je isplata, s tim što je preostao određeni broj dioničara koji nisu dostavili tražene podatke neophodne za isplatu dividende zbog čega ista nije isplaćena.

 

Ponovo pozivamo sve dioničare kojima nije isplaćena dividenda za period 2003.-2011. godine da do 15.januara 2018.godine dostave podatke potrebne za isplatu dividende i to:

 

-       dokument za ličnu identifikaciju - kopija lične karte kopirana sa obje strane (za fizička lica rezidente),

-       naziv banke i broj transakcijskog računa ili kopiju platne kartice kopiranu  sa obje strane (za fizička lica rezidente i nerezidente kojim se uplata vrši na račun u zemlji),

-       podatke o uplatnom transakcijskom računu kod poslovne banke u BiH na memorandumu pravnog lica (za pravna lica rezidente),

-       kontakt telefon.

 

Dioničari nerezidenti, fizička i pravna lica, potrebno je da pismeno potvrde predhodno dostavljene uplatne račune, a ukoliko se isplata vrši prvi put potrebno je da dostave:

-   ovjerenu kopiju pasoša zastupnika kompanije, ovjerenu kopiju registracije kompanije i uplatni račun koji sadrži IBAN broj i SWIFT kod (za pravna lica nerezidente), 

-       ovjerenu kopiju pasoša i uplatni račun koji sadrži IBAN broj i SWIFT kod (za fizička lica nerezidente).

 

Tražene podatke potrebno je dostaviti na adresu: Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo, Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo – Izvršna direkcija za ekonomsko-finansijske poslove/Sektor za finansijske poslove.

 

Istovremeno upoznajemo dioničare da je rok zastare potraživanja dividende regulisan odredbom člana 371. Zakona o obligacionim odnosima te da isti iznosi pet godina od dana nastanka obaveze, odnosno od dana donošenja odluke o rasporedu dobiti za svaku poslovnu godinu. Po isteku roka zastare dioničari neće moći prinudnim putem ostvariti naplatu predmetnih potraživanja, odnosno neće moći ostvariti svoja prava na isplatu dividende

 

 

                                                               DIONIČKO DRUŠTVO BH TELECOM SARAJEVO

 

 

28.12.2017