NabavkeJ A V N I P O Z I V

za iskazivanje interesa (dostavljanje prijave) za komisionu prodaju TV aparata putem BH Telecoma (komisionar) za sljedeće brandove:

1. Toshiba

2. Axen

Uz prijavu potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

Opšti uslovi

a)     Izvod iz sudskog registra ne stariji od 6 mjeseci (original ili ovjerena kopija);

b)    Finansijski izvještaj za 2016. godinu kojim dokazuje da je pozitivno poslovao na dan 31.12.2016. godine

c)     Izjavu da je ponuđač saglasan u potpunosti ispoštovati sve odredbe Zakona o zaštiti potrošaća BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 25/06 i br. 88/15).

 

Posebni uslovi

 

a)     Popunjen Formular za podnošenje prijave

b)    Autorizaciju (original ili ovjerenu kopiju) da je podnosilac prijave ovlašteni distributer i serviser za ponuđenu robu koju izdaje proizvođač/proizvođačeva organizaciona jedinica za tržište BiH (autorizacija treba biti izdata za 2017. i 2018 godinu). U slučaju da podnosilac prijave dostavlja autorizaciju proizvođačeve organizacione jedinice zadužene za tržište BiH dužan je u prijavi dostaviti autorizaciju za proizvođačevu organizacionu jedinicu izdatu od strane proizvođača

c)     Ukoliko podnosilac prijave nije autorizovani/ovlašteni serviser a ugovorio je servisnu podršku sa trećim pravnim licem, koje je autorizovani/ovlašteni serviser TV aparata, dužan je dostaviti Izjavu servisera ovlaštenog od strane proizvođača/ proizvođačeve organizacione jedinice za tržište BiH kojom pod punom moralnom, materjalnom i krivičnom odgovornošću izjavljuje da će u ime i za račun podnosioca prijave, vršiti servis TV aparata u skladu sa Servisnim ugovorom. Izjava treba sadržavati popis servisnih centara sa informacijama o gradu, adresi i kontakt telefon

Dobavljač koji za autorizovani servis bude odabrao treće pravno lice i dalje je nosilac svih prava i obaveza po Servisnom ugovoru

d)    Izjavuproizvođača/proizvođačeve organizacione jedinice za tržište BiH snaznačenimvremenomsaradnjepodnosiocaprijavenaposludistribucije/prodajekonkretnogbranda

e)     Izjavuproizvođača/proizvođačeve organizacione jedinice za tržište BiH snaznačenomsumomukupnogprometakonkretnogbrandakojijeostvariopodnosilacprijaveu2016. godini

f)     Zvaničanmaloprodajnicjenovnik TV aparatasa cijenama u koje je uključena komisiona naknada.

 

 

Formular za podnošenje prijave i Vodič za popunjavanje formulara po ovom Javnom pozivu, svi zainteresovani mogu dobiti slanjem zahtjeva na e-mail: merima.batlak@bhtelecom.ba

 

Prijave koje ne budu dostavljene u skladu s Formularom za podnošenje prijava neće biti razmatrane.

 

BH Telecom po ovom javnom pozivu ne snosi  nikakve troškove prijavljenih, kao ni obavezu zaključivanja ugovora. BH Telecom zadržava pravo uvida, provjere dostavljenih informacija i traženja dodatnih pojašnjenja.

 

Javni poziv je otvoren 15 dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja ili  web stranici www.bhtelecom.ba.

 

Podnošenje prijava

Pismo namjere potrebno je dostaviti na adresu:

BH Telecom d.d. Sarajevo

Izvršna direkcija za razvoj poslovanja

Služba za nabavku i distribuciju roba, terminalnih uređaja i sadržaja

Ul. Franca Lehara 7

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

 

sa naznakom: ''Prijava na javni poziv za iskazivanje interesa za komisionu prodaju TV aparata putem BH Telecoma – ne otvaraj!''

 

Dodatne informacije

Dodatne informacije mogu se zatražiti u pisanoj formi, putem e-mail: merima.batlak@bhtelecom.ba.

02.10.2017