NabavkeJAVNI POZIV – drugi put ZA PRODAJU RASHODOVANIH SREDSTAVA

Predmet javnog poziva je prikupljanje i odabir najpovoljnije ponude za prodaju rashodovanih sredstava Direkcije Zenica putem prikupljanja pismenih ponuda, po LOT-ovima kako slijedi:

                      

Rashodovana motorna vozila

R.b

Opis imovine

Pređena kilometraža

Stanje vozila

Godina proizvodnje

Broj šasije

Broj motora

Početna prodajna cijena vozila u KM (bez PDV-a)

Depozit 10% od početne cijene

LOT 1.

ŠKODA FABIA 1,9 SDI COM.CLAS. T89-J-237

227235

U voznom stanju po viđenju

2004

TMBJF16Y454251254

ASY3289901

2.700,00 KM

 

270,00

LOT2.

ŠKODA FABIA 1,9 SDI COM.CLAS. J18-K-954

217579

U voznom stanju po viđenju

2004

TMBJF16Y354250189

ASY389504

2.900,00 KM

 

2960,00

LOT 3.

ŠKODA FABIA 1,9 SDI REG.OZNAKE K02-O-883

205286

U voznom stanju po viđenju

2003

TMBJF16YX33715196

ASY148740

2.900,00 KM

 

290,00

LOT 4.

ŠKODA FABIA 1,9 SDI REG.OZNAKE J89-A-511

150684

U voznom stanju po viđenju

2003

TMBJF16Y033712517

ASY146421

2.600,00 KM

 

260,00

LOT5.

ŠKODA FABIA 1,9SDI.REG.OZNAKE J89-A-512

186751

U voznom stanju po viđenju

2003

TMBJF16Y633714286

ASY148853

2.600,00 KM

 

260,00

LOT 6.

ŠKODA FABIA 1,9 SDI COM.CLAS. T89-J-236

179859

U voznom stanju po viđenju

2004

TMBJF16Y454250217

ASY289512

2.800,00 KM

 

280,00

LOT 7

ŠKODA FABIA 1,9 SDI COM.CLAS. A52-M-803

213271

U voznom stanju po viđenju

2004

TMBJF16Y454249357

ASY289475

2.700,00 KM

 

270,00

LOT 8

ŠKODA FABIA 1,9 SDI  T J89-A-515

211268

U voznom stanju po viđenju

2003

TMBJF16Y233711515

ASY146463

2.900,00 KM

 

290,00

LOT 9

ŠKODA FABIA 1,9 SDI COM.CLAS. J15-E-747

185421

U voznom stanju po viđenju

2004

TMBJF16Y754251197

ASY289909

2.800,00 KM

 

280,00

LOT 10

ŠKODA FABIA 1,9 SDI REG.OZNAKE J89-A-513

196377

Havarisano po viđenju

2003

TMBJF16Y554245186

ASY288917

1.900,00 KM

 

190,00

LOT 11

ŠKODA FABIA 1,9 SDI COM.CLAS. A52-M-804

188114

U voznom stanju po viđenju

2004

TMBJF16Y054246066

ASY288911

2.800,00 KM

 

280,00

LOT 12

ŠKODA FABIA 1,9 SDI.REG.OZNAKE O95-T-755

211833

U voznom stanju po viđenju

2003

TMBJF16Y133714308

ASY148862

2.500,00 KM

 

250,00

LOT 13

ŠKODA FABIA 1,9 SDI COM.CLAS. J18-K-958

200661

U voznom stanju po viđenju

2004

TMBJF16Y154249462

ASY289479

2.700,00 KM

 

270,00

LOT 14

ŠKODA FABIA 1,9 SDI  T J89-A-517

147640

U voznom stanju po viđenju

2003

TMBJF16YX33711536

ASY146461

2.900,00 KM

 

290,00

LOT 15

ŠKODA FABIA 1,9 SDI.REG.OZNAKE J89-A-509

170207

U voznom stanju po viđenju

2003

TMBJF16Y933712497

ASY146435

2.600,00 KM

 

260,00

 

 

LOT 16. Rashodovani telekomunikacijski aparati

 

Redni broj

Opis opreme

Početna prodajna cijena bez PDV-a

Depozit 10% od početne cijene

1.

Mobiteli – korišteni (83 komada)

 

830,00 KM

 

83,00 KM

 

 

LOT 17. Rashodovana ostala uredska oprema

 

R/B

NAZIV MATERIJALA

Početna  prodajna cijena bez PDV-a

Depozit 10% od početne cijene

 1.

Kopir aparati, štampači, skeneri i ostala uredska oprema 

350,00 KM

35,00 KM

 

 

II

 

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja svoje ponude – zapečaćene koverte dostave putem pošte ili neposredno na Protokol BH Telecoma d.d. Sarajevo Direkcija Zenica, ul.Masarykova 46., 72000 Zenica sa naznakom na koverti «PONUDA ZA JAVNI POZIV ZA PRODAJU RASHODOVANIH SREDSTAVA – Ne otvaraj, LOT broj _____» .

 

III

 

Ponuda treba da sadrži:

 

a) Fizička lica:

- Ime i prezime, broj lične karte, tačna adresa i broj telefona

- Original ili ovjerenu kopiju potvrde o mjestu prebivališta – CIPS (ne starija od 30 dana)

- Izjavu da će po izboru najpovoljnijeg ponuđača dostaviti ličnu kartu na uvid

- Naziv LOT-a  za koji se dostavlja ponuda i ponuđena cijena bez uračunatog PDV-a u KM

- Kopiju uplatnice o uplaćenom depozitu od 10% od početne  cijene na račun BH

  Telecoma broj  1610550030740108 kod Raiffeisen bank d.d. Sarajevo sa naznakom: Uplata

  depozita za učešće po   Javnom pozivu za LOT broj ______.

 

 

b) Pravna lica:

- Pismo ponude na memorandumu ponuđača sa nazivom, tačnom adresom, brojem telefona,

  ID brojem i PDV brojem (ukoliko  ponuđač nije PDV obveznik potrebno je dostaviti pismenu izjavu

  o istom)

- „Izvod iz sudskog registra“ ili ekvivalent dokumenta koji izdaje nadležni sudski ili drugi organ, ne

   stariji od tri mjeseca (original ili ovjerena kopija)

- Ovjerenu kopiju Uvjerenja o registraciji obveznika  poreza na dodanu vrijednost (ako je ponuđač u

  sistemu PDV-a)

- Naziv LOT-a  za koji se dostavlja ponuda i ponuđena cijena bez uračunatog PDV-a u KM

- Kopiju uplatnice o uplaćenom depozitu od 10% od početne   cijene na račun BH Telecoma

  broj  1610550030740108  kod Raiffeisen bank d.d. Sarajevo sa naznakom: Uplata  depozita

  za učešće po   Javnom pozivu za LOT broj ______.

 

IV

 

Svi zainteresovani mogu pogledati rashodovana sredstva i materijal svakim radnim danom, od dana objavljivanja 07.07.2015.godine do 13.07.2015.godine  u periodu od 12,00-14,00 sati.  na lokacijama kako slijedi:

za LOT-ove  od 1. do 15.   u otvorenom skladištu BH Telecoma – Poštanski centar, ul. Bulevar Kralja Tvrtka I br.2.;

za LOT-ove 16. i 17. u BH Telecomu – zgradi Direkcije Zenica, ul. Masarykova 46.

 

Kontakt osobe za pregled su : za LOT-ove  od 1. do 15.  – Mijač Jozo, kontakt telefon

032/ 243- 506 i  za LOT-ove 16. i 17.  – Hodžić Zijad, kontakt telefon 032/244-928

 

V

 

Obrasci za sačinjavanje ponuda mogu se preuzeti na protokolu Direkcije Zenica ili u Centru Pošta kod  Mijač Joze, od dana objave u dnevnim novinama, svakim radnim danom od 08,00 do 15,00 sati.

Rok za dostavljanje ponuda za sve LOT-ove  je 14.07.2015. godine do 10,00 sati poštomililično, naadresuDD «BHTELECOM» DIREKCIJAZENICA, ul. Masarykova 46 – 72000 ZENICA.

Otvaranje ponuda/koverata i izbor kupca izvršit će se  uprostorijamaDD «BHTELECOM» DIREKCIJAZENICA, ul. Masarykova 46 – 72000 ZENICA, sala na III spratu po lotovima kako slijedi:

-        za LOT-ove  1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. i 8.  14.07.2015.godine u 11,00 sati,

-        za LOT-ove  9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16. i 17.  15.07.2015.godine u 10,00 sati,

 

Prisustvovanje javnom otvaranju ponuda dozvolit će se ponuđačima koji su blagovremeno dostavili ponudu  i to za fizička lica – lično prisustvo ili opunomoćenici, a za pravna lica osobe ovlaštene za učešće na licitaciji.

Izbor kupca će se izvršiti  po kriteriju «najviŠa ponuđena cijena».

Ponude sa ponuđenim cijenama manjim od početnih iz tačke I. ovog Poziva ili neblagovremeno pristigle ponude neće se uzeti u razmatranje.

Izbor najpovoljnije ponude izvršit  će se samo u slučaju učešća minimalno dva ponuđača.

Prodaja se vrši po sistemu viđeno-kupljeno te se naknadne reklamacije neće uvažavati. Kupac je dužan na račun prihoda BH Telecoma d.d. Sarajevo uplatiti postignutu cijenu u roku od 5 (pet) radnih dana nakon što je njegova ponuda prihvaćena. Ukoliko kupac odustane od kupovine, nakon što je njegova ponuda prihvaćena, uplaćeni depozit  se ne vraća. Sve troškove vezane za kupovinu, snosi kupac.

Kupljena sredstva preuzimaju se u viđenom stanju u roku od 5 (pet) radnih dana po uplati postignute cijene i uz potpis zapisnika o primopredaji sredstava, uz obavezno prisustvo ovlaštenog predstavnika ponuđača.

Prodavac je u obavezi ispostaviti kupcu Račun za kupljena sredstva, opremu ili materijal.

Povrat uplaćenog depozita svim ponuđačima izvršit će se uplatom na račun ponuđača, izuzev ponuđaču koji je izabran kao najpovoljniji, u slučaju da isti odustane od kupovine.

 

VI

 

Detaljnije informacije mogu se dobiti na telefone broj 032/244-928 Hodžić Zijad i

032/242-111 Šero Esad.         

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

07.07.2015