NabavkeJAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA KUPOVINU EKSKLUZIVNIH PRAVA NA PRENOS/EMITOVANJE 45 UTAKMICA BH TELECOM PREMIJER LIGE BiH ZA PRVIH 18 KOLA SEZONE 2017/2018

 

I

(Predmet prodaje)

 

(1)       Predmet prodaje na osnovu ovog Javnog poziva za dostavljanje ponuda su ekskluzivna prava na prenos/emitovanje utakmica BH Telecom Premijer lige BiH u skladu sa tačkom II (za prvih 18 kola), koja uključuju prava na prenos, emitovanje i reemitovanje licenciranog sadržaja u živom ili odloženom prenosu u cjelosti ili djelimično na teritoriji cijelog svijeta, bez ograničenja na tehnologiju prenosa (IPTV, CATV, DTH, OTT, WEB, Mobile i ostale tehnologije) te prava na kreiranje sopstvene arhive, live stream-a, isječaka, video klipova i highlightsa.

 

(2)       Kupac nakon zaključivanja ugovora o prenosu prava sa BH Telecomom zadržava pravo daljnje prodaje kupljenog sadržaja.

 

(3)    Kupac sam snosi troškove produkcije za utakmice na koje je stekao pravo na prenos, emitovanje i reemitovanje licenciranog sadržaja.

 

II

 

Raspored utakmica sa terminima odigravanja za koje se provodi postupak prodaje ekskluzivnih prava na prenos/emitovanje sadržaja BH Telecom Premijer lige BiH za prvih 18 kola sezone 2017/2018 je utvrđen u Tabeli kako slijedi:

 

1. KOLO

 

22.07.2017.

DOBOJ KAKANJ

FK MLADOST

-

NK VITEZ

17:30

 

23.07.2017.

BANJA LUKA

FK BORAC

-

NK ČELIK

19:30

 

2. KOLO

 

29.07.2017.

ZENICA / K.Polje

NK VITEZ

-

FK KRUPA

17:30

 

29.07.2017.

TUZLA

FK SLOBODA

-

FK RADNIK

19:30

 

30.07.2017.

GABELA

NK GOŠK

-

FK BORAC

17:30

 

 

3. KOLO

 

05.08.2017.

BIJELJINA

FK RADNIK

-

HŠK ZRINJSKI

17:30

 

06.08.2017.

BANJA LUKA

FK BORAC

-

FK MLADOST

19:30

 

 

 

 

 4. KOLO

 

12.08.2017.

ZENICA / K.Polje

NK VITEZ

-

FK SLOBODA

17:00

 

12.08.2017.

MOSTAR

HŠK ZRINJSKI

-

FK KRUPA

20:30

 

13.08.2017.

GABELA

NK GOŠK

-

NK ŠIROKI BRIJEG

17:30

 

5. KOLO

 

19.08.2017.

KRUPA NA VRBASU

FK KRUPA

-

NK ČELIK

17:00

 

20.08.2017.

BANJA LUKA

FK BORAC

-

NK VITEZ

19:30

 

20.08.2017.

ŠIROKI BRIJEG

NK ŠIROKI BRIJEG

-

FK MLADOST

20:00

 

6. KOLO

 

26.08.2017.

DOBOJ KAKANJ

FK MLADOST

-

FK RADNIK

17:00

 

27.08.2017.

GABELA

NK GOŠK

-

FK KRUPA

17:00

 

7. KOLO

 

09.09.2017.

TUZLA

FK SLOBODA

-

NK GOŠK

19:30

 

10.09.2017.

KRUPA NA VRBASU

FK KRUPA

-

FK MLADOST

16:00

 

8. KOLO

 

16.09.2017.

ZENICA / K.Polje

NK VITEZ

-

NK ČELIK

16:30

 

17.09.2017.

GABELA

NK GOŠK

-

HŠK ZRINJSKI

16:30

 

17.09.2017.

BANJA LUKA

FK BORAC

-

FK RADNIK

19:30

 

9. KOLO

 

23.09.2017.

ZENICA / K.Polje

NK ČELIK

-

NK GOŠK

16:00

 

23.09.2017.

MOSTAR

HŠK ZRINJSKI

-

FK MLADOST

19:00

 

24.09.2017.

ŠIROKI BRIJEG

NK ŠIROKI BRIJEG

-

NK VITEZ

19:00

 

10. KOLO

 

30.09.2017.

ZENICA / K.Polje

NK VITEZ

-

NK GOŠK

16:00

 

01.10.2017.

BANJA LUKA

FK BORAC

-

FK SLOBODA

19:30

 

11. KOLO

 

14.10.2017.

BIJELJINA

FK RADNIK

-

NK VITEZ

15:30

 

14.10.2017.

KRUPA NA VRBASU

FK KRUPA

-

NK ŠIROKI BRIJEG

15:30

 

15.10.2017.

GABELA

NK GOŠK

-

FK MLADOST

15:30

 

12. KOLO

 

21.10.2017.

ZENICA / K.Polje

NK VITEZ

-

FK MLADOST

15:00

 

21.10.2017.

ZENICA

NK ČELIK

-

FK BORAC

15:00

 

21.10.2017.

KRUPA NA VRBASU

FK KRUPA

-

FK RADNIK

15:00

 

13. KOLO

 

28.10.2017.

KRUPA NA VRBASU

FK KRUPA

-

NK VITEZ

13:30

 

28.10.2017.

BIJELJINA

FK RADNIK

-

FK SLOBODA

13:30

 

29.10.2017.

BANJA LUKA

FK BORAC

-

NK GOŠK

17:30

 

14. KOLO

 

04.11.2017.

MLADOST

FK MLADOST

-

FK BORAC

13:30

 

04.11.2017.

ZENICA

NK ČELIK

-

NK ŠIROKI BRIJEG

13:30

 

04.11.2017.

MOSTAR

HŠK ZRINJSKI

-

FK RADNIK

16:30

 

15. KOLO

 

18.11.2017.

TUZLA

FK SLOBODA

-

NK VITEZ

16:00

 

18.11.2017.

KRUPA NA VRBASU

FK KRUPA

-

HŠK ZRINJSKI

13:00

 

16. KOLO

 

25.11.2017.

DOBOJ KAKANJ

FK MLADOST

-

NK ŠIROKI BRIJEG

13:00

 

26.11.2017.

ZENICA / K.Polje

NK VITEZ

-

FK BORAC

13:00

 

17. KOLO

 

02.12.2017.

MOSTAR

HŠK ZRINJSKI

-

NK VITEZ

16:00

 

02.12.2017.

KRUPA NA VRBASU

FK KRUPA

-

NK GOŠK

13:00

 

18. KOLO

 

09.12.2017.

DOBOJ KAKANJ

FK MLADOST

-

FK KRUPA

13:00

 

10.12.2017.

BANJA LUKA

FK BORAC

-

NK ŠIROKI BRIJEG

17:00

 

 

III

(Pravo učešća)

 

Pravo učešća po osnovu ovog Javnog poziva u postupku prodaje ekskluzivnih prava na prenos/emitovanje sadržaja BH Telecom Premijer lige BiH za prvih 18 kola sezone 2017/2017 imaju sva domaća i strana pravna lica.

 

                                                                                 

IV

(Sadržaj ponude)

 

(1)       Ponuda obavezno treba sadržavati sljedeće:

 

a)  Podatke o pravnom licu (adresa, e-mail, broj telefona, ime ovlaštenog lica za zastupanje, transakcijski račun na koji će se izvršiti povrat depozita u slučaju da ponuda ponuđača bude odbijena ili odbačena);

b)    Rješenje o upisu u sudski registar;

c)  Jasno označenu utakmicu za koju se dostavlja ponuda, sa naznačenim učesnicima i brojem kola u kojem se takmiče. U slučaju ponude za veći broj utakmica, ponude se podnose odvojeno unutar jedinstvene ponude koja se upućuje prema BH Telecomu;

d)    Iznos ponude u konvertibilnim markama (KM) bez PDV-a, koji ne može biti manji od 4.100,00 KM bez PDV-a (četirihiljadeistotinu konvertibilnih maraka bez PDV-a) za svaku pojedinu utakmicu. Novčani iznos iz pismene ponude se smatra pravno obavezujućim i konačnim te se ne može mijenjati niti u jednoj fazi prodaje;

e)    Za svaku pojedinu utakmicu za koju se vrši dostavljanje ponuda, dokaz o uplati depozita na ime garancije za ozbiljnost ponude u vrijednosti od 2.000,00 KM (dvijehiljade konvertibilnih maraka), na jedan od sljedećih transakcijskih računa BH Telecoma:

 

Za domaća pravna lica:

 

Raiffeisen Bank d.d. BiH

Zmaja od Bosne bb

71000 Sarajevo

KM: 1610000030950092

 

Za strana pravna lica:

 

Raiffeisen Bank d.d. BiH

Zmaja od Bosne bb

71000 Sarajevo

SWIFT: RZBABA2S

BH Telecom d.d. Sarajevo

IBAN: BA39 1611 0000 0124 8933

 

(2)       Ponuda mora biti potpisana od strane ovlaštenog lica za zastupanje pravnog lica/podnosioca ponude i ovjerena pečatom tog pravnog lica.

 

 

 

 

(3)       U slučaju nezaključivanja ugovora ili njegovog neispunjenja, Ponuđač koji bude proglašen pobjednikom, gubi pravo na povrat uplaćenog depozita, koji će BH Telecom zadržati na ime odustanice.

 

V

(Dostavljanje ponuda)

 

(1)       Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom “NE OTVARAJ – Ponuda za kupovinu ekskluzivnih prava na prenos/emitovanje utakmica BH Telecom Premijer lige BiH za sezonu 2017/2018” te se mogu dostaviti:

 

a)    ZA 1. KOLO - do petka, 21.07.2017. godine do 09:00 sati;

b)    ZA OSTALA KOLA – do srijede, 26.07.2017. godine do 12:00 sati.

 

(2)     Sve ponude koje pristignu poslije roka naznačenog u ovom Javnom pozivu neće biti uzete u razmatranje.

 

 

VI

(Tok otvaranja ponuda)

 

(1)       Postupak otvaranja ponuda će se održati u prostorijama BH Telecoma pred Komisijom za provođenje postupka prodaje u skladu sa ovim Javnim pozivom te je zatvoren za ponuđače i javnost.

 

(2)       Otvaranje ponuda će se obavljati prema sljedećem redu aktivnosti:

 

1.    Ponude koje pristignu nakon utvrđenog roka se ne otvaraju te se vraćaju dobavljaču/ponuđaču/kandidatu neotvorene uz obrazloženje;

2.    Predsjednik Komisije poziva članove Komisije da pristupe otvaranju blagovremeno prispjelih ponuda i razvrstavanju po utakmicama;

3.    Za svaku utakmicu pojedinačno se vrši otvaranje ponuda i provjeravanje da li su ponude kompletne u smislu uslova utvrđenih u tački IV ovog Javnog poziva;

4.    Nepotpune ponude neće biti uzete u razmatranje;

5.    Rangiranje ponuda prema kriteriju najveće ponuđene cijene izražene u konvertibilnim markama i konstatovanje najveće ponude za svaku pojedinu utakmicu, dok se ostale ponude proglašavaju odbijenima. Sve ponude koje sadržavaju bilo kakve uslove ili neprecizne i neodređene iznose se ne uzimaju u razmatranje;

6.    Ukoliko se na Javni poziv odazvao samo jedan ponuđač koji je ponudio minimalnu cijenu iz tačke IV ovog Javnog poziva ili veći iznos, predsjednik Komisije ga proglašava pobjednikom za tu utakmicu;

7.    Ukoliko se za istu utakmicu prijavi dva ili više ponuđača sa istom cijenom, koja je ujedno i najveća cijena ponude, Komisija će proglasiti pobjednikom ponuđača koji je ranije dostavio ponudu po datumu i vremenu prijemnog pečata protokola BH Telecoma, dok se ostale ponude proglašavaju odbijenima;

8.    Zaključivanje otvaranja ponuda i potpisivanje zapisnika.

VII

(Obavještavanje ponuđača o rezultatima postupka prodaje)

 

Po okončanju postupka otvaranja ponuda, BH Telecom će svim ponuđačima poslati obavijest na e-mail adresu naznačenu u ponudi i putem pošte sa povratnicom, u kojoj će se navesti rezultati provedenog postupka prodaje, sa spiskom svih rangiranih ponuđača po utakmici/utakmicama za koje je dostavljena ponuda.

 

                                                          VIII

(Podnošenje prigovora)

 

Svaki od ponuđača ima mogućnost podnošenja prigovora u pismenoj formi u roku od 24 sata od momenta prijema obavještenja o rezultatima postupka prodaje od strane BH Telecoma.

 

 

IX

(Prava i obaveze ponuđača/kupca)

 

(1)       Ponuđač čija ponuda bude prihvaćena kao najveća (u daljem tekstu: Kupac) se poziva da u roku od dva dana od prijema obavijesti pristupi zaključivanju ugovora o kupovini ekskluzivnih prava na prenos/emitovanje utakmica BH Telecom Premijer lige BiH.

 

(2)   Sve poreze i troškove oko kupovine ekskluzivnih prava na prenos/emitovanje utakmica BH Telecom Premijer lige BiH snosi Kupac.

 

(3)       Ukoliko Kupac na poziv BH Telecoma u ostavljenom roku ne pristupi zaključivanju ugovora o kupovini ekskluzivnih prava na prenos/emitovanje utakmica BH Telecom Premijer lige BiH ili ukoliko Kupac ne izvrši uplatu punog iznosa ponuđene cijene u roku utvrđenim ugovorom, smatraće se da je odustao od kupovine te gubi pravo na povrat uplaćenog depozita.

 

(4)       Učesnicima u Javnom pozivu čije ponude ne budu prihvaćene, uplaćeni deposit radi učešća u Javnom pozivu će biti vraćen na transakcijski račun naveden u ponudi.

 

 

 

 

 

 

 

19.07.2017