NabavkeJAVNI OGLAS ZA PRODAJU RASHODOVANIH SREDSTAVA DRUŠTVA

 

JAVNI OGLAS ZA PRODAJU RASHODOVANIH SREDSTAVA DRUŠTVA

I.

Predmet Javnog poziva je izbor najpovoljnijeg ponuđača za kupovinu rashodovanih sredstava BH Telecoma d.d., a prema ovjerenoj specifikaciji kako slijedi: 

 

(početna cijena za opremu iz LOT-a 1 iznosi 1.500,00 KM sa uračunatim PDV-om)

 

            (početna cijena za opremu iz LOT-a 2 iznosi 1.500,00KM sa uračunatim              PDV-om)

 

(početna cijena za opremu iz LOT-a 3 iznosi 1.500,00  KM sa uračunatim PDV-om)

 

(početna cijena za opremu iz LOT-a 4 iznosi 300,00 KM sa uračunatim PDV-om)

 

            (početna cijena za opremu iz LOT-a 5 iznosi 300,00 KM sa uračunatim                PDV-om)

 

(početna cijena za opremu iz LOT-a 6  iznosi 300,00 KM sa uračunatim PDV-om)

 

(početna cijena za opremu iz LOT-a 7 iznosi 300,00 KM sa uračunatim PDV-om)

 

(početna cijena za opremu iz LOT-a 8 iznosi 300,00 KM sa uračunatim PDV-om)

 

(početna cijena za opremu iz LOT-a 9 iznosi 300,00 KM sa uračunatim PDV-om)

 

(početna cijena za opremu iz LOT-a 10 iznosi 300,00 KM sa uračunatim PDV-om)

 

Detaljnije informacije o rashodovanim sredstavima koje su predmet prodaje zainteresovani kupci mogu dobiti u skladištu rashodovane opreme, uz prethodnu najavu putem emaila kemal.salaka@bhtelecom.ba ili telefon 062 33 00 66.

 

Sva rashodovana sredstva su uskladištena na sljedećoj lokaciji:

 

ü  Skladište BH Telecoma d.d. Sarajevo u Sarajevu Alipašin most, Ul. Džemala Bijedića 177, 71000 Sarajevo

 

II.

 

 

u sljedećim iznosima za svaki LOT kako slijedi:

 

Za LOT-1 = 150,00 KM ( stotinu i pedeset KM )

 

Za LOT-2 = 150,00 KM (stotinu i pedeset KM)

 

Za LOT-3 = 150,00 KM (stotinu i pedeset KM)

 

Za LOT-4 = 50,00 KM (pedeset KM)

 

Za LOT-5 = 50,00 KM (pedeset KM)

 

Za LOT-6 = 50,00 KM (pedeset KM)

 

Za LOT-7 = 50,00 KM (pedeset KM)

 

Za LOT-8 = 50,00 KM (pedeset KM)

 

Za LOT-9 = 50,00 KM (pedeset KM)

 

Za LOT-10 = 50,00 KM (pedeset KM)

 

 

 

 

 

 

III.

Prijave za učestvovanje na usmenom javnom nadmetanju/ licitaciji za kupovinu rashodovane opreme iz tačke I. ovoga javnog poziva sa naznačenim brojem LOT-a/LOT-ova predati u zatvorenoj koverti pod imenom – nazivom ponuđača zajedno sa dokazom o izvršenoj uplati depozita i podacima o ponuđaču na Protokol BH Telecom-a, Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo, ili dostaviti preporučenom pošiljkom sa naznakom „Prijava za Usmeno javno nadmetanje/Licitaciju po Javnom Oglasu br. 05.3.2-7439/16-8-1   (NE OTVARATI!)“ najkasnije do srijede 07.12.2016. godine do 10.00 sati.

 

 

Prijava treba da sadrži:

a)    Prijavu sa upisanim iznosom incijalne ponude/ cijene (sa uračunatim PDV-om) za svaki LOT,

b)    Lične i kontakt podatke o ponuđaču (adresa, telefon, fax, e-mail) kao i podatke o bankovnom transakcijskom / tekućem računu.

c)    ovjerenu kopiju Rješenja o registraciji i porezni ID Broj za pravna lica  - ovjera Opština

d)    ovjerenu kopiju lične karte za fizička lica - ovjera Opština

e)    potpisanu i ovjerenu izjavu o prihvatu ponuđene opreme u zatečenom stanju – ovjera Opština

f)     potpisanu i ovjerenu izjavu ponuđača kojom se obavezuje da će, ukoliko bude izabran kao najpovoljniji, izvršiti uplatu ukupnog ugovorenog iznosa u roku 10 (deset) dana od potpisa Ugovora – ovjera Opština

g)    potpisanu i ovjerenu izjavu o opciji licitirane ponude – 60 (šezdeset) dana - ovjera Opština

h)    dokaz o ispunjenju obaveze dostavljanja sredstva obezbjeđenja za ozbiljnost ponude (dokaz o uplati depozita / kaucije).

 

Usmeno javno nadmetanje / licitacija će se obaviti u srijedu 07.12.2016. godine, u 11.00 sati, u upravnoj zgradi Društva - Generalna direkcija, Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo  – Sala za sastanke, III sprat.

Osnovni kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuđača isključivo će se zasnivati na najvećoj ponuđenoj cijeni formalno-pravno zadovoljavajuće ponude.

Prisustvovanje na usmenom javnom nadmetanju/licitaciji dozvolit će se samo ovlaštenim predstavnicima ponuđača ili njihovim opunomoćenicima.

                                                                                 

IV.

Termini za davanje informacija o predmetima prodaje, uvid u dokumentaciju i najave pregleda su:

 

-       Svakim radnim danom od 08.00 -15.00 sati u prostorijama Generalne Direkcije Društva, Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo.

 

Zainteresovana lica pregled opreme u skladištima BH Telecoma d.d. Sarajevo mogu izvršiti samo u prethodno zakazanom terminu uz prisustvo lica ovlašetnog od strane Komisije.

 

Postupak prodaje će izvršiti Komisija za prodaju sredstava Društva putem usmenog javnog nadmetanja koja je imenovana od strane Generalnog direktora Br. 01.2.3-7439/16 od 29.03.2016 godine a na način definisan Uputstvom o postupku za prodaju sredstava Dioničkog Društva BH Telecom Sarajevo br. WIG 7-10/08-01 od 15.02.2016. godine.

 

Osobe ovlaštene za davanje informacija:

 

-       Kemal Šalaka, T: + 387 33 256 163 ; F: + 387 33 256 945 ; GSM: +387 62 330 066 (kemal.salaka@bhtelecom.ba)

-       Adnan Najetović,  T: + 387 33 256 314 ; F: + 387 33 256 945 ; GSM: +387 61 377 500 adnan.najetovic@bhtelecom.ba

-       Idriz Pašić, T: + 387 33 766 666;

( idriz.pasic@bhtelecom.ba)

 

 

 

 

28.11.2016