NabavkeJAVNI POZIV ovlaštenim distributerima mobilnih uređaja proizvođača CAT i SONY

 

 

 

JAVNI POZIV

ovlaštenim distributerima mobilnih uređaja proizvođača CAT i SONY

 

 

Predmet javnog poziva

 

BH Telecom d.d. Sarajevo poziva pravna lica da iskažu svoj interes za poslovnu saradnju sa BH Telecomom dostavljanjem pisama namjere. Uz pismo namjere, potrebno je dostaviti:

 

Pismo autorizacije kojim se potvrđuje da je distributer ovlašten od strane proizvođača za isporuku mobilnih uređaja

za tržište Bosne i Hercegovine i da može ispuniti sljedeće:

 

Ovlašteni distributer je dužan dostaviti:

 

-       Izjavu kojom se obavezuje da će mobilne uređaje koji budu predmet ugovora isporučivati na paritetu DDP Sarajevo,  ul. Bulevar Meše Selimovića 18, Incoterms 2010.

-       Ukoliko dobavljač nije autorizovani/ovlašteni serviser a ugovorio je servisnu podršku sa trećim pravnim licem, koje je autorizovani/ovlašteni serviser terminalnih uređaja, dužan je dostaviti Izjavu servisera ovlaštenog od strane proizvođača ponuđenog branda za pružanje servisne podrške, a sa kojim je ponuđač ugovorio servisnu podršku, pod punom moralnom, materjalnom i krivičnom odgovornošću izjavljuje da će u ime i za račun ponuđača, vršiti servis terminalnih uređaja u skladu sa Servisnim ugovorom.

Dobavljač koji za autorizovani servis bude odabrao treće pravno lice i dalje je nosilac svih prava i obaveza po Servisnom ugovoru.

 

Pismo autorizacije mora biti originalno, na memorandumu proizvođača mobilnih uređaja, ovjereno pečatom i potpisano od ovlaštene osobe. Svi dokumenti trebaju biti prevedeni na jedan od službenih jezika u BiH od strane sudskog tumača.

 

Podnošenje pisma namjere

 

Pismo namjere potrebno je dostaviti na adresu:

 

BH Telecom d.d. Sarajevo

Izvršna direkcija za razvoj poslovanja

Služba za nabavku i distribuciju roba, terminalnih uređaja i sadržaja

Ul. Franca Lehara 7

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

 

sa naznakom: ''Prijava na javni poziv ovlaštenim distributerima mobilnih uređaja  – ne otvaraj!''

  

Ostalo

 

BH Telecom po ovom javnom pozivu ne snosi nikakave troškove pravnih lica u sudjelovanju, kao ni obavezu sklapanja ugovora. Poslovna saradnja sa pravnim licima koja ispunjavaju navedene uslove ostvariće se u skladu sa Pravilnikom o nabavkama BH Telecoma.

BH Telecom zadržava pravo uvida, provjere dostavljenih informacija i traženja dodatnih pojašnjenja.

Javni poziv za iskazivanje interesa za poslovnu saradnju ostaje otvoren 7 dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.

 

Dodatne informacije

Dodatne informacije mogu se zatražiti u pisanoj formi, putem faksa: +387 33 256 435.

 

 

 

 

27.10.2016