NabavkeJAVNI POZIV za iskazivanje interesa

 

 

S ciljem istraživanja tržišta i utvrđivanja potencijalnih ponuđača (dobavljača), BH Telecom poziva pravna lica koja imaju outdoor površine na području teritorije BiH (FBiH, RS i Distrikta Brčko), i koja su registrovana za obavljanje navedene djelatnosti, da dostave podatke u vezi sa OOH površinama  kojima raspolažu. 

Po ovom Javnom pozivu BH Telecoma d.d. Sarajevo, pravna lica, potencijalni ponuđači usluga zakupa OOH površina, BH Telecomu su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 

1.    Izjavu na memorandumu pravnog lica da BH Telecomu može       ponuditi:

-       preko 50 raspoloživih City Light površina

-       preko 100 raspoloživih Billboard površina

-    superboard/megaboard/wallscape u jednom od sljedećih gradova: Sarajevo, Tuzla, Mostar, Banja Luka, Zenica

-       oglašavanje na preko 50 trafika/uključujući i brenidiranje trafika

u periodu od godinu dana, počev od 1. januara 2018. godine.

2.    Ovjerenu kopiju upisa pravnog lica (ponuđača) u sudski registar, sa prilozima.

3.    Notarski obrađenu/ovjerenu Izjavu datu pod materijalnom i svakom drugom odgovornosti i ovjerenu pečatom pravnog lica i potpisom odgovornog lica pravnog lica, ponuđača OOH površina, da pravno lice (ponuđač) ima sva potrebna odobrenja nadležnih organa / institucija za sve površine koje je nudi za oglašavanje BH Telecomu.

4.    Fotografije (u elektronskoj formi) i naznačene pozicije svih outdoor oglasnih površina kojima raspolaže firma

5.   Tabelarni spisak svih OOH oglasnih površina za oglašavanje, sa naznačenom adresom/gradom gdje se svaka nalazi površina, dimenzijama oglasne površine i podatkom da da li je oglasna površina osvjetljena ili nije

6.    Ime i kontakt telefon odgovorne osobe Vašeg pravnog lica, pružaoca usluga OOH oglašavanja

 

Navedena dokumentacija se dostavlja putem pošte, na adresu:

 

BH Telecom d.d. Sarajevo

Izvršna direkcija za razvoj poslovanja

Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo

sa naznakom: „Outdoor oglašavanje - 2018.“.

Ostalo

BH Telecom po ovom javnom pozivu ne snosi nikakave troškove pravnih lica u sudjelovanju, kao ni obavezu sklapanja ugovora. Poslovna saradnja sa pravnim licima koja ispunjavaju navedene uslove ostvariće se u skladu sa Pravilnikom o nabavkama BH Telecoma.

BH Telecom zadržava pravo uvida, provjere dostavljenih informacija i traženja dodatnih pojašnjenja.

 

Rok za prijavljivanje/dostavu podataka BH Telecomu je 10 dana od datuma objave Javnog poziva u dnevnoj štampi i na web stranici BH Telecoma www.bhtelecom.ba.

 

23.10.2017