NabavkeJAVNI POZIV br.12.3-7686/5-15

Za prikupljanje i odabir najpovoljnije ponude za otkup rashodovanih i otpisanih sredstavaI – Predmet poziva

Predmet poziva je prikupljanje i odabir najpovoljnije ponude za otkup sredstava kako slijedi:

LOT 1 – CENTRALE


RASM V4 lokacija Donje Dubrave:SI 2000 V3 i V4 lokacija Živinice;SI 2000 Lokacija Lipnica;SI 2000 V4 lokacija Teočak;RASM lokacija Husino;RASM lokacija Svojat;Si 2000 Lokacija Živinice Sjever 2

Početna cijena je ....................................................................23.977,79 KM brz PDV-a, cijena sa PDV-om 28.054,10 KM

 

LOT 2 - RADIO RELEJNI UREĐAJI


RR uređaj lokacija Svilaj početna cijena....................................................................1.183,62  KM bez PDV-a,cijena sa PDV-om 1.384,85 KM

 

LOT 3 - VOZILA

 

Havarisano vozilo marke LADA Niva 1,7,početna cijena ....................................................... 940,00 KM bez PDV-a,cijena sa PDV-om  1.099,80 KM

 

LOT4-Sitan inventar(zamjenski mobiteli i telefonski aparati) 93 kom

Početna cijena  10.411,84 KM bez PDV-a,a cijena  sa PDV-om 12.181,85 KM

 

LOT 5-Kabineti baznih stanica proizvođača Erikson

Predložen je rashod kabineta Erikson 25 kom, početna cijena  4.000 ,00 KM. bez PDV-a,cijena  sa PDV-om 4.680,00 KM

 

LOT 6-KABAL  demontiranih mreža  3.500 kg

Početna cijena je 6.000,00 KM bez PDV-a cijena sa PDV-om 7.020,00 KM

 

LOT-7-Otpisana terminalna oprema ................................................................11.000 kom.

Početna cijena terminalne opreme je 3.000,00 KM.bez PDV-a,cijena sa PDV-om 3.510,00 KM

 

LOT-8-Akumulatori 566 kom  ukupne težine 40 t

Početna cijena je 33.356,80 KM bez PDV-a,cijena sa PDV-om 39.027,45 KM

LOT-9 - Otpadno željezo .............................................................................................1 t

Početna cijena otpadnog željeza je 200,00 KM bez PDV-a ,cijena sa PDV-om 234,00 KM

 

LOT 10 - Drveni stubovi oštećeni od demontiranih mreža 300 kom

Početna cijena 2.400,00 KM bez PDV-a,cijena sa PDV-om  2.808,00 KM

 

Imovina navedena u Lototvima 3-10 može pogledati u Skladištu Direkcije, ul.Bosanska Poljana bb, Tuzla(u blizini Carine). Kontakt telefon:035-29 04 44 ili 29 01 15 Esad Žigić
Imovina  navdena u lotovima 1 i 2 može se pogledati na lokacijama.
Kontakt osoba je Zdenko Tokić.  Kontakt telefon 061/194-333.

 

II – Uslovi za učešće:
Pravo učešća imaju pravna i fizička lica iz BiH koja svoje ponude (zapečećene koverte) dostave putem pošte ili neposredno na Protokol DD ”BH Telecom” Sarajevo, Direkcija Tuzla.

Ponuđač ima pravo da aplicira na sve ili pojedinačne Lotove iz javnog poziva.

 

 

 

 

III- Sadržaj ponude:

Ponuda treba da sadrži:

a)    naziv ponuđača sa tačnom adresom i kontakt telefonom

b)    ovjerenju fotokopiju rješenja o upisu u sudski registar sa svim pojedinačno  prilozima  i ID za pravna lica ili  kopiju lične karte za fizička lica

c)    Potrebno je navesti naziv sredstva za koje se dostavlja ponuda iz tačke I ovog poziva sa navedenom cijenom iz koje se jasno vidi:

-cijena bez uračunatog PDV-a

-iznos PDV-a

-Ukupna cijena sa PDV-om izražena u KM

te je potrebno navesti pojedinačne ponuđene cijene po svakom sredstvu i ukupnu cijenu ponude.

d)    Potvrdu o uplati 10% od početne cijene na ime kaucije na račun Direkcije Tuzla kod NLB Tuzlanske banke 1321000311634139 sa naznakom: uplata kaucije za učešće na javnom pozivu br.12.1-7686/5-15

e)    Izjava ponuđača da će u roku 10 dana po potpisu ugovora izvršiti  odvoz rashodovane oprema I materijala.

f)     Izjava ponuđača kojom se obavezuje da, ukoliko bude izabran, pristaje da način plaćanja bude 100% avans

g)    izjava ponuđača da će snositi sve troškove u slučaju štete ili ugrožavanja telekomunikacionih kapaciteta, načinjene prilikom izvođenja radova demontaže opreme, utovara i odvoza sredstava

h)    opcija ponude: 30 dana

 

IV – Kriteriji

Kriterij za izbor najpovoljnije ponude:

-          ponuđena cijena

 

V – Podnošenje i otvaranje ponuda

 

Zapečačenu ponudu, sa naznačenom punom adresom ponuđača (na poleđini omotnice) dostaviti sa naznakom: “NE OTVARATI – PONUDA BR. 12.1-7686/5-15”, putem pošte ili putem Protokola na slijedeću adresu: BH TELECOM D.D. SARAJEVO, Direkcija Tuzla, Aleje Alije Izetbegovića 29, Tuzla.

Rok za podnošenje ponuda je: 30.12.2015.godine do 12,00 sati.

 

VI – Datum i mjesto otvaranja ponuda:

 

Javno otvaranje ponuda će se obaviti 30.12.2015.godine u 12,15 sati u Sali na I spratu BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla, Aleje Alije Izetbegovića 29, Tuzla.

Javnom otvaranju mogu prisustvovati ponuđači koji su dostavili ponudu, odnosno osobe koje su ovlašćene za učešće.

 

VII – Ostale odredbe

 

Sredstva koja su predmet prodaje se prodaju u zatečenom stanju.

BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku javnog poziva, te zadržava pravo da prihvati ili odbije svaku ponudu, poništi oglas ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuđačima niti je u obavezi objasniti takve odluke.

U cilju eventualnih razjašnjenja i nejasnoća iz ponude mogu se pozvati određeni ponuđači da u toku razmatranja ponuda, a prije donošenja konačne odluke o izboru najpovoljnije ponude daju dodatne informacije u vezi dostavljene ponude.

 

 

                                                                                 

 

                                                          

24.12.2015